2011 metų veiklos ataskaita

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“

2011 METŲ VEIKLOS

A T A S K A I T A

 

1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ – viešoji įstaiga, įregistruota 2003 m. balandžio 18 d. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, registravimo pažymėjimo Nr.002016.

Įstaigos kodas 142133780
2007 m. vasario 9 d. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ suteiktas paramos gavėjo statusas.
Įstaigos adresas: S. Daukanto g. 15, LT-92235 Klaipėda.
Tel.: (8 46) 366406
Faks. (8 46) 366865
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas” administracija 2009-10-28 gavo panaudai patalpas, esančias S. Daukanto g. 15, LT-92235 Klaipėda.

Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – Klaipėdos miesto savivaldybė. Dalininkų įnašų per finansinius metus nebuvo.

Ilgalaikio turto (perleisto/įsigyto) per finansinius metus vertė – 84 106 Lt, iš jų ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga – 45 959 Lt, ilgalaikis materialus turtas: mašinos ir įrengimai (baldai ir biuro įranga) – 16 919 Lt;  kita įranga, prietaisai ir įrenginiai (kompiuterinė technika) – 21 228 Lt.

Išlaidos per finansinius metus – 34 878 814 Lt, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui - 1 132 686 Lt. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms - 837 379 Lt.

1.1. Darbuotojų skaičius

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Ūkinis techninis personalas

Pastabos

8

21

-

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ valdybos sprendimu

1.2. Naudojamos patalpos

Patalpos

Plotas

Pastabos

S. Daukanto g. 15

231,28 kv.m

(nuo 2009-10-28)

Patalpos gautos panaudai, savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

1.3. Biudžetas

Skirtos ir panaudotos lėšos

2010 m.

2011 m.

Valstybės

-

-

Savivaldybės:

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimas

 

 

12 074 193 Lt

136 914 Lt

1 209 107 Lt

 

 

12 384 010 Lt

184 145 Lt

1 284 520 Lt

Gautos lėšos: už mokamas paslaugas

20 459 142 Lt

20 749 146 Lt

 Už patalpų nuomą

-

 

Kitos lėšos (palūkanos už lėšas, laikomas bankuose ir kt.)

93 001 Lt

8 107 Lt

Iš viso:

33 962 545 Lt

34 609 928 Lt

Grynasis įstaigos veiklos rezultatas 2011 metais – 824 114  Lt nuostolis.

Viešosios įstaigos vadovas – Gintaras Neniškis, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui sudarė – 71 692 Lt, kitų išmokų viešosios įstaigos vadovas negavo.

Viešosios įstaigos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui išlaidų nebuvo ir kitų išmokų įstaigos kolegialių organų nariams nebuvo.

Su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims viešosios įstaigos išlaidų išmokoms nebuvo.

 

2. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

2.1. Įstaigos misija, tikslai, uždaviniai.

Įstaigos tikslas yra viešai teikti visuomenės nariams kokybiškas keleivių vežimo ir aptarnavimo paslaugas socialinėje ir transporto srityse.

Įstaigos tikslai įgyvendinami vykdant šias funkcijas:

 1. Visų keleivinio transporto rūšių darbo koordinavimas;
 2. Viešojo transporto sistemos organizavimas;
 3. Maršrutų nustatymas ir tvarkaraščių sudarymas;
 4. Miesto viešojo transporto eismo informacinės sistemos stotelėse ir transporto priemonėse gerinimas ir valdymas;
 5. Keleivių vežėjų darbo kontrolė;
 6. Bilietų gamybos, platinimo ir kontrolės organizavimas;
 7. Keleivių ir vežėjų kontrolė;
 8. Konkursų organizavimas;
 9. Pajamų už parduotus bilietus, kompensacijų ir dotacijų kaupimas, atsiskaitymas su vežėjais už atliktą darbą nustatyta tvarka;
 10. Duomenų bazės apie keleivių vežimą mieste kaupimas ir analizė;
 11. Norminių aktų bei dokumentų rengimas;
 12. Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas;
 13. Automobilių stovėjimo aikštelių sistemos sukūrimas ir valdymas;
 14. Dalyvavimas transporto priemonių atnaujinimo programose;
 15. Investicinių projektų rengimas ir administravimas;
 16. Ekologiškai švarių technologijų diegimas viešajame transporte.

 

Pilną, sutrumpintos veiklos ataskaitą galite parsisiųsti čia (408.4 kb)

Prašome palaukti