KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO TVARKOS APRAŠAS

Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01
Įsakymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 24-628, i. k. 0982210ISAK00000055
 
Nauja redakcija nuo 2016-01-01:
  1. 3-40(1.5 E), 2015-02-02, paskelbta TAR 2015-02-02, i. k. 2015-01482
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministras

 

įsakymas

DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

1998 m. vasario 12 d. Nr. 55
Vilnius
 
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 2 dalimi,
tvirtinu Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašą (pridedama).
 

Susisiekimo ministras                                    Algis Žvaliauskas

_________________________________________

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998  m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55
(Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2015 m. vasario 2 d.
įsakymo Nr. 3-40(1.5 E) redakcija)
 
KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO TVARKOS APRAŠAS
 
 
I Skyrius
BENDROSIOS NUOSTATOS
     
1. Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato keleivinio kelių transporto priemonių, kuriomis vežami keleiviai reguliariaisiais, užsakomaisiais ir specialiaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutais,          reguliariaisiais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais ir kuriomis teikiamos keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos, apipavidalinimo principus ir būdus.
      Punkto pakeitimai: 3-594, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21787
2. Savivaldybių institucijos gali nustatyti vienodus keleivinio kelių transporto priemonių, kuriomis vežami keleiviai reguliariaisiais, specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais savivaldybės teritorijoje, apipavidalinimo spalvinius variantus ir būdus        ir nustatyti apipavidalinimo įgyvendinimo terminus.
3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.
 
II Skyrius
REGULIARIOJO, UŽSAKOMOJO IR  SPECIALIOJO REISO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTO AUTOBUSO IR TROLEIBUSO APIPAVIDALINIMAS
 
4. Reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto autobuso ir troleibuso priekyje ir šone, šalia priekinių durų, turi būti įrengta maršruto rodyklė, kurioje nurodomas maršruto numeris (jeigu yra) ir (arba) pradinių, galinių ir svarbesnių tarpinių stotelių pavadinimai. Jeigu reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto autobuso ir troleibuso priekyje ir šone įrengta elektroninė švieslentė, joje turi būti nurodomas maršruto numeris (jeigu yra), pradinių, galinių ir kai kurių tarpinių stotelių pavadinimai. Reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto autobuso ir troleibuso gale turi būti įrengta maršruto rodyklė, kurioje nurodomas maršruto numeris (jeigu yra), arba elektroninė švieslentė, kurioje nurodomi pradinių, galinių ir kai kurių tarpinių stotelių pavadinimai ir (arba) maršruto numerius (jeigu yra).
5. Maršruto rodyklėse arba elektroninėse švieslentėse maršruto numerio skaičiaus (-ių) dydis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm, pradinių ir galinių stotelių pavadinimų raidžių ir skaičių dydis turi būti ne mažesnis kaip 60 mm, tarpinių stotelių – 35 mm. Užrašai ant maršruto rodyklių turi būti valstybine kalba. Jeigu maršruto numeris sudaromas iš skaičiaus (-ių) ir raidės (-ių) derinio, raidės (-ių) dydis turi būti ne mažesnis kaip 1/2 skaičiaus dydžio.
6. Reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto autobuso ir troleibuso priekyje, gale, šonuose gali būti įkomponuojamas vežėjo pavadinimas ir firminis ženklas, transporto priemonės garažo numeris.
7. Reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto autobuso ir troleibuso salone, keleiviams gerai matomoje vietoje, tvirtinamas informacinis stendas. Jame nurodomas vežėjo pavadinimas ir kontaktai, transporto priemonės talpa, bilietų, parduodamų transporto priemonėje, kainos, baudos už važiavimą be bilieto dydis ir asmenų, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, sąrašas. Stende taip pat turi būti nurodytas leidimą vežti keleivius reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutu išdavusios savivaldybės pavadinimas, adresas, telefono numeris ir gali būti iškabintos savivaldybės patvirtintos važiavimo keleivinio kelių transporto priemonėmis taisyklės (arba jų išrašas, kuriame turi būti nurodyta: vairuotojo, vežėjo pareigos ir atsakomybė, keleivių teisės, pareigos ir atsakomybė). Jeigu autobuso ir troleibuso salone yra įrengta elektroninė švieslentė, šiame punkte nurodyta informacija gali būti pateikta joje.
8. Reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto autobuse ir troleibuse turi būti numatytos ir paženklintos vietos, skirtos motinoms su vaikais, neįgaliesiems ir seneliams. Šios vietos turi būti prie įlipimo durų.
9. Vykdant užsakomuosius reisus vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto autobuso ir troleibuso priekyje turi būti rodyklė arba elektroninė švieslentė su užrašu „UŽSAKYTAS“, o specialiųjų reisų metu – su užrašu „SPECIALUS“. Užrašo raidžių dydis turi būti ne mažesnis kaip 60 mm.
 
III Skyrius
REGULIARIOJO, UŽSAKOMOJO IR  SPECIALIOJO REISO TOLIMOJO SUSISIEKIMO MARŠRUTO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS
     
10Reguliariojo reiso tolimojo susisiekimo maršruto autobuso salone, prie priekinio stiklo dešinės apatinės dalies, turi būti maršruto rodyklė. Jeigu įrengta elektroninė švieslentė, ji turi būti prie priekinio stiklo viršutinės dalies. Maršruto rodyklė arba elektroninė švieslentė taip pat turi būti įrengta          prie autobuso priekinių durų.
11. Reguliariojo reiso tolimojo susisiekimo maršruto autobuse maršrutinės rodyklės, išskyrus elektroninių švieslenčių, fonas turi būti baltas su mėlynos spalvos apvadu, o užrašų spalva – mėlyna.
12. Maršruto rodyklėse arba elektroninėse švieslentėse turi būti nurodomi pradinių, galinių ir kai kurių tarpinių stotelių pavadinimai. Pradinių ir galinių stotelių pavadinimų raidžių dydis turi būti ne mažesnis kaip 60 mm, o svarbiausių kai kurių stotelių pavadinimų raidžių dydis – ne mažesnis kaip        35 mm. Užrašai ant maršruto rodyklių turi būti valstybine kalba
13. Reguliariojo reiso tolimojo susisiekimo maršruto autobuso gale turi būti užrašytas vežėjo pavadinimas ir kontaktai. Autobuso gale, priekyje ir šonuose gali būti įkomponuotas garažo numeris.
14. Reguliariojo reiso tolimojo susisiekimo maršruto autobuso salone, keleiviams gerai matomoje vietoje, turi būti informacinė lentelė, kurioje nurodomas vežėjo pavadinimas ir kontaktai, leidimą vežti keleivius reguliariojo reiso tolimojo susisiekimo maršrutu išdavusios institucijos pavadinimas,          adresas, telefono numeris, transporto priemonės talpa, baudos už važiavimą be bilieto dydis. Jeigu yra įrengta elektroninė švieslentė, šiame punkte nurodyta informacija gali būti pateikta joje.
15. Reguliariojo reiso tolimojo susisiekimo maršruto autobuse sėdimos vietos turi būti sunumeruotos. Neporinės vietos turi būti prie lango.
16. Užsakomojo reiso metu tolimojo susisiekimo maršruto autobuso priekyje turi būti rodyklė arba elektroninė švieslentė su užrašu „UŽSAKYTAS“, o specialiųjų reisų metu – su užrašu „SPECIALUS“. Užrašo raidžių dydis – ne mažesnis kaip 60 mm.
 
IV Skyrius
REGULIARIOJO REISO TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTO AUTOBUSO  APIPAVIDALINIMAS
 
17. Reguliariojo reiso tarptautinio susisiekimo maršruto autobuso salone, prie priekinio stiklo dešinės apatinės dalies, turi būti maršruto rodyklė. Jeigu įrengta elektroninė švieslentė, ji turi būti prie priekinio stiklo viršutinės dalies. Maršruto rodyklė arba elektroninė švieslentė taip pat turi būti            įrengta prie autobuso priekinių durų.
18. Užrašų spalva ant reguliariojo reiso tarptautinio susisiekimo maršruto autobuso maršrutinės rodyklės, išskyrus elektroninių švieslenčių, turi būti juoda.
19. Maršruto rodyklėse arba elektroninėse švieslentėse turi būti nurodomi pradinės ir galinės stotelių pavadinimai (raidžių dydis ne mažesnis kaip 55 mm). Jeigu reikia, užrašomi ir kai kurių tarpinių stotelių pavadinimai (raidžių dydis ne mažesnis kaip 20 mm). Užrašai maršruto rodyklėje arba      elektroninėje švieslentėje rašomi kalbomis tų valstybių, kuriose yra pradinė ir galinė stotelė.
20. Reguliariojo reiso tarptautinio susisiekimo maršruto autobuso gale turi būti užrašytas vežėjo pavadinimas ir kontaktai. Autobuso priekyje, gale ir šonuose gali būti įkomponuotas garažo numeris.
21. Reguliariojo reiso tarptautinio susisiekimo maršruto autobuso salone, keleiviams gerai matomoje vietoje, turi būti įrengta informacinė lentelė, kurioje nurodomas vežėjo pavadinimas ir kontaktai, Bendrijos licenciją išdavusios institucijos pavadinimas, adresas, telefono numeris ir transporto            priemonės talpa. Jeigu reguliariojo reiso tarptautinio susisiekimo maršruto autobuso salone yra įrengta elektroninė švieslentė, šiame punkte nurodyta informacija gali būti pateikta joje.
22. Reguliariojo reiso tarptautinio susisiekimo maršruto autobuse sėdimos vietos turi būti sunumeruotos. Neporinės vietos turi būti prie lango.
 
V Skyrius
LENGVOJO AUTOMOBILIO TAKSI APIPAVIDALINIMAS
 
23. Lengvojo automobilio taksi atpažinimo ženklinimo juostos ir atpažinimo ženklas – plafonas gali būti naudojami tik ant lengvųjų automobilių, turinčių taksi valstybinio numerio ženklus.
24. Neteko galios nuo 2020-01-01
Punkto naikinimas:
  1. 3-594, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21787
 25. Neteko galios nuo 2020-01-01
Punkto naikinimas:
  1. 3-594, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21787
 26. Neteko galios nuo 2020-01-01
Punkto naikinimas:
  1. 3-594, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21787
 
27. Lengvasis automobilis taksi turi turėti geltonos spalvos atpažinimo ženklą – plafoną (ilgis turi būti ne mažesnis kaip 315 mm, gylis – 170 mm, aukštis – 120 mm) arba geltonos spalvos atpažinimo ženklą – plafoną, kurio tipas yra sertifikuotas Europos Sąjungoje. Plafono priekyje turi būti juodomis raidėmis užrašas „TAKSI“ (užrašo raidžių dydis – ne mažesnis kaip 70 mm), kitoje plafono pusėje per vidurį gali būti taksi vežėjo pavadinimas ir vežėjo telefonas (užrašų raidžių ir skaičių dydis – ne mažesnis kaip 30 mm).
Punkto pakeitimai:
  1. 3-594, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21787
 28. Lengvojo automobilio taksi atpažinimo ženklas – plafonas pritvirtinamas skersai transporto priemonės stogo, per vidurį rėmo, esančio už transporto priemonės pirmųjų durelių. Plafono užrašas „TAKSI“ turi būti matomas išorėje ir apšviečiamas, kai lengvasis automobilis taksi yra laisvas; plafono apšvietimas valdomas įjungus taksometrą.
Punkto pakeitimai:
  1. 3-594, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21787
29. Taksometras turi būti įrengtas taksi salono priekiniame skyde, keleiviams gerai matomoje vietoje.
30. Ant lengvojo automobilio taksi galinių durelių stiklų įkomponuojama transporto priemonės išorėje matoma iš skaidrios ir lanksčios plėvelės pagaminta informacinė lentelė, kurioje Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių, tvirtinamų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, nustatyta tvarka skelbiama informacija apie taksi paslaugų tarifus. Raidžių ir skaičių, esančių informacinėje lentelėje, dydis – ne mažesnis kaip 6 mm.
Punkto pakeitimai:
  1. 3-594, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21787

 

VI Skyrius
MARŠRUTINIO TAKSI APIPAVIDALINIMAS
 
31.  Maršrutinio taksi, kursuojančio reguliariojo reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutu, priekyje (dešinėje lango dalyje) ir gale (dešinėje apatinėje lango dalyje) turi būti įrengta maršruto rodyklė, kurioje nurodomas maršruto numeris. Maršruto numerio skaičiaus (-ių) dydis turi būti ne mažesnis kaip 120 mm. Jeigu maršruto numeris iš trijų skaičių, jų dydis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm. Vietoj maršruto rodyklės gali būti naudojama elektroninė švieslentė, kurioje nurodomas maršruto numeris ir (arba) pradinių, galinių ir svarbesnių tarpinių stotelių pavadinimai.
32. Išilgai maršrutinio taksi šonų iš abiejų pusių po langais įrengiamos dvi maršrutinio taksi atpažinimo ženklinimo juostos. Juostą sudaro juodų arba geltonų spalvų kvadratai (kvadratų dydis – 70 x 70 mm), išdėstyti šachmatų tvarka. Juostos ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 2000 mm.
33. Ant maršrutinio taksi priekinių durų turi būti užrašytas vežėjo pavadinimas ir (ar) logotipas arba vežėjo ženklas ir kontaktai.
34. Maršrutinio taksi atpažinimo ženklinimo juostos, užrašų raidės ir skaičiai turi būti geltonos arba juodos spalvos.
35. Šalia maršrutinio taksi priekinių durų, turi būti maršruto rodyklė (arba elektroninė švieslentė), kurioje nurodomas maršruto numeris, pradinių, galinių ir svarbesnių tarpinių stotelių pavadinimai. Kai kuriais atvejais, leidus miesto (rajono) savivaldybei, maršruto rodyklė arba elektroninė švieslentė gali būti įkomponuota maršrutinio taksi lango apatinėje dalyje iš vidaus pusės. Maršruto rodyklėje arba elektroninėje švieslentėje maršruto numerio skaičiaus (-ių) dydis turi būti ne mažesnis kaip 90 mm, pradinių, galinių stotelių pavadinimų raidžių dydis turi būti ne mažesnis kaip 60 mm, tarpinių stotelių – 35 mm.
36. Maršrutinis taksi (jeigu nėra virš priekinio lango įrengtos elektroninės švieslentės) privalo turėti geltonos spalvos atpažinimo ženklą – plafoną (ilgis turi būti ne mažesnis kaip 980 mm, gylis – 160 mm, aukštis – 160 mm) arba geltonos spalvos atpažinimo ženklą – plafoną, kurio tipas yra sertifikuotas Europos Sąjungoje. Plafono priekyje turi būti užrašas juodomis raidėmis „MARŠRUTINIS TAKSI“ (užrašo raidžių dydis ne mažesnis kaip 60 mm), kuris tvirtinamas skersai ant automobilio stogo priekinės dalies. Plafonas turi būti apšviečiamas tamsiuoju paros metu; apšvietimą įjungia vairuotojas.
37. Maršrutinio taksi salono priekyje, keleiviams gerai matomoje vietoje, įkomponuojama informacinė lentelė. Joje nurodomas vežėjo pavadinimas ir kontaktai, licencijos numeris ir galiojimo data, važiavimo bilietų kainos, baudos už važiavimą be bilieto dydis. Taip pat gali būti iškabintos savivaldybės patvirtintos važiavimo keleivinio kelių transporto priemonėmis taisyklės (arba jų išrašas, kuriame turi būti nurodyta: vairuotojo, vežėjo pareigos ir atsakomybė, keleivių teisės, pareigos ir atsakomybė). Jeigu maršrutinio taksi salone yra įrengta elektroninė švieslentė, šiame punkte nurodyta informacija gali būti pateikta joje.
 
VII SKYRIUS
MOKYKLINIO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMAS
 
38. Mokyklinis autobusas, skirtas vaikams (švietimo įstaigų mokiniams) vežti, turi būti geltonos spalvos.
39. Mokyklinio autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu, atitinkančiu Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo reikalavimus.
40. Ženklo „Vaikai“ kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm. Išilgai mokyklinio autobuso šonų iš abiejų pusių po langais turi būti užrašas „MOKYKLINIS“. Raidžių spalva turi būti juoda, dydis – ne mažesnis kaip 200 mm.
41. Mokyklinio autobuso priekis, šonai ir galas turi būti paženklinti linijiniu žymėjimu iš šviesą atspindinčios 50 mm pločio juostos: priekyje – baltos, ant abiejų šonų – geltonos, gale – raudonos.
42. Ant mokyklinio autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios įjungiamos tik mokinių įlaipinimo (išlaipinimo) metu ir mirkčioja paeiliui kairiajame ir dešiniajame transporto priemonės šonuose. Įspėjamųjų mirksinčių oranžinių šviesų techninės charakteristikos turi atitikti Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu, nuostatas.
43. Prie mokyklinių autobusų priskiriami ir kitos spalvos autobusai, kuriais vežamos vaikų (iki 16 metų) grupės į švietimo įstaigą ar iš jos pagal sudarytas su vežėjais sutartis. Šių autobusų priekis (dešinėje apatinėje lango dalyje prie išlaipinimo durų arba priekio kėbulas) ir galo kėbulas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu, atitinkančiu Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“,
 
4 priedo reikalavimus.

 

VIII SKYRIUS
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMAS
 

44. Išorinė reklama ant keleivinio kelių transporto priemonių, kuriomis vežami keleiviai reguliaraus susisiekimo vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, ir lengvųjų automobilių taksi įrengiama vadovaujantis Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, tvirtinamomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu, ir šio skyriaus nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

  1. 3-594, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21787

45. Išorinė reklama ant troleibuso, vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto autobuso ir maršrutinio taksi šonų ir langų (išskyrus avarinius langus ir lango stiklus, patenkančius į priekinį 180 vairuotojo matymo lauką) įrengiama iš skaidrios (perforuotos) plėvelės. Reklama ant avarinių transporto priemonės langų, skirtų keleivių evakuacijai, ir lango stiklų, patenkančių į priekinį 180⁰ vairuotojo matymo lauką, draudžiama.

Punkto pakeitimai:

  1. 3-594, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21787

 46. Išorinė reklama ant lengvojo automobilio taksi galinio lango įrengiama iš skaidrios (perforuotos) plėvelės.

______________

 

Pakeitimai:
 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
1. 176, 1998-04-23, Žin., 1998, Nr. 40-1091 (1998-04-29), i. k. 0982210ISAK00000176
Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų dalinio pakeitimo
 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
2. 464, 1998-11-24, Žin., 1998, Nr. 108-2978 (1998-12-09), i. k. 0982210ISAK00000464
Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų dalinio pakeitimo
 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
3. 272, 2001-08-31, Žin., 2001, Nr. 76-2683 (2001-09-05), i. k. 1012210ISAK00000272
Dėl susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo
 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
4. 407, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 97-3462 (2001-11-21), i. k. 1012210ISAK00000407
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo
 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
5. 3-155, 2003-03-14, Žin., 2003, Nr. 30-1266 (2003-03-28), i. k. 1032210ISAK0003-155
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
6. 3-530, 2004-11-19, Žin., 2004, Nr. 170-6288 (2004-11-25), i. k. 1042210ISAK0003-530
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
7. 3-464, 2006-12-07, Žin., 2006, Nr. 135-5113 (2006-12-12), i. k. 1062210ISAK0003-464
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
8. 3-114, 2008-04-16, Žin., 2008, Nr. 48-1795 (2008-04-26), i. k. 1082210ISAK0003-114
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
9. 3-187, 2008-05-26, Žin., 2008, Nr. 62-2364 (2008-05-31), i. k. 1082210ISAK0003-187
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
10. 3-332, 2008-09-17, Žin., 2008, Nr. 110-4203 (2008-09-25), i. k. 1082210ISAK0003-332
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
11. 3-266, 2010-04-28, Žin., 2010, Nr. 51-2524 (2010-05-04), i. k. 1102210ISAK0003-266
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 "Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
12. 3-40(1.5 E), 2015-02-02, paskelbta TAR 2015-02-02, i. k. 2015-01482
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 „Dėl keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
13. 3-594, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21787
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 
 
Prašome palaukti