Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės

Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 46-2190, i. k. 1112210ISAK0003-223

 

Nauja redakcija nuo 2015-09-05:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 3-223 „DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. balandžio 13 d. Nr. 3-223

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisykles (pridedama).

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2011 m. balandžio 13 d.

įsakymu Nr. 3-223

 

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLĖS

 

 1. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

1. Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės (toliau – šios taisyklės) nustato keleivių ir bagažo vežimo keleivinėmis kelių transporto priemonėmis (toliau – transporto priemonė) organizavimo ir šių vežimų vykdymo tvarką.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 4 straipsnio 2 dalimi šios taisyklės yra privalomos savivaldybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

3. Šios taisyklės yra taikomos keleivių vežimui autobusais ir troleibusais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88
 2. 3-459(1.5 E), 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30181

 

4. Vežėjai gali vežti keleivius tiktai turėdami nustatyta tvarka išduotą licenciją arba Bendrijos licenciją verstis keleivių vežimu transporto priemonėmis, turinčiomis atitinkamai licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

5. Vežėjai privalo užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą transporto priemone ir maksimalius patogumus joje. Vežėjo darbuotojai privalo būti mandagūs ir paslaugūs keleiviams bei nedelsdami šalinti keleivių aptarnavimo trūkumus nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių.

6. Savivaldybių institucijos, vadovaudamosi šiomis taisyklėmis, gali patvirtinti detalesnes keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais taisykles.

 

 1. SKYRIUS VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

 1. Keleivinio transporto priemonė ekspresas – transporto priemonė, kuri važiuoja be sustojimų nuo pradinio iki galinio punkto arba važiuoja sustodama tik autobusų stotyse.
 2. Kompetentinga įstaiga – savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga, išduodanti vežėjams leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, ir Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija), išduodanti vežėjams leidimus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais.

9. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, Kodekse ir Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88
 2. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

 1. SKYRIUS EISMO ORGANIZAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

 1. Reguliarūs reisai organizuojami tokiais keliais ir gatvėmis, kurių būklė atitinka Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-747 „Dėl Reikalavimų gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88
 2. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

 1. Keleiviams vežti reguliariais reisais nustatytu maršrutu išduodamas leidimas. Leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimo sąlygas, reikalavimus vežėjams, vežėjų pareigas, teises ir atsakomybę nustato Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

12. Reguliarių reisų metu ekipažas privalo turėti:

12.1. leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu;

12.2. kompetentingos įstaigos patvirtintą eismo tvarkaraštį;

12.3. licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją;

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

12.4. kasos aparatą (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai kasos aparatų naudoti nereikia), bilietų kontrolės lapą ir keleivių bilietus (toliau – bilietas);

12.5. kasos žiniaraštį, kai bilietai (bagažo kvitai) į tą reisą buvo parduoti ne transporto priemonėje (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose);

12.6. keleivių bilietų kainoraštį (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose);

12.7. ekipažo narių darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;

12.8. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

 1. Reguliarių reisų metu transporto priemonė privalo atvykti į autobusų stotis ir stoteles, numatytas eismo tvarkaraštyje jame nustatytu laiku. Vežėjas, vežantis keleivius reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) ar tolimojo susisiekimo maršrutais, Autobusų stočių veiklos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka turi sudaryti su šių autobusų stočių savininkais (valdytojais) sutartis dėl informacijos apie reisų įrašymą į autobusų stočių ir stotelių tvarkaraščius, dėl bilietų pardavimo, dėl mokesčių už autobusų stočių teikiamas paslaugas mokėjimo.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

14. Apie reguliaraus eismo nutraukimą ir pakeitimus keleiviams turi būti pranešama visose maršruto autobusų stotyse ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas, o stotelėse informacija atnaujinama iš vakaro.

 1. Užsakomuoju reisu vežama pagal išankstinį užsakymą iš anksto sudaryta ir turinti bendrą kelionės tikslą (vykstant turizmo, verslo reikalais, į parodas, simpoziumus, konferencijas, seminarus, pasitarimus, koncertus, spektaklius, vestuves ir panašiais atvejais) keleivių grupė, turint keleivių vežimo sutartį ir keleivių vežimo lapą. Keleivių vežimo lapas nebūtinas, jeigu keleivių grupė vežama į tame pačiame mieste vykstantį renginį. Keleivių vežimo lapų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3-24 „Dėl Keleivių vežimo lapų formos, jų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

16. Draudžiama rinkti ir vežti užsakomaisiais reisais ne iš anksto sudarytas ir neturinčias bendro kelionės tikslo keleivių grupes, taip pat kitus asmenis, nepriklausančius iš anksto sudarytai keleivių grupei. Vien tik vykimas į tą patį paskirties punktą nelaikomas bendru kelionės tikslu.

17. Keleivių vežimo užsakomuoju reisu sutartis sudaroma raštu, joje turi būti nurodyta:

17.1. sutarties sudarymo data, vieta ir numeris;

17.2. keleivių grupės vežimo tikslas ir maršrutas, nurodant pradinio, svarbiausių tarpinių ir galinio punktų vietovių pavadinimus (vežimo sutartyje ir maršrute turi būti nurodyta transporto priemonės važiavimo be keleivių maršruto dalis);

17.3. keleivių grupės paėmimo ir išleidimo vietų adresai ir laikas;

17.4. vežimui naudojamos transporto priemonės markė, modelis;

17.5. mokestis už vežimo paslaugas ir atsiskaitymo tvarka;

17.6. vežėjo ir užsakovo susitarimu – kitos sutarties sąlygos.

18. Užsakomojo reiso metu ekipažas privalo turėti:

18.1. licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją;

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

18.2. keleivių vežimo sutartį, sudarytą tarp vežimo paslaugos užsakovo ir vežėjo, o tais atvejais, kai keleivių vežimo sutartis sudaryta telekomunikacijų galiniais įrenginiais, – duomenis apie susitarimą dėl keleivių vežimo už atlygį sąlygų;

Punkto pakeitimai:

 1. 3-459(1.5 E), 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30181

 

18.3. keleivių vežimo lapą, kai jis yra būtinas;

18.4. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduoto pažymėjimo, patvirtinančio, kad kelionės organizatorius atitinka nustatytus reikalavimus, ir suteikiančio teisę teikti kelionių organizavimo paslaugas, kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);

18.5. įmonės vadovo parašu patvirtintos teikiamos turizmo paslaugos aprašymo kopiją (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);

18.6. įmonės vadovo parašu patvirtinto dokumento, nustatančio teikiamos turizmo paslaugos kainą, kopiją (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);

18.7. dokumentus arba įmonės vadovo parašu patvirtintas jų kopijas, patvirtinančius, kad yra sumokėta už teikiamą turizmo paslaugą (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);

18.8. ekipažo narių darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;

18.9. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

19. Kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą ir užsakomuoju reisu veža keleivius turizmo tikslais, keleivių vežimo sutartį patvirtina turizmo paslaugos apmokėjimą įrodantis dokumentas.

20. Specialiais reisais vežamos specialios keleivių grupės (darbininkų – į darbovietes ir iš jų, mokinių – į mokyklas ir iš jų ir pan.). Specialius reisus organizuoja specialią keleivių grupę formuojantys asmenys pagal rašytinę sutartį su vežėju, kurioje turi būti nurodytos šių taisyklių 17 punkte nustatytos sąlygos, taip pat apibrėžta speciali keleivių grupė. Vežti kitus asmenis, nepriklausančius specialiai keleivių grupei, draudžiama.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

21. Specialaus reiso metu ekipažas privalo turėti:

21.1. licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją;

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

21.2. specialios keleivių grupės vežimo sutartį;

21.3. vežėjo ir vežimo paslaugos užsakovo suderintą eismo tvarkaraštį;

21.4. ekipažo narių darbo ir poilsio režimo apskaitos dokumentus;

21.5. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

22. Kai asmuo vykdo vežimus savo sąskaita, t. y. savo transporto priemonėmis, vairuojamomis to asmens arba jo darbuotojo, vežančiomis savo darbuotojus, svečius ar kitus su asmeniu susijusius asmenis, ekipažas privalo turėti:

22.1. darbo santykius patvirtinantį dokumentą;

22.2. ekipažo narių darbo ir poilsio režimo apskaitos dokumentus;

22.3. asmens (juridinio asmens vadovo) arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintą laisvos formos dokumentą, patvirtinantį, kad vežami savo darbuotojai, svečiai ar kiti su asmeniu susiję asmenys;

22.4. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

 

 1. SKYRIUS AUTOBUSŲ STOTYS IR STOTELĖS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

23. Autobusų stotys steigiamos miestuose ir gyvenvietėse aptarnauti reguliaraus susisiekimo maršrutų keleivius, organizuoti šių maršrutų autobusų ekipažų priešreisinį patikrinimą ir tarpreisinį poilsį, kontroliuoti autobusų atvykimo ir išvykimo laiką, parduoti keleiviams bilietus, teikti jiems informaciją ir bagažo saugojimo paslaugas. Autobusų stočių naudojimo ir jų darbo tvarką nustato Autobusų stočių veiklos nuostatai.

24. Stotelių vietas reguliaraus susisiekimo maršrutuose nustato kompetentinga įstaiga, suderinusi su kelio (gatvės) savininku (valdytoju). Stoteles savo lėšomis įrengia ir nustatyto pavyzdžio kelio ženklus pastato kelių (gatvių) savininkai (valdytojai). Informaciją vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų stotelėse skelbia ir atnaujina autobusų stočių savininkai (valdytojai), o su tuo susijusias išlaidas jiems apmoka šiais maršrutais keleivius vežantys vežėjai pagal su jais Autobusų stočių veiklos nuostatuose nustatyta tvarka sudarytas sutartis. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų stotelėse informacija pateikiama ir atnaujinama savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų nustatyta tvarka.

 1. Stotelės įrengiamos vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“, ir statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“. Kelio ženklai „Stotelė“ statomi pagal Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus, ant ženklo nurodomas stotelės pavadinimas.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

26. Teisę į aptarnavimo pirmumą autobusų stotyse turi neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys, senyvo amžiaus keleiviai.

 

 1. SKYRIUS TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

27. Reguliarių, užsakomųjų ir specialių reisų metu transporto priemonės turi būti apipavidalintos pagal Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

 1. SKYRIUS BILIETAI, BAGAŽO KVITAI, JŲ PARDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

 1. Reguliarių reisų metu vežėjai privalo taikyti nustatytus tarifus, o ekipažas – parduoti bilietus ir bagažo kvitus. Vieno reiso metu visiems keleiviams taikomas vienodo dydžio tarifas už tą patį nuvažiuotą atstumą, o Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos taikomos nuo visos bilieto kainos ar nuo bilieto kainos, gautos pritaikius kitas nuolaidas.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88
 2. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

29. Draudžiama parduoti du bilietus ar daugiau su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida vietoj vieno bilieto, kasos aparatu išspausdinti bilietus su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida nesant keleivių arba išspausdinti viename biliete dviejų ar daugiau bilietų su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida duomenis.

30. Dokumentai, suteikiantys teisę važiuoti ir vežti bagažą reguliaraus susisiekimo maršrutu, yra bilietai ir bagažo kvitai. Keleivis privalo saugoti bilietą (bagažo kvitą) iki kelionės pabaigos ir jį pateikti ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant, išskyrus atvejus, kai buvo įgytas elektroninis keleivinio transporto bilietas (bagažo kvitas) ar naudojamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų elektroninių keleivinio transporto bilietų (bagažo kvitų) identifikavimo priemones nustato savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

31. Ekipažas bilietų kontrolės lape turi registruoti transporto priemonėse parduodamus bilietus (bagažo kvitus).

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

32. Vienkartiniuose vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose (bagažo kvituose), parduodamuose autobusų stočių kasose, turi būti nurodyta: vežėjo pavadinimas, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), išvykimo data, išvykimo laikas, bilieto (bagažo kvito) kaina, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme arba savivaldybių nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma, sėdima vieta (išskyrus bagažo kvitus) ir išvykimo aikštelės numeris. Terminuotuose vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose turi būti nurodyta: vežėjo pavadinimas, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), bilieto (bagažo kvito) kaina, bilieto galiojimo terminas, o terminuotuose vardiniuose vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose – ir Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme arba savivaldybių nustatytos nuolaidos dydis procentais. Transporto priemonėse vežėjai privalo naudoti kasos aparatus, numatytus Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriais bilietuose (bagažo kvituose) būtų spausdinama: vežėjo pavadinimas, bilieto (bagažo kvito) pardavimo data, laikas ir kaina, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma, taip pat turi būti spausdinama maršrute parduotų bilietų (bagažo vežimo) ataskaita, kuri saugoma su bilietų kontrolės lapu.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-623, 2012-09-24, Žin., 2012, Nr. 112-5692 (2012-09-28), i. k. 1122210ISAK0003-623
 2. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88
 3. 3-54-(E), 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01303

 

 1. 321. Parduodant vienkartinius elektroninius keleivinio transporto bilietus (bagažo kvitus) važiuoti ir (ar) vežti bagažą vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi šie duomenys: vežėjo arba savivaldybės pavadinimas, važiavimo (bagažo vežimo) kaina ir Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma. Parduodant terminuotus elektroninius keleivinio transporto bilietus važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi šie duomenys: vežėjo arba savivaldybės pavadinimas, važiavimo kaina, bilieto galiojimo terminas. Parduodant terminuotus (vardinius) elektroninius keleivinio transporto bilietus važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi šie duomenys: vežėjo arba savivaldybės pavadinimas, važiavimo kaina, bilieto galiojimo terminas, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais.

Papildyta punktu:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

 1. 322. Parduodant elektroninius keleivinio transporto bilietus (bagažo kvitus) važiuoti ir (ar) vežti bagažą vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi duomenys, kurie, vadovaujantis šių taisyklių 32 punktu, turi būti nurodyti autobusų stočių kasose parduodamuose bilietuose (bagažo kvituose). Papildyta punktu:
 2. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

 

33. Vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto bilietas (bagažo kvitas) galioja tik tą dieną ir tam reisui, į kurį jis parduotas. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietų (bagažo kvitų) galiojimą nustato savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos.

34. Į tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų tos pačios dienos visus reisus bilietai (bagažo kvitai) parduodami autobusų stočių kasose ir kitose pardavimo vietose nuo jų atidarymo momento, o pardavimas nutraukiamas likus 10 minučių iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko. Bilietai keleiviams parduodami neribojant jų skaičiaus, tačiau neviršijant transporto priemonės techninėje charakteristikoje numatytų talpos normų. Iš anksto vienam keleiviui galima parduoti tik vieną bagažo kvitą. Bagažo kvitai vežti antrą arba didesnį negu 63 punkte nurodyti matmenys bagažo vienetą parduodami tik transporto priemonėse, jei, baigus keleivių įsodinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.

35. Ekipažas bilietus (bagažo kvitus) keleiviams privalo parduoti iš karto, jiems įlipus į transporto priemonę. Draudžiama išvažiuoti iš autobusų stočių ir stotelių teritorijų nebaigus parduoti bilietų (bagažo kvitų) visiems transporto priemonėje esantiems keleiviams ir nustatyta tvarka neužpildžius kelionės dokumentų. Jeigu ekipažams neužtenka laiko parduoti bilietus (bagažo kvitus) visiems į transporto priemonę įlipusiems keleiviams, vežėjas gali kreiptis į leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusią įstaigą dėl eismo tvarkaraščio koregavimo.

36. Keleivis, atsisakęs įsigyti bilietą (bagažo kvitą), išlaipinamas iš transporto priemonės.

37. Autobusų stočių kasose ar kitose pardavimo vietose gali būti organizuotas išankstinis bilietų (bagažo kvitų) pardavimas, užsakymų bilietams (bagažo kvitams) priėmimas. Už tai iš keleivių gali būti imamas nustatytas mokestis.

38. Išankstinis bilietų (bagažo kvitų) pardavimas ir užsakymų jiems priėmimas pradedamas ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki išvykimo dienos ir baigiamas išvykimo išvakarėse. Jeigu užsakovas bilietų (bagažo kvitų) neatsiima: užsakytų iš anksto – per dvi paras, užsakytų tai pačiai dienai – likus 1 valandai iki išvykimo, užsakymas anuliuojamas ir bilietai (bagažo kvitai) parduodami bendra tvarka.

39. Keleivis turi teisę prieš transporto priemonės išvykimą grąžinti vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto bilietą ir bagažo kvitą (atsisakyti elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito) ir gauti visus už juos sumokėtus pinigus šiais atvejais:

39.1. kai reisas nutraukiamas arba transporto priemonė vėluoja išvykti daugiau nei 15 minučių, jeigu 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 181/2011), nenumato kitaip;

39.2. kai keleivis negauna biliete nurodytos arba kitos sėdimos vietos.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88
 2. 3-54-(E), 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01303

 

40. Kai keleivis grąžina bilietus (bagažo kvitus) ar atsisako elektroninių keleivinio transporto bilietų (bagažo kvitų), kurie buvo pirkti į vietinio (priemiestinio) ar tolimojo susisiekimo maršruto reisą, jam grąžinama:

40.1. kreipiantis ne vėliau kaip prieš dvi valandas iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko – visa bilieto (bagažo kvito) kaina, išskyrus atvejus, kai įsigyjant elektroninį keleivinio transporto bilietą (bagažo kvitą) buvo susitarta kitaip;

40.2. kreipiantis likus mažiau kaip dviem valandoms, bet ne mažiau kaip 10 minučių iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko – ne mažiau kaip 85 procentai bilieto (bagažo kvito) kainos, išskyrus atvejus, kai įsigyjant elektroninį keleivinio transporto bilietą (bagažo kvitą) buvo susitarta kitaip.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88
 2. 3-54-(E), 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01303

 

41. Kai keleivis grąžina terminuotą ar terminuotą vardinį vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršruto bilietą ar terminuotą tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto bilietą (atsisako terminuoto ar terminuoto vardinio elektroninio keleivinio transporto bilieto) nepasibaigus jo galiojimo terminui, keleiviui grąžintina pinigų suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

S = (K : T x L) x 0,75,

 

kur:

 

S – grąžintina pinigų suma;

 

K – bilieto įsigijimo kaina;

 

T – bilieto galiojimo terminas (skaičiuojamas dienomis);

 

L – nepanaudota bilieto termino dalis (skaičiuojama dienomis).

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88
 2. 3-54-(E), 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01303

 

42. Autobusui, važiuojančiam vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu, išvykus į reisą, pinigai už nepanaudotus bilietus (bagažo kvitus) negrąžinami, išskyrus ligos ar nelaimingų atsitikimų atvejus, jei keleivis vežėjui pateikia tai patvirtinančius dokumentus ir nepanaudotą (neaktyvuotą) bilietą (bagažo kvitą). Tokiu atveju keleiviui grąžinama ne mažiau kaip 75 procentai bilieto (bagažo kvito) kainos.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-54-(E), 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01303

 

43. Kai dėl neišvažiuojamo kelio, sunkių meteorologinių sąlygų, transporto priemonės gedimo arba kitų priežasčių negalima keleivio, važiuojančio vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu, arba bagažo nuvežti į paskirties autobusų stotį (stotelę), keleiviui grąžinama sumokėta pinigų suma už važiavimą ir bagažo vežimą nuo kelionės nutraukimo vietos iki paskirties autobusų stoties (stotelės), taip pat už jau įvykusią kelionės dalį, jei pagal keleivio pradinį kelionės planą kelionė nebetenka prasmės. Jei transporto priemonė ir keleivis dėl minėtų priežasčių grįžta į išvykimo autobusų stotį (stotelę), keleiviui grąžinami visi pinigai už važiavimą ir bagažo vežimą.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-54-(E), 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01303

 

43.1. Galiojančius nepanaudotus (neaktyvuotus) vienkartinius ir terminuotus vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietus ir bagažo kvitus keleivis gali grąžinti (atsisakyti elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito) per savivaldybių institucijos nustatytą bilietų ar bagažo kvitų grąžinimo terminą, bet ne vėliau kaip iki jų galiojimo pradžios.

Papildyta punktu:

 1. 3-54-(E), 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01303

 

43.2. Šių taisyklių 39–43 punktuose ir 56.4 papunktyje numatytais atvejais (išskyrus kompensaciją) pinigai keleiviui grąžinami bilieto (bagažo kvito) pardavimo vietoje arba pinigus grąžina vežėjas. Šių taisyklių 431 punkte numatytu atveju pinigus privalo grąžinti savivaldybė arba jos įgaliota institucija arba vežėjas. Pinigai grąžinami ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo ir bilieto (bagažo kvito) pateikimo arba elektroninio bilieto atsisakymo dienos. Už bilietus ir bagažo kvitus sumokėtos sumos keleiviams grąžinamos pinigais, išskyrus atvejus, kai keleivis sutinka, kad sumokėta suma būtų atlyginta kitu būdu.

Papildyta punktu:

 1. 3-54-(E), 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01303

 

 1. SKYRIUS KELEIVIŲ ĮLAIPINIMAS, VEŽIMAS, IŠLAIPINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

44. Keleivių įlaipinimas vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų reisų pradinių autobusų stočių išvykimo aikštelėse ar pradinėse stotelėse pradedamas ne vėliau kaip prieš 10 minučių iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko. Transporto priemonė gali vėluoti išvykti ne daugiau kaip 5 minutes, jeigu reikia parduoti bilietus (bagažo kvitus), esant didesniam keleivių skaičiui.

45. Keleiviai įlaipinami ir išlaipinami autobusų stotyse ir stotelėse, numatytose eismo tvarkaraščiuose. Sustoti šiose autobusų stotyse ir stotelėse yra būtina. Galinėse ir tarpinėse autobusų stotyse keleiviai išlaipinami atvykimo aikštelėje.

46. Įlipti į transporto priemonę pirmumo teisę turi bilietus įsigiję keleiviai, neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys, senyvo amžiaus keleiviai.

47. Keleiviai, turintys terminuotus ar terminuotus vardinius bilietus, skirtus važiuoti vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais rajono teritorijoje, gali važiuoti to paties vežėjo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais šio rajono teritorijoje, jeigu biliete nurodytos stotelės sutampa su maršruto stotelėmis ir kai transporto priemonėje yra laisvų vietų. Jie įlaipinami įleidus keleivius, vykstančius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-623, 2012-09-24, Žin., 2012, Nr. 112-5692 (2012-09-28), i. k. 1122210ISAK0003-623
 2. 3-54-(E), 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01303

 

48. Draudžiama vežti keleivius be bilieto ar įsigijusius bilietus su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida, tačiau nepateikusius reikiamų dokumentų, patvirtinančių jų teisę į transporto lengvatas.

49. Vežant keleivius esant žemesnei negu 0 oC oro temperatūrai, transporto priemonės salonas turi būti šildomas.

50. Tolimojo susisiekimo autobusais draudžiama vežti vaikus iki 7 metų, jei jų nelydi vyresni asmenys.

51. Neįgalieji su neįgaliųjų vežimėliais turi būti vežami keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, išskyrus atvejį, kai neįgaliojo vežimėlis netelpa į transporto priemonės saloną ar bagažinę. Neįgaliojo vežimėlio vežimas neapmokestinamas.

52. Aklasis turi teisę važiuoti keleivinėmis kelių transporto priemonėmis su šunimi vedliu tik turėdamas dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Šuo vedlys vežamas nemokamai ir neturi užimti sėdimos vietos. Tokiu atveju šių taisyklių 70 punkte numatytas reikalavimas vežti gyvūnus taroje netaikomas.

 

 1. SKYRIUS EKIPAŽO TEISĖS IR PAREIGOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

53. Ekipažas turi teisę:

53.1. išlaipinti keleivius, atsisakiusius sumokėti už važiavimą;

53.2. nepriimti arba išlaipinti neblaivius, su nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu ar kitaip pažeidžiančius šias taisykles keleivius artimiausioje bet kurio tipo stotelėje;

53.3. laikinai nutraukti reguliarų reisą, esant neišvažiuojamiems keliams ir sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu, apie tai pranešęs vežėjui ir eismo tvarkaraštyje numatytoms autobusų stotims bei leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusiai įstaigai.

54. Ekipažas privalo:

54.1. užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą (neleisti šiurkštaus, keleivių orumą įžeidžiančio elgesio, rūkymo salone, garsiai klausyti radijo imtuvo, magnetofono ar vaizdo leistuvo, jeigu tai nepriimtina bent vienam keleiviui, ir pan.);

54.2. kelionės metu turėti ekipažo dokumentus ir pateikti juos kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant;

54.3. laikytis nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;

54.4. nepažeisdamas talpumo normų, paimti kito vežėjo vežtus keleivius, jeigu jo transporto priemonė sugedo kelyje ar dėl kitų priežasčių nebegali pristatyti keleivių į paskirties autobusų stotį ar stotelę.

55. Ekipažo nariams, vežantiems keleivius, transporto priemonėje draudžiama rūkyti, garsiai klausyti radijo imtuvo, magnetofono ar kitaip trikdyti keleivių rimtį.

 

 1. SKYRIUS KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

56. Keleivis turi teisę:

56.1. užimti nurodytą biliete vietą;

56.2. nemokamai vežti bagažą pagal šių taisyklių 62 punktą;

56.3. nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų, jei jie neužima atskiros sėdimos vietos, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusais ir troleibusais bei tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusais, taip pat naudotis kitomis lengvatomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme;

56.4. važiuoti to paties vežėjo ar jų susitarimu kitomis transporto priemonėmis su tuo pačiu bilietu į tą patį paskirties punktą, kai biliete nurodyta transporto priemonė dėl kokių nors priežasčių negali važiuoti, ir nemokėti priemokos už pakeistą patogesnę transporto priemonę, tačiau gauti bilieto kainos skirtumą, jeigu transporto priemonė pakeista į mažiau patogią, nei buvo nurodyta keleivio biliete, o, vežėjui nepateikus kitos transporto priemonės, gauti atitinkamą kompensaciją. Kompensaciją vežėjas privalo sumokėti per vieną mėnesį nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo dienos;

Punkto pakeitimai:

 1. 3-54-(E), 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01303

 

56.5. grąžinti bilietą (bagažo kvitą) (atsisakyti elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito) ir gauti už jį (juos) sumokėtus pinigus ar jų dalį šių taisyklių 39–431 punktuose nurodytais atvejais;

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88
 2. 3-54-(E), 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01303

 

57. Keleivis privalo:

57.1. įsigyti bilietą (bagažo kvitą);

57.2. saugoti bilietą ir bagažo kvitą iki kelionės pabaigos, pateikti juos ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant;

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

57.3. pasirūpinti savo saugumu: jei yra laisvų sėdimų vietų – atsisėsti ir užsisegti saugos diržą, jeigu jis yra įrengtas, o stovint – laikytis už turėklų;

57.4. laikytis nustatytos tvarkos;

57.5. kelionės metu turėti ir pateikti kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant dokumentų originalus, patvirtinančius:

57.5.1. asmens tapatybę (kai bilietą važiuoti vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu įsigijo elektroniniu būdu);

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

57.5.2. teisę į transporto lengvatas (reguliarių reisų metu);

57.5.3. priklausymą specialiai keleivių grupei (specialių reisų metu) – asmens tapatybę ir priklausymą darbovietei, mokymosi įstaigai ir pan.;

57.5.4. turizmo paslaugos apmokėjimą – vykstant turizmo tikslais (užsakomųjų reisų metu).

57.5.5. savivaldybės institucijos arba jos įgaliotos įstaigos nustatytą elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito) identifikavimo priemonę (įgijus elektroninį keleivinio transporto bilietą (bagažo kvitą) važiuoti (vežti bagažą) vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutu).

Papildyta punktu:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

 1. SKYRIUS LENGVATOS KELEIVIAMS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

58. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenys naudojasi važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonėmis lengvatomis. Teisę įsigyti bilietą su atitinkamo dydžio nuolaida turi asmenys, pateikę tokią teisę liudijančių dokumentų originalus. Keleiviai gali naudotis ir savivaldybių institucijų nustatytomis važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatomis.

59. Vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo transporto priemonėse neįgaliesiems, keleiviams su mažamečiais vaikais, nėščioms moterims ir senyvo amžiaus asmenims skiriamos 6 vietos, kurios žymimos užrašu „Keleiviams su vaikais ir neįgaliesiems“ arba atitinkamu simboliu. Kiti keleiviai, atsisėdę į šias vietas, privalo jas užleisti nurodytiems asmenims.

60. Tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonėse keleiviams su bilietais, kuriuose nenurodytos sėdimos vietos, ekipažas turi pasiūlyti jiems užleisti savo vietas neįgaliesiems, keleiviams su mažamečiais vaikais, nėščioms moterims, senyvo amžiaus asmenims.

61. Tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonės vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę ir išleisti bet kurio tipo stotelėje neįgaliuosius, keleivius su mažamečiais vaikais, nėščias moteris ir senyvo amžiaus asmenis jiems prašant.

 

 1. SKYRIUS BAGAŽO, SMULKIŲ SIUNTŲ, PAŠTO IR KORESPONDENCIJOS VEŽIMAS, SAUGOJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88
 2. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

62. Transporto priemonės salone kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis vieną rankinio bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 60 x 40 x 20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm, vienetą. Mokiniai ir studentai turi teisę nemokamai vežtis ir didesnį, nei šiame punkte nustatyta, vieną rankinio bagažo, būtino jų mokslams ar studijoms, vienetą.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

 1. Transporto priemonės bagažinėje už mokestį galima vežti vieną bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba kurio bendra dydžių suma ne didesnė kaip 180 cm, vienetą. Antrą arba didesnį negu šie matmenys bagažo vienetą keleivis gali vežti tik tada, jei, baigus keleivių įsodinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.

64. Bagažą į transporto priemonės bagažinę priima ir paskirties punkte išduoda ekipažas.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

 1. Neteko galios nuo 2016-12-31

Punkto naikinimas:

 1. 3-459(1.5 E), 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30181

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

66. Stočių bagažinėse už mokestį saugomas bagažas, kurio matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba kai bendra jo matmenų suma ne didesnė kaip 180 cm, išskyrus lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus. Didesnių matmenų bagažas saugomas tik esant techninėms galimybėms jį saugoti.

67. Mokestis už kiekvieno bagažo vieneto vežimą imamas parduodant bagažo kvitą

Punkto pakeitimai:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

68. Keleivis turi teisę įvertinti vežamą bagažinėje arba atiduotą stotyje saugoti bagažą. Už įvertinimą imamas vežėjo ar stoties savininko (valdytojo) nustatytas mokestis. Jeigu dėl įvertinimo sumos nesusitariama, bagažas su įvertinimu nepriimamas.

69. Priimamas vežti ar saugoti bagažas turi būti tvarkingai supakuotas, išskyrus tą, kurio pakuoti nereikia.

70. Transporto priemonėmis draudžiama vežti lengvai užsidegančias, sprogstamąsias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus, daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės apmušalus arba keleivių drabužius, griozdišką bagažą, trukdantį praeiti, o vietinio (priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutais – gyvūnus be taros. Gyvūnų vežimo tvarką vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais nustato savivaldybių institucijos.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-815, 2011-12-28, Žin., 2012, Nr. 3-92 (2012-01-06), i. k. 1112210ISAK0003-815

 

71. Stotyse bagažas saugomas:

71.1. automatinėse bagažinėse – 5 paras, o po to perduodamas į bendrąją bagažinę arba sandėlį;

71.2. bendrosiose bagažinėse – 30 parų.

72. Jeigu per 30 parų savininkas bagažo neatsiima, bagažas realizuojamas.

73. Priimama vežti transporto priemonės bagažinėje smulki siunta, kurios matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba jeigu bendra matmenų suma ne didesnė kaip 180 cm. Vežėjas gali nepriimti vežti didesnės, negu nustatyta, smulkios siuntos.

 1. Neteko galios nuo 2013-02-21

Punkto naikinimas:

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin. 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

 

 1. SKYRIUS RASTI DAIKTAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

75. Autobusų stoties teritorijoje arba transporto priemonėje rasti daiktai atiduodami į šios autobusų stoties bagažinę arba į kitą vežėjo nustatytą vietą, žinomą ekipažams ir keleiviams. Vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų transporto priemonėse rasti daiktai atiduodami į vežėjo nustatytą vietą.

76. Ekipažas, radęs arba keleiviui jam pateikus paliktus daiktus, surašo aktą smulkiai juos aprašydamas, nurodo radimo aplinkybes. Aktas perduodamas kartu su rastais daiktais. Rasti dokumentai, ginklai, šaudmenys tuoj pat perduodami policijai.

77. Daiktai saugomi 6 mėnesius, greitai gendantis turtas – iki 24 valandų, o po to realizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

78. Daiktai grąžinami savininkui, bet prieš tai jis turi atlyginti daikto išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias išlaidas.

 

 1. SKYRIUS VEŽĖJŲ, EKIPAŽŲ IR KELEIVIŲ KONTROLĖ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

79. Vežėjų, ekipažų ir keleivių valstybinę kelių transporto kontrolę atlieka Inspekcija, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kontrolės tarnybos ir kitos valstybės institucijos, kurioms įstatymų suteikta kontrolės teisė.

80. Vežėjai gali atlikti savo įmonės transporto priemonių ekipažų, jomis važiuojančių keleivių ir vežamo bagažo kelių transporto kontrolę arba įgalioti tai atlikti kitus juridinius asmenis. Vežėjų arba jų įgaliotų juridinių asmenų kelių transporto kontrolę vykdantys darbuotojai turi teisę sustabdyti keleivines kelių transporto priemones ir tikrinti šių priemonių ekipažų dokumentus, tarp jų keleiviams ir bagažui vežti privalomus dokumentus, bilietus ir bagažo kvitus.

81. Vežėjai, ekipažai ir keleiviai privalo vykdyti teisėtus kontrolę vykdančių pareigūnų reikalavimus.

82. Kelių transporto kontrolės teisę turinčių pareigūnų stabdomas vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę, pranešti keleiviams apie būsimą kontrolę ir būtinumą pateikti bilietus ar kitus atitinkamus dokumentus, pateikti reikalaujamus ekipažo dokumentus ir vykdyti kitus teisėtus kontrolę vykdančių pareigūnų reikalavimus. Ekipažui ir keleiviams draudžiama trukdyti atlikti kontrolę arba jos vengti.

83. Kontrolę vykdantys pareigūnai tikrina:

83.1. kaip vežėjai, ekipažai ir keleiviai laikosi šių taisyklių;

83.2. kaip vežėjai ir ekipažai laikosi nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;

83.3. ar ekipažai ir stotys teisingai išduoda ir įformina bilietus (bagažo kvitus), kelionės dokumentus.

84. Nustatę šių taisyklių reikalavimų pažeidimą, kontrolę vykdantys pareigūnai surašo administracinio nusižengimo protokolą, jeigu už tai numatyta administracinė atsakomybė.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

85. Kontrolę vykdantys pareigūnai turi teisę pristatyti į policijos įstaigą be bilietų (bagažo kvitų) važiavusius keleivius, kurie atsisako juos įsigyti ir (arba) neturi jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, reikalingų administracinio nusižengimo protokolui surašyti.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

86. Kontrolę vykdantys pareigūnai, kontrolės metu nustatę netinkamo keleivių aptarnavimo, taip pat netinkamo informacijos keleiviams apie vežėjo rekvizitus pateikimo arba jų nepateikimo transporto priemonėse atvejus, privalo apie tai informuoti vežėją ir leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusią kompetentingą įstaigą, kad būtų imtasi atitinkamų priemonių.

 

 1. SKYRIUS VEŽĖJŲ, EKIPAŽŲ IR KELEIVIŲ ATSAKOMYBĖ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

87. Už šių taisyklių pažeidimus vežėjai, ekipažai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Surašytas administracinio nusižengimo protokolas keleivio neatleidžia nuo pareigos įsigyti bilietą (bagažo kvitą), t. y. sumokėti už vežimą.

Punkto pakeitimai:

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

 

89. Vežėjai privalo nustatyti ekipažams nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio su keleiviais normas. Gavę informaciją apie šių normų pažeidimus, vežėjų vadovai privalo nedelsdami ištirti ekipažų netinkamo elgesio su keleiviais aplinkybes ir joms pasitvirtinus imtis ekipažų atžvilgiu įstatymais numatytų poveikio priemonių.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

 1. 3-815, 2011-12-28, Žin., 2012, Nr. 3-92 (2012-01-06), i. k. 1112210ISAK0003-815

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 "Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

 1. 3-623, 2012-09-24, Žin., 2012, Nr. 112-5692 (2012-09-28), i. k. 1122210ISAK0003-623

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 "Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

 1. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 "Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

 1. 3-54-(E), 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01303

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

 1. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

 1. 3-459(1.5 E), 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30181

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

Prašome palaukti