Dėl pavedimų, valdant viešąjį transportą

Suvestinė redakcija nuo 2020-05-06

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2012-04-26, i. k. 2012-01013

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMŲ, VALDANT VIEŠĄJĮ TRANSPORTĄ

 

2012 m. balandžio 26 d. Nr. T2-120

Klaipėda

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 84-4406, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504, Nr. 155-7354) 6 straipsnio 33 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2002, Nr. 37-1342) 4 straipsnio 3 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pavesti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui:

1.1. tvirtinti, panaikinti ir koreguoti reguliarių reisų vietinio susisiekimo maršrutus ir tvarkaraščius, išskyrus maršrutus ir tvarkaraščius, kuriuos pavesta tvirtinti, panaikinti ir koreguoti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“;

1.2. organizuoti reguliarių reisų vietinio susisiekimo maršrutų vežėjų parinkimo konkursus, sudaryti sutartis, kontroliuoti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

1.3. išduoti asmenims, vykdantiems vietinio susisiekimo keleivinio kelių transporto kontrolės funkcijas, kontrolierių pažymėjimus;

1.4. tvirtinti, panaikinti ir koreguoti reguliarių reisų vietinio susisiekimo maršrutus švenčių, eitynių ir kitų renginių metu, taip pat dėl gatvių remonto darbų;

1.5. suteikti ir keisti autobusų stotelių pavadinimus;

1.6. organizuoti lengvųjų automobilių taksi stotelių įrengimą ir jų priežiūrą;

1.7. organizuoti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tobulinimą.

2. Pavesti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“:

2.1. tvirtinti, panaikinti ir koreguoti reguliarių reisų vietinio susisiekimo autobusų maršrutus (išskyrus švenčių, eitynių ir kitų renginių metų, taip pat dėl gatvių remonto darbų) bei tvarkaraščius vežėjams, su kuriais VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ yra pasirašiusi sutartis;

2.2. organizuoti reguliarių reisų vietinio susisiekimo autobusų maršrutų, taip pat maršrutų, kuriuos nuspręsta integruoti į bendrąją viešojo transporto sistemą, vežėjų parinkimo konkursus, sudaryti sutartis,  kontroliuoti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

2.3. valdyti reguliarių reisų vietinio susisiekimo viešojo transporto sistemą;

2.4. vykdyti valstybinę kelių transporto priežiūrą, taip pat organizuoti bei atlikti transporto priemonių, kuriomis vykdoma keleivių vežimo už atlygį veikla, ir kitų keleivinių kelių transporto priemonių, vežančių keleivius vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, taip pat užsakomaisiais ir specialiaisiais reisais, kontrolę Klaipėdos miesto ir gretimų savivaldybių teritorijose.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-92, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-05-05, i. k. 2020-09540 

3. Pripažinti netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. 1-09 „Dėl kompetencijų paskirstymo, valdant viešąjį transportą, patvirtinimo“ 1 punktą.

4. Skelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                                  Artūras Šulcas

 

 

Pakeitimai:

 

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

  1. T2-92, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-05-05, i. k. 2020-09540

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl pavedimų, valdant viešąjį transportą“ pakeitimo

Prašome palaukti