2016 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“

 2016 metų veiklos

A T A S K A I T A

 

ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

 

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ – viešoji įstaiga, įregistruota 2003 m. balandžio 18 d. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, registravimo pažymėjimo Nr.002016.

Įstaigos kodas 142133780

2007 m. vasario 9 d. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ suteiktas paramos gavėjo statusas.

Įstaigos adresas: S. Daukanto g. 15, LT-92235 Klaipėda.

Tel.: (8 46) 366406

Faks. (8 46) 366865

El. paštas: sekretoriatas@klaipedatransport.lt

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 2014 m. gruodžio 11 d. iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos panaudos sutartimi gavo 367,84 kv. m. patalpas adresu S. Daukanto 15, LT-92235 Klaipėda. 2015 m. balandžio 10 d. Įstaiga pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijo patalpas adresu S. Daukanto 13a-15, LT-92235 Klaipėda. Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – Klaipėdos miesto savivaldybė.  2016 m. vasario 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr.T2-33 buvo nuspręsta perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurio vertė 235 252 Eur, kaip savivaldybės dalininko įnašą VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, didinant įstaigos dalininko kapitalą. 2016 m. rugsėjo 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybė perdavimo ir priėmimo aktu perdavė savivaldybės turtą didinant VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ dalininko kapitalą. 2016 m. balandžio 6 d. protokolu Nr.1, siekiant užtikrinti tinkamą įstaigos finansavimą, taip pat Įstaigos finansinių metų periodą suderinti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos finansiniais metais, Įstaigos valdyba pritarė Įstaigos įstatų pakeitimui. 2016 m. birželio 1 d. buvo pakeisti Įstaigos įstatai, kuriuose numatyta, kad Įstaigos finansiniais metais laikomas periodas nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. iki kitų metų lapkričio 30 d.

       2016 m. rugpjūčio 5 dieną buvo gautas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimas dėl pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo Nr. (17.19-40) RES-177426, kuriame pereinamasis mokestinis laikotarpis nustatytas nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. ir pirmas kitoks mokestinis laikotarpis nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d. Todėl ir pirmieji pakeisti finansiniai metai yra vienuolikos mėnesių  pereinamojo laikotarpio finansiniai metai, kurių laikotarpis yra nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d.

        Ilgalaikio turto (perleisto/įsigyto) per finansinius metus vertė – 325 039 Eur., iš jų ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga –   4 054 Eur, ilgalaikis materialus turtas: kita įranga, prietaisai ir įrenginiai (kompiuterinė technika) –   320 984 Eur.

         Išlaidos per finansinius metus – 10 677 782 Eur., iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui -  524 351 Eur. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms -  298 264 Eur.

  Darbuotojų skaičius

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Ūkinis techninis personalas

Pastabos

8

29

-

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ valdybos sprendimu

Naudojamos patalpos

Patalpos

Plotas

Pastabos

S. Daukanto g. 15

367,84 kv. m.

Patalpos gautos panaudai, savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

S. Daukanto g. 13A-15

148,90 kv. m.

Įsigytos patalpos – Klientų aptarnavimo centras, savininkas VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“

Biudžetas

Skirtos ir panaudotos lėšos

 2015 m.

2016 m.

Valstybės

-

-

Savivaldybės:

 

Klaipėdos miesto savivaldybė:

 

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

 

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

 

Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimas

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybė:

 

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

 

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

 

Nuostolingų maršrutų kompensavimas

 

Kretingos rajono savivaldybė:

 

Nuostolingų maršrutų kompensavimas

 

 

 

 

 

4 115 790 Eur

 

 

44 598 Eur

 

265 682 Eur

 

 

 

 

48 647 Eur

 

1 377 Eur

 

21 904 Eur

 

 

 

9 173 Eur

 

 

 

 

  3 641 453 Eur

 

 

43 789 Eur

 

330 988 Eur

 

 

 

 

  46 686 Eur

 

3 618  Eur

 

17 113 Eur

 

 

 

7 469 Eur

Gautos lėšos: už mokamas paslaugas

7 172 242 Eur

  6 594 164 Eur

Už patalpų nuomą

-

-

Kitos lėšos (palūkanos už lėšas, laikomas bankuose ir kt.)

-

-

Iš viso:

11 646 595 Eur

 10 685 280 Eur

    Grynasis įstaigos veiklos rezultatas 2016 metais –   16 776 Eur pelnas.

 

Pilną versiją galite parsisiųsti paspaudę čia

Prašome palaukti