Įstaigos vidaus dokumentai

 

 

VšĮ “KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS” DARBUOTOJŲ 2023 M. KORUPCIJOS TOLERANCIJOS APKLAUSOS REZULTATAI

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ TEIKIMO IR TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

DOVANŲ PRIĖMIMO, TEIKIMO IR REGISTRAVIMO TVARKA VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ TVARKOS APRAŠAS

 

 

Korupcijos prevencijos įgyvendinimo programa

PATVIRTINTA
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“
direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr.V1-13
Pakeista 2021-04-26 direktoriaus įsakymu Nr. V1-35

VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“
2021-2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti nuolatinį, veiksmingą ir nuoseklų korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių planavimą ir įgyvendinimą, šalinant prielaidas korupcijai VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ atsirasti ir plisti, kontroliuoti skaidrų lėšų panaudojimą, viešųjų pirkimų organizavimą pagal teisės aktų reikalavimus, ugdyti darbuotojų bei visuomenės nepakantumą korupcijai.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002 m., Nr. 57-2297; 2003 m., Nr. 38-1728; 2008 m., Nr. 71-2700, 2011, Nr. 57-2703; 81-3962, 2012, Nr. 122-6109; Nr. 126-6327), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“ (Žin., 2002 m., Nr. 10-355; Nr. 60-2346, 2003, Nr. 70-3175, 2004, Nr. 25-764, 2006, Nr. 8-283, 2007, Nr. 125-5095, 2009, Nr. 60-2346, 2011, Nr. 77-3727, 2013, Nr. 125-6372)
3. Programoje vartojamos sąvokos:
3.1. Darbuotojas – įstaigoje pagal darbo sutartį dirbantis asmuo.
3.2. Interesų konfliktas – situacija, kai asmuo eidamas savo pareigas privalo atlikti tam tikrą veiksmą, tačiau tas veiksmas (veikla) yra susijęs ne tik su jo pareigomis, bet ir su jo privačiu interesu.
3.3. Kyšis – neteisėtai gautas arba siekiamas gauti nepagrįstas atlygis, neteisėta turtinė nauda.
3.4. Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jam suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.
3.5. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
3.6. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir kiti tokio pobūdžio teisės pažeidimai, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
3.7. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
4. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo planą. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktoriaus įsakymu sudaryta Korupcijos prevencijos komisija.

II. APLINKOS ANALIZĖ

5. Išskirtinos šios probleminės korupcijos požiūriu sritys:
5.1. viešųjų pirkimų organizavimas. Labai svarbu išanalizuoti supaprastintas viešųjų pirkimų atlikimo taisykles, aiškiai reglamentuoti viešųjų pirkimų organizavimą VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, siekti kuo didesnio viešumo skelbiant kuo daugiau informacijos interneto svetainėje, siekti kuo daugiau pirkimų atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėse ir CPO (Centrinė perkančioji organizacija).
5.2. darbuotojų švietimas antikorupcijos temomis. Korupcijos apraiškas lemia žmogiškasis faktorius, todėl labai svarbu supažindinti darbuotojus su korupcijos apraiškomis, korupcijos prevencija, skatinti imtis iniciatyvų kovojant su korupcija;
5.3. veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas. Labai svarbu išanalizuoti ir nustatyti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, kad būtų identifikuotos probleminės veiklos sritys ir laiku būtų imtasi priemonių sumažinti didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę;
5.4. viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje deklaravimo svarba. Darbuotojai turi suprasti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo svarbą.

III. PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

6. Programos tikslas – šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, teikti paramą numatytoms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti, vykdyti glaudų VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.
7. Programos strateginės kryptys yra:
7.1. korupcijos prevencija;
7.2. antikorupcinis švietimas.
8. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.
9. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
9.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;
9.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
9.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą.
10. Programos paskirtis – užtikrinti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ veiklos skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi, ilgalaikėmis priemonėmis ir procedūromis užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai.
11. Programos uždaviniai:
11.1. didinti viešųjų pirkimų organizavimo skaidrumą ir viešumą;
11.2. tobulinti darbuotojų žinias korupcijos prevencijos, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje srityse;
11.3. šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi;
11.4. skatinti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ struktūrinių padalinių veiklos sąveiką, įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones;
11.5. gerinti informacijos sklaidą administracinių paslaugų teikimo ir viešųjų paslaugų administravimo teikimo srityje;
11.6. stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencines priemones, kurios leistų nustatyti korupcijos atvejus įvairiuose viešųjų pirkimų etapuose;
11.7. užfiksuoti pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir viešai skelbti informaciją apie tokių gautų pranešimų skaičių ir jų pateikimą teisėsaugos institucijoms;
11.8. vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes ir poreikį;
11.9. korupcijos prevencijos priemones įgyvendinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuriuose reglamentuojama korupcijos prevencija.
12. Kiekvienam programos uždaviniui įgyvendinti programos priemonių plane nustatomos priemonės.
13. Programa siekiama šių rezultatų:
13.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
13.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
13.3.padidinti miestiečių pasitikėjimą viešojo transporto sistema ir jos administravimu.

IV. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS, PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

10. Už korupcijos prevencijos kontrolę ir vykdymą, taip pat šios Programos nuostatų vykdymą pagal kompetenciją atsakingas VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktorius, Įstaigos struktūrinių padalinių vadovai bei Korupcijos prevencijos komisija.
11. Kiekvieno vadovo pareiga – kasdieninis programos įvertinimas, komunikacija su darbuotojais ir tinkamo elgesio formavimas
Siekiant užtikrinti programos nuostatų įgyvendinimą, pažeidimų prevenciją, skaidrumą ir pasitikėjimą įstaigoje, galima susisiekti telefonu: +370 800 12344, el. paštas: [email protected] 
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktorius užtikrina, kad visi galimi korupcijos prevencijos pažeidimai būtų tinkamai išnagrinėti. Nustačius bet kokias galimas korupcijos apraiškas ar korupcinio pobūdžio pažeidimus, gali būti sudaryta komisija šioms apraiškoms ir pažeidimams ištirti, įvertinti ir sprendimams priimti.

12. Programos nuostatų įgyvendinimą užtikrina ir kontroliuoja Korupcijos prevencijos komisija.
13. Už Programos ir programos priemonių plano vykdymą VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ atsiskaito suinteresuotoms institucijoms.
14. Programai įgyvendinti kasmet sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas, kuris yra neatskiriama Programos dalis. Plane nustatomos Programos įgyvendinimo priemonės, jų vykdymo terminai ir vykdytojai.
15. Kiekvienais metais Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas peržiūrimi ir prireikus tikslinami ir atnaujinami. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas gali būti tikslinami ir atsižvelgiant į kompetentingų institucijų rekomendacijas.

V. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

16. Programa vykdoma iš VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Programos nuostatų ir jos priemonių plane numatytų priemonių vykdymas privalomas nurodytiems vykdytojams.
18. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimas kas dveji metai.


---------------------------------------------------------------

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“
nulinės tolerancijos korupcijai
1 priedas

DARBUOTOJŲ ELGESIO REIKALAVIMAI, GAVUS PASIŪLYMĄ PRIIMTI KYŠĮ


Darbuotojas kuriam pasiūlytą priimti kyšį privalo:
1. Aiškiai atsisakyti siūlomo kyšio.
2. Perspėti asmenį, siūlantį kyšį, kad jis daro nusikaltimą, už kurį Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse yra numatyta baudžiamoji atsakomybė, bei informuoti, kad nesiliovus, kreipsis į teisėsaugos institucijas.

Asmeniui nesiliaujant siūlyti kyšio:
1. Nedelsiant pakviesti kartu dirbantį (-čius) darbuotoją (-jus) kaip liudytoją (-jus), bei, jeigu yra galimybė, naudojant tam tinkamą įrangą, padaryti garso ir (ar) vaizdo įrašą.
2. Jeigu yra galimybė, nustatyti asmenį, siūlančio kyšį, vardą, pavardę, darbovietę, gyvenamąją vietą.
3. Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų faktą, pažymėti prašyme suteikti administracinę paslaugą, įrašą patvirtinti parašu (jeigu yra galimybė ir kito darbuotojo parašu).
4. Nedelsiant informuoti asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją įstaigoje, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną parašyti tarnybinį pranešimą, nurodant priežastis, dėl kurio buvo siūlytą duoti kyšį, surašant su šiuo įvykiu susijusius atliktus veiksmus.

 

 

Korupcijos prevencijos igyvendinimo planas

 

PATVIRTINTA
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“
direktoriaus 2021- 04 -26 įsakymu Nr. V1-35
 
 
VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2021 -2025 METAIS PLANAS
 

Eil. nr.

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Vertinimo kriterijai

1

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ prevencijos programos įgyvendinimo 2021-2025 planą paskelbti internetinėje Įstaigos svetainėje

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktoriaus isakymu paskirta korupcijos prevencijos komisija

2021 metų II ketvirtis

Programa 2021-2025 metams įgyvendinimo skelbiama Įstaigos interneto svetainėje

2

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojų antikorupcinės kultūros ugdymas.

 

Korupcijos prevencijos komisija

 

 

 

1 kartą per metus

 

Darbuotojai apmokomi kaip elgtis, susidūrus su korupcinėmis veikomis

 

3

Organizuoti  įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos prevencijos priemones, jų taikymą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei atsakomybę)

 

Korupcijos prevencijos komisija

1 kartą per metus

Mokymus antikorupcijos tema išklausiusių VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojų skaičius

4

Teikti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojams

informaciją, reglamentuojančią elgesį susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

 

Korupcijos prevencijos komisija

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus

Susipažinusių su atitinkama informacija darbuotojų skaičius

5

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ tvirtinamų aktų tobulinimas.

Asmenys, atsakingi už aktų rengimą

Nuolat

Nustatyti galimas korupcijos prielaidas

6

Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas pagal teisės aktų reikalavimus.

Viešųjų pirkimų komisija.

Korupcijos prevencijos komisija

Nuolat

Užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, užtikrinant skaidrumą ir viešumą vykdant viešuosius pirkimus

7

CVP IS informacinėje sistemoje skelbti viešųjų pirkimų planus, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktoriaus patvirtintas supaprastintų pirkimų taisykles bei jų pakeitimus, taip pat viešųjų pirkimų skelbimus 

Viešųjų pirkimų komisija.

Korupcijos prevencijos komisija

Nuolat

Užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, užtikrinant skaidrumą ir viešumą vykdant viešuosius pirkimus

8

Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nagrinėjimas.

Korupcijos prevencijos komisija

Gavus skundą

 (pareiškimą)

Išnagrinėti skundų, pareiškimų atsiradimo priežastis ir nustatyti jų pašalinimo priemones

9

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą.

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas

Gavus pranešimą

Informuoti Įstaigos vadovą

10

Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo.

Korupcijos prevencijos komisija

Gavus pasiūlymą ar  pranešimą, informaciją teikti kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito mėn. 10 d.

 

Informuoti Įstaigos vadovą

11

Bendradarbiauti su STT korupcijos prevencijos klausimais

Korupcijos prevencijos komisija

Nuolat

Metodinės pagalbos gavimui

12

Įmonės darbuotojus, naujai priimamus į užimamas pareigas, supažindinti Įstaigos  įgyvendinamomis korupcijos prevencijos priemonėmis bei viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos priemonėmis

Korupcijos prevencijos komisija  skiria atsakingą asmenį

Priimant į darbą

Darbuotojas supažindinamas su  Įstaigoje patvirtinta korupcijos prevencijos programa.

 

13

Siekiant užtikrinti priemonių plano įgyvendinimą, pažeidimų prevenciją, skaidrumą Įstaigoje, sukurti elektroninį paštą ir pasitikėjimo liniją.

Korupcijos prevencijos komisija  skiria atsakingą asmenį

2021 metų II ketvirtis

Užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, užtikrinant skaidrumą ir viešumą suteikiant anonimiškumą.

14

 Įstaigos darbuotojų tolerancijos korupcijai ir neetiškam elgesiui nustatymas (anonimines apklausos būdu).

Korupcijos prevencijos komisija  skiria atsakingą asmenį

Kasmet

Bus nustatytas įstaigos darbuotojų požiūris į korupciją ir išsiaiškinta

15

Skatinti gyventojus naudotis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis

 VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ tinklalapis bei kiti informacijos sklaidos būdai

Nuolat

Padidėjęs administracinių paslaugų teikimo skaidrumas, kai paslaugos gavėjui nereikia atvykti į paslaugos teikimo vietą.

Gerėja teikiamų paslaugų kokybė, efektyvumas.

 

 
 
 
 
 
Metinis pirkimų planas
 

Informacija apie planuojamus pirkimus galima rasti paspaudus šią nuorodą ir pasirinkus įstaigos pavadinimą.

http://www.eviesiejipirkimai.lt/?option=com_vptpublic&task=list&Itemid=65

http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020271841

 

 

Supaprastintų pirkimų žurnalas

 

PATVIRTINTA
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 
direktoriaus  2013-12-23
įsakymu Nr. V1-98
 
VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“
2020 METŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS
 
 

Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Pirkimo objekto kodas/kategorija pagal BVPŽ

Tiekėjo

pavadinimas

Sutarties sudarymo data

 

Kiekis

(vnt.)

Pirkimo būdas

1

2

3

4

5

6

7

1

Kurjerių paslaugos

64120000-3

UAB „DPD Lietuva“

2020-01-02

1

Žodinė apklausa

2

Bilietai į Klaipėdos lėlių teatrą

22459000-2

VšĮ „Klaipėdos lėlių teatras“

2020-01-02

2

Žodinė apklausa

3

Aviabilietai

34980000-0

Scandinavian Airlines SAS

2020-01-03

4

Žodinė apklausa

4

Įgarsinimo paslaugos

92370000-5

Fizinis asmuo, veikiantis individualios pažymos pagrindu

2020-01-08

415

Žodinė apklausa

5

El. bilietų mobilios aplikacijos atnaujinimas

48000000-8

„Ridango“ AS

2020-01-08

---

Žodinė apklausa

6

Informacinių laidų rengimas ir transliavimas „Dangės skveras“

79341500-1

UAB „Reklamos gama“

2020-01-09

---

Žodinė apklausa

7

Viešojo transporto tvarkaraščių laikiklių gamyba ir dalių papildymas

42671000-0

UAB „Rosela“

2020-01-10

---

Žodinė apklausa

8

Durų kontrolės įrangos komplektas

44521120-5

UAB „Ekskomisarų biuras“

2020-01-13

2

Žodinė apklausa

9

Elektroninio įmonės darbuotojų pašto sukūrimo paslauga

72000000-5

UAB „Baltimax“

2020-01-13

1

Žodinė apklausa

10

Darbuotojų mokymo paslauga

80511000-9

MB „Buhalterių mokymai“

2020-01-21

2

Žodinė apklausa

11

Raštinės prekės

30192700-8

UAB „Eurobiuras“

2020-01-22

---

Skelbiama apklausa raštu

12

Elektrinio paspirtuko baterija

31422000-0

UAB“Skytech“

2020-01-27

1

Žodinė apklausa

13

Kavos pupelės ir kavos ruošimo įranga

03131100-
39710000-2

UAB „Eugesta“

2020-02-03

---

Žodinė apklausa

14

Unitazo dangtis

44411720-7

UAB „Klaipėdos ekspresas“

2020-02-12

1

Žodinė apklausa

15

Automatinis pinigų tikrinimo aparatas

35121200

UAB „Lemona“

2020-02-18

1

Žodinė apklausa

16

Klaipėdos viešojo transporto bilietų platinimo Klaipėdos mieste (ne autobusuose) paslaugos

34980000-0

E. Česaitienės mezgimo įmonė

2020-02-24

36 mėn.

Žodinė apklausa

17

Klaipėdos viešojo transporto bilietų platinimo Klaipėdos mieste (ne autobusuose) paslaugos

34980000-0

UAB „Baltakampiai“

2020-02-24

36 mėn.

Žodinė apklausa

18

Aviabilietai Klaipėda / Palanga – Kopenhaga (į abi puses)

34980000-0

Scandinavian Airlines SAS

2020-02-24

2 vnt

Žodinė apklausa

19

Aviabilietai Klaipėda / Palanga – Kopenhaga – Aberdynas  (į abi puses)

34980000-0

Scandinavian Airlines SAS

2020-02-24

4 vnt.

Žodinė apklausa

20

PP maišeliai lipnia juosta 12x15

18938000-3

UAB „Gargždų aibė“

2020-02-26

4000 vnt.

Žodinė apklausa

21

Dezinfekcinės priemonės

24455000-8

UAB „Gintarinė vaistinė“

2020-03-04

7 vnt.

Žodinė apklausa

22

Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo paslauga

66510000-8

AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje

2020-03-10

36 mėn.

Žodinė apklausa

23

Apgyvendinimo paslaugos Karlskronoje, Švedijos karalystėje

55110000-4

First hotels

2020-03-13

1 vnt.

Žodinė apklausa

24

Dezinfekavimo priemonė

33741300-9

UAB „Pireka“

2020-03-16

250 vnt.

Žodinė apklausa

25

Vienkartinės pirštinės

18424300-0

UAB „Pireka“

2020-03-16

500 vnt.

Žodinė apklausa

26

Dezinfekavimo priemonė

33741300-9

UAB „Pireka“

2020-03-16

20 vnt.

Žodinė apklausa

27

Vienkartinės pirštinės

18424300-0

UAB „KSDS“

2020-03-18

600 vnt.

Žodinė apklausa

28

Dezinfekavimo priemonė

33741300-9

UAB „Pireka“

2020-03-19

25 vnt.

Žodinė apklausa

29

Klaipėdos viešojo transporto bilietų platinimo Klaipėdos mieste (ne autobusuose) paslaugos

34980000-0

Elena Ržeutskaja, Individuali veikla

2020-03-23

36 mėn.

Žodinė apklausa

30

Apsauginės veido kaukės

18142000-6

UAB „Algrima“

2020-03-23

110 vnt.

Žodinė apklausa

31

Dezinfekavimo priemonė

33741300-9

UAB „Pireka“

2020-03-24

40 vnt.

Žodinė apklausa

32

Nuotolinio video susitikimų platformos (Zoom) licencijos nuoma

72400000-4

Zoom video communications Inc.

2020-04-06

2 mėn.

Žodinė apklausa

33

Įstaigos darbuotojų periodinio medicininio patikrinimo paslaugos

5121000-3

UAB „Diagnostikos laboratorija“

2020-04-10

36 mėn.

Žodinė apklausa

34

Apsauginės kaukės ir lipni juosta

18142000-6

44424200-0

UAB „Algrima“

2020-04-24

32 vnt.

Žodinė apklausa

35

Vienkartinės pirštinės

18424300-0

UAB „Eurobiuras“

2020-04-24

400 vnt.

Žodinė apklausa

36

Vienkartinės pirštinės, apsauginiai veido skydai, respiratoriai

18424300-0

44212329-1

35814000-3

UAB „Eurobiuras“

2020-04-27

200 vnt.

20 vnt.

50 vnt.

Žodinė apklausa

37

Įstaigos darbuotojų vežimo lengvaisiais automobiliais (taksi) paslaugų pirkimas

60120000-5

UAB „Bolt services LT“

2020-04-27

12 mėn.

Žodinė apklausa

38

Keleivių ir ekipažo kontrolės paslaugos

71700000-5

75242100-5

UAB „Dorsimus“

2020-04-30

3 d.

Žodinė apklausa

39

Bekontaktis termometras

38412000-6

UAB „Lemona“

2020-05-04

2 vnt.

Žodinė apklausa

40

Programinės įrangos Photoshop licencijos pratęsimas

48218000-9

UAB „KVG“

2020-05-08

12 mėn.

Žodinė apklausa

41

Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų paslaugos

48217100-3

UAB „Baltstamp“

2020-05-11

24 mėn.

Žodinė apklausa

42

Dezinfekavimo priemonė

33741300-9

UAB „Norfos mažmena“

2020-05-21

50 L

Žodinė apklausa

43

Viešinimo veiklų plano parengimas

39294100-0

UAB „Komunikaciniai projektai“

2020-05-26

---

Žodinė apklausa

44

Vienkartinės pirštinės ir vienkartinės medicininės veido kaukės

18424300-0

18143000-3

UAB „Euroriuras“

2020-06-01

500 vnt. pirštinių

1000 vnt. kaukių

Žodinė apklausa

45

G Suite basic licencijų pratęsimo paslauga

72000000

UAB „Baltimax“

2020-06-09

42 vnt.

Žodinė apklausa

46

Antivirusinės programos licencijos pratęsimas

48761000-0

UAB „KVG“

2020-06-10

24 mėn.

Žodinė apklausa

47

LMPD skydų komplektas ir organinio stiklo komplektas

39299000-4

UAB „T&A idėja“

2020-06-10

3 vnt.

Žodinė apklausa

48

Mobilusis telefonas

3225000-0

UAB „Mobilus miestas“

2020-06-10

1 vnt.

Žodinė apklausa

49

Draudimo paslaugos

66510000-8

AB „Lietuvos draudimas“

2020-06-11

12 mėn.

Žodinė apklausa

50

Dienraščio „Klaipėda“ prenumerata 2021 metams

22200000-2

UAB „Klaipėdos dienraštis“

2020-06-15

1 vnt.

Žodinė apklausa

51

Nuotolinio vaizdo susitikimų platformos licencijos nuomos paslauga

724000000-4

Zoom video Communications Inc.

2020-06-17

1 vnt.

Žodinė apklausa

52

Elektrinis paspirtukas

34400000-1

UAB „Avitelos prekyba“

2020-06-17

2 vnt.

Žodinė apklausa

53

Domeno klaipedatransport.lt metinio palaikymo bei svetainės talpinimo paslaugos

72000000

UAB “Interneto vizija“

2020-06-17

12 mėn.

Žodinė apklausa

54

Civilinės atsakomybės draudimas

66510000-8

ArgoGlobal SE Aragon House

2020-06-29

12 mėn.

Žodinė apklausa

55

Foto nuotraukos

22315000-1

Fizinis asmuo

2020-06-29

200 vnt.

Žodinė apklausa

56

Foto nuotraukos

22315000-1

Fizinis asmuo

2020-06-29

3 vnt.

Žodinė apklausa

57

GIS duomenų importavimo paslaugos

72243000-0

UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“

2020-06-29

---

Žodinė apklausa

58

Teisės aktų, reglamentuojančių įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, apžvalgų, aiškinimų metinė prenumerata

79980000-7

UAB „Teisidas“

2020-07-09

12 mėn.

Žodinė apklausa

59

Mobilusis telefonas

32250000-0

UAB „Mobilus miestas“

2020-07-20

9 vnt.

Žodinė apklausa

60

Mobiliojo telefono dėklai

30190000-7

UAB „Mobilus miestas“

2020-07-20

10 vnt.

Žodinė apklausa

61

Minkštų baldų pervilkimo paslauga

50850000-8

Ergolain projektai

2020-07-20

---

Žodinė apklausa

62

Maršrutizatoriaus Fortigate įrenginio bei programinės įrangos metinis palaikymas

72000000

UAB „KVG“

2020-07-21

12 mėn.

Žodinė apklausa

63

Darbuotojo mokymo paslauga

80511000-9

UAB „Mokesčių srautas“

2020-07-27

1 asm.

Žodinė apklausa

64

Tvirtinimo detalės, darbo pirštinės

18141000-9

44531400-5

44531600-7

44532200-0

UAB „Kesko Senukai Lithuania“

2020-07-30

---

Žodinė apklausa

65

Viešosios tvarkos užtikrinimo paslauga

75242100-5

UAB „Dorsimus“

2020-07-30

---

Žodinė apklausa

66

Alkotesteris

33100000-1

UAB „Alkotesteris“

2020-08-03

2 vnt.

Žodinė apklausa

67

Žirklinio keltuvo nuomos paslauga

45510000-5

Ramirent Baltic AS

2020-08-03

1 vnt.

Žodinė apklausa

68

Parkomatų apsauginės spintos techninės priežiūros ir remonto paslaugos

50000000-5

Fizinis asmuo, veikiantis pagal IV pažymą

2020-08-06

150 val.

Žodinė apklausa

69

Unitazo dangtis

44411720-7

UAB „Klaipėdos ekspresas“

2020-08-18

1 vnt.

Žodinė apklausa

70

Dozatoriai dezinfekciniam skysčiui

42122230-1

UAB „Eurobiuras“

2020-08-18

4 vnt.

Žodinė apklausa

 
 
Prašome palaukti