Kelionės planavimas:
Važiavimas realiu laiku:
Pildymas internetu
Mobilioji Švieslentė
Užsisakyk Parkavimą
Parkavimo leidimo galiojimo tikrinimas
Popierinių bilietų galiojimas
Popieriniai bilietai su LT nominalais galios iki 2016-12-31
Klientų aptarnavimo linija
8 800 12344
Kasos darbo laikas
I-IV 8:00 - 19:00
V 8:00 - 18:00
Svetainės lankomumas:
Iš viso:  6193772
Šiandien:  1448
Dabar naršo:  27

Korupcijos prevencijos įgyvendinimo programa

PATVIRTINTA
VšI „Klaipedos keleivinis transportas“
direktoriaus 2014-03-14 isakymu Nr. V1-21A

VŠI „KLAIPEDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšI „Klaipedos keleivinis transportas“ korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti nuolatini, veiksminga ir nuoseklu korupcijos prevencijos ir kontroles priemoniu planavima ir igyvendinima, šalinant prielaidas korupcijai VšI „Klaipedos keleivinis transportas“ atsirasti ir plisti, kontroliuoti skaidru lešu panaudojima, viešuju pirkimu organizavima pagal teises aktu reikalavimus, ugdyti darbuotoju bei visuomenes nepakantuma korupcijai.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos istatymu (Žin., 2002 m., Nr. 57-2297; 2003 m., Nr. 38-1728; 2008 m., Nr. 71-2700, 2011, Nr. 57-2703; 81-3962, 2012, Nr. 122-6109; Nr. 126-6327), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Del Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcija programos patvirtinimo“ (Žin., 2002 m., Nr. 10-355; Nr. 60-2346, 2003, Nr. 70-3175, 2004, Nr. 25-764, 2006, Nr. 8-283, 2007, Nr. 125-5095, 2009, Nr. 60-2346, 2011, Nr. 77-3727, 2013, Nr. 125-6372)
3. Programoje vartojamos savokos:
3.1. Korupcija – bet koks valstybes tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jam suteiktu igaliojimu ar teises aktuose nustatytu elgesio standartu, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant pilieciu ir valstybes interesams.
3.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasciu, salygu atskleidimas ir šalinimas sudarant bei igyvendinant atitinkamu priemoniu sistema, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobudžio nusikalstamu veiku darymo.
3.3. Korupcinio pobudžio teises pažeidimai – korupcinio pobudžio nusikalstamos veikos ir kiti tokio pobudžio teises pažeidimai, taciau mažiau pavojingi teises pažeidimai, už kuriuos numatyta administracine, drausmine ar kitokia teisine atsakomybe.
3.4. Korupcinio pobudžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešasias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padetimi arba igaliojimu viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais igaliojimais, dokumentu ar matavimo priemoniu suklastojimas, sukciavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas, neteisingu duomenu apie pajamas, pelna ar turta pateikimas, nusikalstamu budu igytu pinigu ar turto legalizavimas, kišimasis i valstybes tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekancio asmens veikla ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiu veiku padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslepti ar užmaskuoti kyšininkavima ar papirkima.
4. Programa igyvendinama pagal Programos igyvendinimo plana. Korupcijos prevencijos programos igyvendinima koordinuoja ir kontroliuoja VšI „Klaipedos keleivinis transportas“ direktoriaus isakymu sudaryta Korupcijos prevencijos komisija.

 

II. APLINKOS ANALIZE

5. Išskirtinos šios problemines korupcijos požiuriu sritys:
5.1. viešuju pirkimu organizavimas. Labai svarbu išanalizuoti supaprastintas viešuju pirkimu atlikimo taisykles, aiškiai reglamentuoti viešuju pirkimu organizavima VšI „Klaipedos keleivinis transportas“, siekti kuo didesnio viešumo skelbiant kuo daugiau informacijos interneto svetaineje, siekti kuo daugiau pirkimu atlikti Centrines viešuju pirkimu informacines sistemos priemonese;
5.2. darbuotoju švietimas antikorupsijos temomis. Korupcijos apraiškas lemia žmogiškasis faktorius, todel labai svarbu supažindinti darbuotojus su korupcijos apraiškomis, korupcijos prevencija, skatinti imtis iniciatyvu kovojant su korupcija;
5.3. veiklos sriciu, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiškimo tikimybe, nustatymas ir vertinimas. Labai svarbu išanalizuoti ir nustatyti VšI „Klaipedos keleivinis transportas“ veiklos sritis, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiškimo tikimybe, kad butu identifikuotos problemines veiklos sritys ir laiku butu imtasi priemoniu sumažinti didele korupcijos pasireiškimo tikimybe;
5.4. viešuju ir privaciu interesu derinimo valstybineje tarnyboje deklaravimo svarba. Darbuotojai turi suprasti viešuju ir privaciu interesu derinimo valstybineje tarnyboje istatytmo svarba.

III. PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

6. Programos tikslas – užtikrinti ilgalaike, veiksminga ir kryptinga korupcijos prevencija VšI „Klaipedos keleivinis transportas“ veikloje.
7. Programos uždaviniai:
7.1. didinti viešuju pirkimu organizavimo skaidruma ir viešuma;
7.2. tobulinti darbuotoju žinias korupcijos prevencijos, viešuju ir privaciu interesu derinimo valstybineje tarnyboje srityse;
7.3. šalinti prielaidas, sudarancias salygas VšI „Klaipedos keleivinis transportas“ darbuotojams pasinaudoti tarnybine padetimi;
7.4. skatinti VšI „Klaipedos keleivinis transportas“ skyriu veiklos saveika, igyvendinant korupcijos prevencijos priemones;
7.5. korupcijos prevencijos priemones igyvendinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, kuriuose reglamentuojama korupcijos prevencija.
8. Kiekvienam programos uždaviniui igyvendinti programos priemoniu plane nustatomos priemones.
9. Programa siekiama šiu rezultatu:
9.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybe;
9.2. padidinti nepakantuma korupcijai;
9.3. padidinti miestieciu pasitikejima viešojo transporto sistema ir jos administravimu.

IV. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

10. Už korupcijos prevencijos kontrole ir vykdyma, taip pat šios Programos nuostatu vykdyma pagal kompetencija atsakingas VšI „Klaipedos keleivinis transportas“ direktorius, Istaigos skyriu viršininkai.
11. Programos nuostatu igyvendinima kontroliuoja Korupcijos prevencijos komisija, kuri skiriama VšI „Klaipedos keleivinis transportas“ direktoriaus isakymu.
12. Už Programos ir programos priemoniu plano vykdyma VšI „Klaipedos keleivinis transportas“ atsiskaito suinteresuotoms institucijoms.
13. Programai igyvendinti kasmet sudaromas programos igyvendinimo priemoniu planas, kuris yra neatskiriama Programos dalis. Plane nustatomos Programos igyvendinimo priemones, ju vykdymo terminai ir vykdytojai.
14. Kiekvienais metais Programa ir jos igyvendinimo priemoniu planas peržiurimi ir prireikus tikslinami ir atnaujinami. Programa ir jos igyvendinimo priemoniu planas gali buti tikslinami ir atsižvelgiant i kompetentingu instituciju rekomendacijas.

V. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

15. Programa vykdoma iš VšI „Klaipedos keleivinis transportas“ biudžeto ir kitu finansavimo šaltiniu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Programos nuostatu ir jos priemoniu plane numatytu priemoniu vykdymas privalomas nurodytiems vykdytojams.
17. Korupcine situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemoniu planas peržiurimas kas dveji metai.

 


---------------------------------------------------------------