2010 metų veiklos ataskaita

Pateikta ataskaita
Klaipėdos miesto savivaldybės
administracojos direktoriui
2011 m. balandžio 5 d. Nr. S5-146

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“

VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS

A T A S K A I T A

 

1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

1.1. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ – viešoji įstaiga, įregistruota 2003 m. balandžio 18 d. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, registravimo pažymėjimo Nr.002016.

Įstaigos kodas 142133780
2007 m. vasario 9 d. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ suteiktas paramos gavėjo statusas.
Įstaigos adresas: S. Daukanto g. 15, LT-92235 Klaipėda.
Tel.: (8 46) 366406
Faks. (8 46) 366865
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas” administracija 2009-10-28 gavo panaudai patalpas, esančias S. Daukanto g. 15, LT-92235 Klaipėda.

Įstaigos vadovas – direktorius Gintaras Neniškis.

Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – Klaipėdos miesto savivaldybė.

Ilgalaikio turto (perleisto/įsigyto) per finansinius metus vertė – 156 049,82 Lt, iš jų ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga – 2 068,96 Lt., ilgalaikis materialus turtas: mašinos ir įrengimai (baldai ir biuro įranga) – 6 209,42 Lt.;  Kita įranga, prietaisai ir įrenginiai (kompiuterinė technika) – 57 820,04Lt.; materialus turtas, įgytas iš gautų iš draudimo lėšų – 89 951,40 Lt.

Išlaidos per finansinius metus – 33 360 224,00 Lt.

             

1.2. Darbuotojų skaičius

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Ūkinis techninis personalas

Pastabos

8

20

-

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ valdybos sprendimu

1.3. Naudojamos patalpos

Patalpos

Plotas

Pastabos

S. Daukanto g. 15

231,28 kv.m

(nuo 2009-10-28)

Patalpos gautos panaudai, savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

1.4. Biudžetas

Skirtos lėšos

2009 m.

2010 m.

Valstybės

-

-

Savivaldybės:

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimas

 

 

11264274 Lt

210800 Lt

815881 Lt

 

 

12074193 Lt.

136914 Lt.

1209107 Lt.

Gautos lėšos: už mokamas paslaugas

20358357 Lt

20459142 Lt.

 Už patalpų nuomą

-

 

Kitos lėšos (palūkanos už lėšas, laikomas bankuose ir kt.)

126294 Lt

93001 Lt.

Iš viso:

33183437 Lt.

33962545 Lt.

Grynasis įstaigos veiklos rezultatas 2010 metais – 3968 Lt. nuostolis.

 

2. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

2.1. Įstaigos misija, tikslai, uždaviniai.

Įstaigos tikslas yra viešai teikti visuomenės nariams kokybiškas keleivių vežimo ir aptarnavimo paslaugas socialinėje ir transporto srityse.

Įstaigos tikslai įgyvendinami vykdant šias funkcijas:

 1. Visų keleivinio transporto rūšių darbo koordinavimas;
 2. Viešojo transporto sistemos organizavimas;
 3. Maršrutų nustatymas ir tvarkaraščių sudarymas;
 4. Miesto viešojo transporto eismo informacinės sistemos stotelėse ir transporto priemonėse gerinimas ir valdymas;
 5. Keleivių vežėjų darbo kontrolė;
 6. Bilietų gamybos, platinimo ir kontrolės organizavimas;
 7. Keleivių ir vežėjų kontrolė;
 8. Konkursų organizavimas;
 9. Pajamų už parduotus bilietus, kompensacijų ir dotacijų kaupimas, atsiskaitymas su vežėjais už atliktą darbą nustatyta tvarka;
 10. Duomenų bazės apie keleivių vežimą mieste kaupimas ir analizė;
 11. Norminių aktų bei dokumentų rengimas;
 12. Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas;
 13. Automobilių stovėjimo aikštelių sistemos sukūrimas ir valdymas;
 14. Dalyvavimas transporto priemonių atnaujinimo programose;
 15. Investicinių projektų rengimas ir administravimas;
 16. Ekologiškai švarių technologijų diegimas viešajame transporte.

 

Pilną, sutrumpintos veiklos ataskaitą galite parsisiųsti čia (376.4 kb) 

Prašome palaukti