2009 metų veiklos ataskaita

Pateikta 2010 05 06
Klaipėdos miesto savivaldybės
Tarybos podėdžiui

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“

VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS

A T A S K A I T A

 

1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

1.1. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ – viešoji įstaiga, įregistruota 2003 m. balandžio 18 d. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, registravimo pažymėjimas Nr.002016.

Įstaigos kodas 142133780
2007 m. vasario 9 d. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ suteiktas paramos gavėjo statusas.
Įstaigos adresas: S. Daukanto g. 15, LT-92235 Klaipėda.
Tel.: (8 46) 366406
Faks. (8 46) 366865
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas” administracija 2009-10-28 gavo panaudai patalpas, esančias S. Daukanto g. 15, LT-92235 Klaipėda.

Įstaigos vadovas – direktorius Gintaras Neniškis.

Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – Klaipėdos miesto savivaldybė.

Ilgalaikio turto (perleisto/įsigyto) per finansinius metus vertė – 3223941,12 Lt, iš jų ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga – 19999,99 Lt., ilgalaikis materialus turtas: mašinos ir įrengimai (baldai ir biuro įranga) – 8750,00 Lt.;  Kita iranga, prietaisai ir irenginiai (kompiuterinė technika) -  5615,10 Lt.; Materialus turtas įgytas iš Klaipėdos miesto savivaldybės lėšų – 3189576,03 Lt.

Išlaidos per finansinius metus – 35343434 Lt.

1.2. Darbuotojų skaičius

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Ūkinis techninis personalas

Pastabos

8

18

-

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ valdybos sprendimu

1.3. Naudojamos patalpos

Patalpos

Plotas

Pastabos

Kalnupės g. 1

204,61 kv. m

(iki 2009 m.12 mėn.)

Patalpos gautos panaudai, savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

S. Daukanto g. 15

231,28 kv.m

(nuo 2009-10-28)

Patalpos gautos panaudai, savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

1.4. Biudžetas

Skirtos lėšos

2008 m.

2009 m.

Valstybės

-

-

Savivaldybės:

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimas

 

 

9863402 Lt

229200 Lt

90000 Lt

 

 

11264274 Lt

210800 Lt

815881 Lt

Gautos lėšos: už mokamas paslaugas

21724949 Lt

20358357 Lt

 Už patalpų nuomą

-

-

Kitos lėšos (palūkanos už lėšas, laikomas bankuose ir kt.)

565055 Lt

126294 Lt

Iš viso:

32502152 Lt

33183437 Lt.

Grynasis įstaigos veiklos rezultatas 2009 metais – 2159997 Lt. nuostolis.

 

2. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

2.1. Įstaigos misija, tikslai, uždaviniai.

Įstaigos tikslas yra viešai teikti visuomenės nariams kokybiškas keleivių vežimo ir aptarnavimo paslaugas socialinėje ir transporto srityse.

Įstaigos tikslai įgyvendinami vykdant šias funkcijas:

 1. Visų keleivinio transporto rūšių darbo koordinavimas;
 2. Viešojo transporto sistemos organizavimas;
 3. Maršrutų nustatymas ir tvarkaraščių sudarymas;
 4. Miesto viešojo transporto eismo informacinės sistemos stotelėse ir transporto priemonėse gerinimas ir valdymas;
 5. Keleivių vežėjų darbo kontrolė;
 6. Bilietų gamybos, platinimo ir kontrolės organizavimas;
 7. Keleivių ir vežėjų kontrolė;
 8. Konkursų organizavimas;
 9. Pajamų už parduotus bilietus, kompensacijų ir dotacijų kaupimas, atsiskaitymas su vežėjais už atliktą darbą nustatyta tvarka;
 10. Duomenų bazės apie keleivių vežimą mieste kaupimas ir analizė;
 11. Norminių aktų bei dokumentų rengimas;
 12. Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas;
 13. Automobilių stovėjimo aikštelių sistemos sukūrimas ir valdymas;
 14. Dalyvavimas transporto priemonių atnaujinimo programose;
 15. Investicinių projektų rengimas ir administravimas;
 16. Ekologiškai švarių technologijų diegimas viešajame transporte.

2.2. 2009 metų strateginio veiklos plano tikslai, uždaviniai, vykdytos programos, priemonės ir jų įgyvendinimo rezultatai.

2009 metais buvo vykdomi strateginio veiklos plano “Vykdyti subalansuotą miesto transporto sistemos ir viešojo transporto politiką“ uždaviniai:

 • Tobulinti miesto visuomeninio transporto sistemą;
  • Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimo programa;
  • Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informacinės sistemos sukūrimo programa;
 • Pagerinti automobilių stovėjimo sąlygas mieste;
  • Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimo programa.

VIEŠASIS TRANSPORTAS

2009-ieji metai Lietuvos miestų viešajam transportui nepalankūs: augo mokesčiai  - pridėtinės vertės mokestis (PVM) viešajam transportui  buvo padidintas nuo 5 iki 19 (2009 01 01) vėliau iki 21 proc. (2009 09 01), prasidėjęs finansinis sunkmetis mažino žmonių judrumą (užsidarė ar mažino darbuotojų skaičių  įmonės, mažėjo žmonių prekybos centruose ir t.t.) ir atitinkamai  mažėjo miesto autobusais besinaudojančių keleivių skaičių (Lietuvoje vidutiniškai 15 proc. per metus). Prastėjo savivaldybių finansinė situacija mažėjo savivaldybės programų finansavimas.

Reaguodamas į  šiuos pokyčius  VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ sausio mėnesį kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją, kad būtų peržiūrėti keleivių vežimo tarifai, ko pasėkoje nuo vasario 1 d. buvo pakeltos vienkartinių, o nuo kovo 1 d. – terminuotų bilietų tarifai. Tačiau sparčiau nei planuota mažėjančios pajamos už parduotus bilietus, mažėjantis savivaldybės administracijos finansavimas ir krentanti gyventojų perkamoji galia sąlygojo papildomo sąnaudų mažino plano parengimą, kuris buvo aprobuotas įstaigos valdyboje 2009 04 03. Planas susidėjo iš 4 priemonių: 1) įstaigos struktūros pertvarkos ir darbuotojų skaičiaus bei atitinkamai darbo užmokesčio fondo sumažinimo; 2) įstaigos kitų sąnaudų mažinimo; 3) efektyvesnės teikiamų paslaugų pajamų kontrolės, 4) maršrutų ir tvarkaraščių tinklo, įvertinant finansines galimybes, optimizavimo bei ridos įkainių indeksavimo apribojimo.

Šio plano pasėkoje nuo 2009-06-01 d. keleiviai (išskyrus neįgaliuosius ir tėvus su vežimėliais) Klaipėdos miesto autobusuose įlaipinami tik pro priekines duris, autobusų darbo laikas sutrumpėjo 1 val. (40 min. ryte ir 20 min. vakare), buvo uždaryti nepopuliarūs 7 ir 13 maršrutai, retėjo autobusų važiavimas mažiau apkrautuose autobusų maršrutuose.  Dienos autobusų rida sumažėjo 8 proc., metinė – 3 proc.

Finansiniai sunkumai pristabdė ir autobusų atnaujinimą. Per 2009 m. miesto autobusų parkas buvo atnaujintas dviem autobusais.

Visos šios priemonės sumažino keleivių srautų mažėjimą ir stabilizavo finansinius srautus, tačiau per 2009 metus pervežtų keleivių skaičius mažėjo 7  proc. (2009 m. 2 ketvirtį buvo viršijęs 10 proc.) ir tai neleido subalansuoti finansinius srautus.

Baigta instaliuoti elektroninio bilieto įranga (133 borto kompiuteriai), pradėti pranešinėti stotelių pavadinimai. Klaipėdos miesto viešojo transporto terminuotą elektroninį bilietą galima papildyti ne tik Klaipėdos miesto elektroninio bilieto kortele, bet ir Vilniaus miesto elektroninio bilieto bei naujo pavyzdžio tarptautinio studento pažymėjimo (ISIC) kortelėmis. Terminuotą elektroninį bilietą galima papildyti internetu (www.transportoblietas.lt).

2009 m. gruodžio mėn. pasiruošta platinti vienkartinius e-bilietus, bei vykdyti kontrolę, tačiau dėl užsitęsusio sistemos tobulinimo ir klaidų taisymo proceso iš gamintojo pusės, visiškas sistemos paleidimas nukeltas į 2010 m.

Permainos iššaukė dalies keleivių nepasitenkinimą. Nemokama tel. linija 8-800 12344, kuria yra registruojami visi keleivių skundai, lyginant su 2008 metais, sulaukėme 5 proc. daugiau skundų (viso 318 skambučių). 

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI, KITI RENGINIAI IR AKCIJOS

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ yra tarptautinio projekto “PROCEED” partneris. Projekto partneriai: Švedijos, Olandijos, Ispanijos, Graikijos, Šveicarijos, Slovėnijos ir Lietuvos mokslo įstaigos bei Europos miestai. Projekto tikslas – analizuoti miestų viešojo transporto sistemas, teikti pasiūlymus, kaip pagerinti viešojo transporto paslaugas, bei įvaizdį, dalintis sėkmingos praktikos patirtimi.

Liepos mėn. VšĮ “Klaipėdos keleivinis transportas“ buvo Jūros šventės rėmėjas, šventės metu vakarais buvo sudaryti 3 specialūs naktiniai autobusų maršrutai. Įvertinus 2006-2008 m. patirtį, siekiant užtikrinti keleivių saugumą šventės metu, naktinių maršrutų autobusuose budėjo saugos tarnybos darbuotojai.

2009 m. rugsėjo mėn. VšĮ “Klaipėdos keleivinis transportas“ buvo akcijos “Diena be automobilio“ rėmėjas.

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ yra tarptautinio projekto “PIMMS Transfer” partneris. Projekto partneriai: Didžiosios Britanijos, Austrijos, Portugalijos, Graikijos, Kipro, Italijos, Vokietijos, Švedijos, Olandijos, Bulgarijos, Lenkijos, Slovėnijos, Rumunijos, miestų savivaldybės bei viešojo transporto įmonės. Projekto tikslai – analizuoti miestų viešojo transporto sistemas, naujosiose ES narėse organizuoti terminius darbinius seminarus įvairių lygių transporto specialistams, dalyvauti praktinėse stažuotėse, dalintis sėkmingos praktikos patirtimi. Įstaigos bei savivaldybės specialistai 2009 m. dalyvavo įvairiuose susitikimuose, stažuotėse ir seminaruose.

KELEIVINIO TRANSPORTO KONTROLĖ

2004 m. įstaigai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. 1-175 buvo perduota maršrutinių taksi kontrolė, vėliau taksi, priemiestinių autobusų bei užsakomųjų reisų kontrolė;

2009 m. atsižvelgiant į sumažėjusį finansavimą buvo patikrinta 15 proc. mažiau keleivinio transporto priemonių – 6279 maršrutinių taksi, 907 taksi, 374 priemiestinės bei 419 užsakomuosius reisus vykdančios transporto priemonės. Tačiau pažeidimų skaičius per 2009 metus augo: maršrutiniams taksi buvo surašyti 55 (2008 – 41) protokolai,  taksi buvo  surašyta 18 (2008 – 15) protokolų. Priemiestiniams autobusams  ir užsakomųjų reisų vežėjams pažeidimų buvo fiksuota mažiau.

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO KONTROLĖ

Nuo 2009 m. sausio  mėn. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ pradėjo rinkliavos už automobilių statymą administravimą ir kontrolę. Pagal sutartį su savivaldybės administracija pirmus 3 mėnesius kontrolę vykdė vienas kontrolierius su policijos pareigūnu, vėliau kontrolierių skaičius išaugo iki 3-ijų.

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojai prižiūrėjo rinkliavos rinkimą automobilių stovėjimo automatais ir mobilaus ryšio priemonėmis.

2009 m. SMS buvo surinkta 42,7 tūkst. Lt, automobilių stovėjimo automatuose – 988,1 tūkst. Lt.

2009 m. gruodžio mėnesį pasiruošta platinti parkavimo abonentus, kurie bus pildomi naudojant Klaipėdos miesto transporto e-bilieto kortelę.

 

3. PROBLEMOS

Gatvių remontai, uždarymai ir toliau kelia rimtus viešojo transporto sutrikimus, nes remontuojamose gatvėse yra nutraukiamos arba pabloginamos viešojo transporto eismo sąlygos.  Tai kelia keleivių nepasitenkinimą. Reikia  tobulinti viešojo transporto pranašumo prieš kitas transporto rūšis sistemą – plėsti specialių autobusams važiuoti juostų tinklą, tobulinti šviesoforinį valdymą. Finansinėmis priemonėmis – įtraukiant viešojo transporto patiriamas tiesiogines sąnaudas (dėl sumažėjusio keleivių srauto prarastas pajamas įvertinti būtų sudėtinga)  į gatvių remonto rangos sąmatas - įtakoti greitesnį transporto trasų, kuriose vyksta viešojo transporto eismas, remontą ir rekonstrukcijas.

2009 m. suprastėjo VšĮ „Klaipėdos keleivinio transportas“ vykdomų programų finansavimas:  Kompensacijų vežėjams, už lengvatas turinčių keleivių vežimą, negauta – 2799667Lt., už priemiesčio autobusų, maršrutinių taksi ir lengvųjų taksi kontrolę – 31200 Lt.  Todėl iškyla grėsmė efektyviam šių programų vykdymui. 2010 metų planas dar liūdnesnis – akivaizdu, kad kompensacijoms už lengvatinį keleivių vežimą šiems metams trūksta – 3,5 mln., tai reiškia, kad skola dar labiau išaugs. Dėl kontrolės lėšų mažinimo, siekiant užtikrinti funkcijos vykdymą, teks atleisti darbuotojų. Nerimą kelia ir niekaip iki galo nepabaigiamas trijų miestų E-bilieto ir keleivių informavimo sistemos diegimo projektas, keliantis nepasitikėjimą visos e-bilieto sistemos funkcionavimu.

 

4. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą

4.1. Personalo valdymo, vidinių ir išorinių resursų paieškos rezultatai:

 • personalo kvalifikacijos ir įstaigos įvaizdžio kėlimas, dalyvaujant tarptautiniuose projektuose;
 • Lietuvos integracijos į ES teikiamų galimybių išnaudojimas, vykdanttarptautinius projektus ES fondų lėšomis;
 • Naujų IT priemonių diegimas visuomeninio transporto sistemoje, tobulinant transporto kontrolės sistemą, bilietų sistemą, keleivių informavimo sistemą

4.2. Įstaigos įvaizdžio gerinimo priemonės:

 • Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos ir užsienio transporto valdymo organizacijomis;.
 • Plėtojami ryšiai su Lietuvos ir užsienio socialiniais – ekonominiais partneriais.

 

Direktorius
Gintaras Neniškis

 

Pilną, sutrumpintos veiklos ataskaitą galite parsisiųsti čia (405.7 kb)

Prašome palaukti