2019 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“
2019 metų veiklos
A T A S K A I T A
 
 ĮSTAIGOS PRISTATYMAS
 
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 2014 m. gruodžio 11 d. iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos panaudos sutartimi Nr. J9-1345 gavo 367,84 kv. m. patalpas adresu S. Daukanto 15, LT-92235 Klaipėda. 2015 m. balandžio 10 d. įstaiga pirkimo – pardavimo sutartimi NETSVEP Nr. 1014760887 įsigijo patalpas adresu S. Daukanto 13A-15, LT-92235 Klaipėda. Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – Klaipėdos miesto savivaldybė. Dalininkų įnašų per įstaigos finansinius metus nebuvo.
   
Ilgalaikio turto (perleisto/įsigyto) per finansinius metus vertė – 1 166 288 Eur., iš jų ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga – 3 280 Eur, kitas nematerialus – 436 300 Eur.,  ilgalaikis materialus turtas: kita įranga, įrankiai ir įrenginiai –   726 707 Eur.  Išlaidos per finansinius metus – 15 637 793 Eur., iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui – 739 742 Eur. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms – 281 600 Eur.
 

  Darbuotojų skaičius

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Ūkinis techninis personalas

Pastabos

7

35

-

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ valdybos sprendimu

Naudojamos patalpos

Patalpos

Plotas

Pastabos

S. Daukanto g. 15

367,84 kv. m.

Patalpos gautos panaudai, savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

S. Daukanto g. 13A-15

148,90 kv. m.

Įsigytos patalpos – Klientų aptarnavimo centras, savininkas VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“

Biudžetas

Skirtos ir panaudotos lėšos

2018 m.

2019 m.

Valstybės

-

-

Savivaldybės:

 

Klaipėdos miesto savivaldybė:

 

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

 

 

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

 

Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos valdymas

 

 

Nuostolingų maršrutų kompensavimas

 

Nuostolių kompensavimą už nemokamo važiavimo dienas

 

Klaipėdos rajono savivaldybė:

 

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

 

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

 

Klaipėdos rajono automobilių laikymo sistemos valdymas

 

Nuostolingų maršrutų kompensavimas

 

Kretingos rajono savivaldybė:

 

Nuostolingų maršrutų kompensavimas

 

Neringos savivaldybė:

 

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

 

 

 

 

5 072 412 Eur

 

 

 

62 534 Eur

 

510 694 Eur

 

 

112 295 Eur

 

 

 

 

 

64 832 Eur

 

 

2 520 Eur

 

14 707 Eur

 

35 917 Eur

 

 

 

5 131 Eur

 

 

 

446 Eur

 

 

 

 

5 167 422 Eur

 

 

 

54 800 Eur

 

581 173 Eur

 

 

90 399 Eur

 

134 957

 

 

 

80 903 Eur

 

 

2 840 Eur

 

14 707 Eur

 

37 782 Eur

 

 

 

  6 161 Eur

 

 

 

2 863 Eur

Gautos lėšos už mokamas paslaugas:

tiesioginiai pardavimai

internetiniai pardavimai

 

7 293 995 Eur

481 429 Eur

 

 6 790 416 Eur

720 594 Eur

Už patalpų nuomą

-

-

Kitos lėšos (palūkanos už lėšas, laikomas bankuose ir kt.)

-

-

Iš viso:

  13 656 912 Eur

 13 685 017 Eur

(lentelėje pateikiamos gautos lėšos, ne buhalterinės pajamos)
 
Grynasis įstaigos veiklos rezultatas 2019 metais (2018-12-01 iki 2019-11-30)  – 6 404 Eur pelnas.
Vadovaujantis LR Viešojo sektoriaus įstatymo 101 str., nuo 2019-01-01 įstaiga priskirta prie Viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS). VSS finansinę apskaitą turi vesti pagal VSAFAS, todėl sekantys finansiniai metai bus sausio 1 – gruodžio 31 d. Teikiant finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, į konsolidavimo sistemą VSAKIS už 2019 m. bus teikiami trylikos mėnesių (t. y. nuo 2018-12-01 iki 2019-12-31) duomenys.
 
Pilną versiją galite parsisiųsti paspaudę čia.  
Prašome palaukti