2013 metų veiklos ataskaita

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“

2013 METŲ VEIKLOS

A T A S K A I T A

 

1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ – viešoji įstaiga, įregistruota 2003 m. balandžio 18 d. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, registravimo pažymėjimo Nr.002016.

Įstaigos kodas 142133780
2007 m. vasario 9 d. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ suteiktas paramos gavėjo statusas.
Įstaigos adresas: S. Daukanto g. 15, LT-92235 Klaipėda.
Tel.: (8 46) 366406
Faks. (8 46) 366865
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas” administracija 2009-10-28 gavo panaudai patalpas, esančias S. Daukanto g. 15, LT-92235 Klaipėda. 2013-11-05 panaudos sutartimi gauta 45,18 kv.m. patalpų adresu S. Daukanto 15, Klaipėda.

Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – Klaipėdos miesto savivaldybė. Dalininkų įnašų per finansinius metus nebuvo.

Ilgalaikio turto (perleisto/įsigyto) per finansinius metus vertė –234 403Lt, iš jų ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga –56 406 Lt, ilgalaikis materialus turtas: kita įranga, prietaisai ir įrenginiai (kompiuterinė technika) – 177 997 Lt.

Išlaidos per finansinius metus –39 651 358 Lt, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui -  1 389 788 Lt. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms -  983 135 Lt.

1.1. Darbuotojų skaičius

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Ūkinis techninis personalas

Pastabos

8

26

-

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ valdybos sprendimu

1.2. Naudojamos patalpos

Patalpos

Plotas

Pastabos

S. Daukanto g. 15

276,46 kv.m

(nuo 2013-11-05)

Patalpos gautos panaudai, savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

1.3. Biudžetas

Skirtos ir panaudotos lėšos

2013 m.

2012 m.

Valstybės

-

-

Savivaldybės:

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

 

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

 

Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimas

 

 

14 641 736 Lt

 151 172 Lt

1 300 347 Lt

 

 

12 966 305 Lt

 

 154 435Lt

 

 1 171 008 Lt

Gautos lėšos: už mokamas paslaugas

  25 240 558 Lt

22 409 651 Lt

 Už patalpų nuomą

-

 

Kitos lėšos (palūkanos už lėšas, laikomas bankuose ir kt.)

561Lt

12 473 Lt

Iš viso:

41 334 374 Lt

36 713 872Lt

Grynasis įstaigos veiklos rezultatas 2013 metais – 144 526 Lt pelnas.

Viešosios įstaigos vadovas – Gintaras Neniškis, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui sudarė – 81 774 Lt, kitų išmokų viešosios įstaigos vadovas negavo.

Viešosios įstaigos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui išlaidų nebuvo ir kitų išmokų įstaigos kolegialių organų nariams nebuvo.

Su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims viešosios įstaigos išlaidų išmokoms nebuvo.

 

Pilną, sutrumpintos veiklos ataskaitą galite parsisiųsti paspaudę čia (330.5 kb) 

Prašome palaukti