Keleivių vežimo autobusais ir maršrutiniais taksi Klaipėdoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Klaipėdos keleivinis transportas - DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KLAIPĖDOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2013 m. spalio 24 d.

sprendimu Nr. T2-268

 

 

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS IR MARŠRUTINIAIS TAKSI KLAIPĖDOS MIESTE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais ir maršrutiniais taksi Klaipėdos mieste tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vežėjų, ekipažų ir asmenų, besinaudojančių transporto priemonėmis, pareigas, teises, atsakomybę ir kontrolę. Aprašas ir Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223, yra privalomos visiems vežėjams ir ekipažams, vežantiems keleivius vietinio susisiekimo maršrutais Klaipėdos mieste, ir keleiviams, važiuojantiems vietinio susisiekimo autobusais, maršrutiniais taksi Klaipėdos mieste, bei vežėjų, ekipažų ir keleivių kelių transporto kontrolę atliekančioms įstaigoms, įmonėms ir jų pareigūnams ar darbuotojams.

2. Vežėjai gali vežti keleivius tiktai turėdami nustatyta tvarka išduotą licenciją arba Europos Bendrijos licenciją verstis keleivių vežimu transporto priemonėmis, turinčiomis atitinkamai licencijos kopiją ar kortelę arba Europos Bendrijos licencijos kopiją ar kortelę.

3. Keleivių vežimą vietinio susisiekimo autobusais ir maršrutiniais taksi organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) ir viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“ pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą kompetenciją (toliau – Savivaldybės įgaliota įstaiga).

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir bagažą. Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnyje.

4.2 Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

II. EISMO ORGANIZAVIMAS

5. Reguliarūs reisai organizuojami tokiais keliais ir gatvėmis, kurių būklė atitinka Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-747.

6. Keleiviams vežti reguliariais reisais nustatytu maršrutu išduodamas leidimas. Leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimo sąlygas, reikalavimus vežėjams, vežėjų pareigas, teises ir atsakomybę nustato Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62.

7. Reguliariųjų reisų metu ekipažas privalo turėti:

7.1. leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu;

7.2. kompetentingos įstaigos patvirtintą eismo tvarkaraštį;

7.3. licencijos kopiją arba Europos Bendrijos licencijos kopiją;

7.4. kasos aparatą, bilietų kontrolės lapą ir keleivių bilietus;

7.5. ekipažo narių darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;

7.6. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

8. Reguliarių reisų metu transporto priemonė privalo atvykti į autobusų stotis ir stoteles, numatytas eismo tvarkaraštyje, jame nustatytu laiku.

9. Apie reguliaraus eismo nutraukimą ir pakeitimus keleiviams turi būti pranešama visose maršruto autobusų stotyse ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas, o stotelėse informacija atnaujinama iš vakaro.

10. Vietinio susisiekimo maršrutai pradedami, koreguojami, nutraukiami Savivaldybės arba Savivaldybės įgaliotos įstaigos iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Keleivių vežimo autobusais bei maršrutiniais taksi sutartis su vežėjais sudaro, keičia ar nutraukia Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliota įstaiga pagal savo kompetenciją.

12. Keičiant reguliarių reisų autobusus, maršrutinius taksi bei didinant jų skaičių ir sudarant naujas bendradarbiavimo sutartis dėl maršruto aptarnavimo, autobusai negali būti senesni kaip 13 m., o maršrutiniai taksi – 6 m.

III. STOTELĖS

13. Stotelių vietas reguliaraus susisiekimo maršrutuose nustato kompetentinga įstaiga ar įgaliota įstaiga, suderinusi su kelio (gatvės) savininku (valdytoju). Stoteles savo lėšomis įrengia ir nustatyto pavyzdžio kelio ženklus pastato kelių (gatvių) savininkai (valdytojai). Informaciją vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų stotelėse skelbia ir atnaujina autobusų stočių savininkai (valdytojai), o su tuo susijusias išlaidas jiems apmoka šiais maršrutais keleivius vežantys vežėjai pagal su jais Autobusų stočių veiklos nuostatuose nustatyta tvarka sudarytas sutartis. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų stotelėse informacija pateikia ir atnaujina Savivaldybės įgaliota įstaiga. Maršrutinių taksi maršrutų galinėse stotelėse informaciją pateikia ir atnaujina vežėjai.

14. Stotelės įrengiamos vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 ir statybos techninių reikalavimų reglamentu STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61. Kelio ženklai „Stotelė“ statomi pagal Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, ir Lietuvos standarto LST 1405:1995/1K:2003 „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas“ reikalavimus, ant ženklo nurodomas stotelės pavadinimas.

IV. TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMAS

15. Reguliaraus susisiekimo maršrutų, reisų metu transporto priemonės turi būti apipavidalintos pagal Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55, ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytus reikalavimus.

V. BILIETŲ PARDAVIMAS

16. Keleivio bilietas – keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Vežant keleivius reguliariais reisais, keleivio bilietas yra būtinas.

17. Reguliarių reisų metu vežėjai privalo taikyti nustatytus tarifus, o ekipažas – parduoti bilietus. Vieno reiso metu visiems keleiviams taikomas vienodo dydžio tarifas už tą patį nuvažiuotą atstumą, o Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos taikomos nuo visos bilieto kainos ar nuo bilieto kainos, gautos pritaikius kitas nuolaidas.

18. Dokumentai, suteikiantys teisę važiuoti ir vežti bagažą reguliaraus susisiekimo maršrutu, yra bilietai. Bilietą privalo turėti kiekvienas keleivis, išskyrus tuos, kurie naudojasi įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai.

19. Keleivis privalo saugoti bilietą iki kelionės pabaigos ir jį pateikti ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant, išskyrus atvejus, kai buvo įgytas elektroninis keleivinio transporto bilietas ar naudojamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų elektroninių keleivinio transporto bilietų identifikavimo priemones nustato Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliota įstaiga.

20. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršruto bilietas galioja tik tą dieną ir tam reisui, į kurį jis parduotas. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietų galiojimą nustato Savivaldybė.

21. Bilietų pardavimo tvarka reguliarių reisų autobusuose bei maršrutiniuose taksi:

21.1. Vietinio susisiekimo (miesto) autobusų ekipažas bilietus keleiviams paprašius privalo parduoti tik autobuso stotelėje. Draudžiama išvažiuoti iš stotelių teritorijų nebaigus parduoti bilietų visiems transporto priemonėje esantiems keleiviams, norintiems įsigyti bilietus.

21.2. Vietinio susisiekimo (priemiesčio) autobusų ekipažas bilietus keleiviams privalo parduoti iš karto, jiems įlipus į transporto priemonę. Draudžiama išvažiuoti iš pradinių stočių bei stotelių teritorijų ir už tarpinių miestų ribų, nebaigus parduoti bilietų visiems transporto priemonėje esantiems keleiviams ir nustatyta tvarka neužpildžius kelionės dokumentų. Kitose tarpinėse stotelėse įlipusiems keleiviams bilietai turi būti parduoti ir kelionės dokumentai užpildyti iki artimiausios bet kurio tipo stotelės.

21.3. Maršrutinių taksi ekipažas bilietus keleiviams privalo parduoti ir įteikti iš karto, jiems įlipus į transporto priemonę. Reguliaraus reiso metu draudžiama pradėti važiuoti iš vietos nebaigus parduoti bilietų visiems transporto priemonėje esantiems keleiviams.

22. Keleivis, atsisakęs įsigyti bilietą, išlaipinamas iš transporto priemonės.

23. Jeigu ekipažams pagal čia išdėstytas sąlygas neužtenka laiko parduoti visiems į transporto priemonę įlipusiems keleiviams, vežėjas gali kreiptis į leidimą maršrutui aptarnauti išdavusią įstaigą dėl eismo tvarkaraščio koregavimo.

24. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenys naudojasi važiavimo reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutų autobusais lengvatomis, įsigiję bilietus su atitinkamo dydžio nuolaidomis bei pateikę tokią teisę liudijančių dokumentų originalus.

25. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenys autobuse gali įsigyti tik jame parduodamos rūšies bilietą su lengvata.

VI. KELEIVIŲ ĮLAIPINIMAS, VEŽIMAS IR IŠLAIPINIMAS

26. Į stotelėje sustojusį autobusą įlipama pro priekines transporto priemonės duris (išskyrus asmenis su neįgaliųjų ar vaikiškais vežimėliais) ir išlipama pro galines ir vidurines transporto priemonės duris. Keleiviai vietą turi užimti taip, kad netrukdytų kitiems keleiviams, o privažiavę reikalingą stotelę, priartėti prie galinių ar vidurinių durų ir, transporto priemonei sustojus, nedelsdami išlipti. Galinėse stotelėse visi keleiviai privalo išlipti iš autobuso.

27. Draudžiama vežti neblaivius keleivius, nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu, rūkančius salone, trikdančius keleivių ramybę. Ekipažas arba kontrolierius turi teisę išlaipinti tokius keleivius artimiausioje bet kurio tipo stotelėje arba kur nedraudžia sustoti Kelių eismo taisyklės.

28. Draudžiama vežti keleivius be bilieto ar įsigijusius bilietus su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida, tačiau nepateikusius reikiamų dokumentų, patvirtinančių jų teisę į transporto lengvatas.

29. Vežant keleivius žiemos metu arba kai oro temperatūra yra žemesnė negu 0 °C, transporto priemonės salonas turi būti šildomas.

VII. BAGAŽO VEŽIMAS

30. Kiekvienam keleiviui leidžiama nemokamai vežtis vieną ne didesnį kaip viena keleivio vieta rankinį bagažą, kurio matmenų (a+b+h) suma – ne didesnė kaip 120 cm, neužimant papildomos laisvos sėdimos vietos, taip pat vaikiškus vežimėlius. Moksleiviai ir studentai turi teisę nemokamai vežtis ir didesnį, nei šiame punkte nustatyta, vieną rankinio bagažo, būtino jų mokslams ar studijoms, vienetą.

31. Keleivis, pažymėjęs antrą vienkartinį bilietą, gali vežti ne didesnį bagažą, kurio matmenų (a+b+h) suma ne didesnė kaip 180 cm. Bagažui vežti bilietas turi būti be nuolaidos, neatsižvelgiant į tai, kad keleivis turi teisę pirkti bilietą su nuolaida.

32. Autobusais ir maršrutiniais taksi draudžiama vežti bagažą, kurio matmenų (a+b+h) suma didesnė kaip 180 cm (išskyrus vaikiškus vežimėlius), taip pat degiąsias, sprogstamąsias, dvokiančias, radioaktyvias medžiagas, suspaustas ir suskystintas dujas, smailius, aštrius, griozdiškus, trukdančius keleiviams daiktus, šaunamuosius ginklus, daiktus, kurie gali sutepti sėdynes arba keleivių drabužius, taip pat draudžiama vežti gyvūnus be taros.

33. Už savo vežamo bagažo saugumą atsako keleivis.

VIII. VEŽĖJO IR EKIPAŽO TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

34. Vežėjas privalo:

34.1. užtikrinti keleivių saugumą;

34.2. laikytis informacijos pateikimo ir transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos;

34.3. keleiviams vežti skirti techniškai tvarkingus autobusus, atitinkančius sanitarijos ir teisės aktuose nustatytus transporto priemonių apipavidalinimo reikalavimus;

34.4. nustatyti ekipažams nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio su keleiviais normas. Gavę informaciją apie šių normų pažeidimus, vežėjų vadovai privalo nedelsdami ištirti ekipažų netinkamo elgesio su keleiviais aplinkybes ir joms pasitvirtinus imtis ekipažų atžvilgiu įstatymais numatytų poveikio priemonių.

35. Ekipažas turi teisę:

35.1. išlaipinti keleivius artimiausioje bet kokio tipo stotelėje, atsisakiusius sumokėti už važiavimą;

35.2. nepriimti ir išlaipinti neblaivius, nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu ar kitaip pažeidžiančius šio Aprašo reikalavimus keleivius artimiausioje bet kurio tipo stotelėje (autobusai) ar kur nedraudžia Kelių eismo taisyklės (maršrutiniai taksi);

35.3. laikinai nutraukti reguliarų autobusų bei maršrutinių taksi eismą, esant nepravažiuojamiems keliams bei sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu, apie tai pranešęs vežėjui ir eismo tvarkaraštyje numatytoms stotims bei leidimą maršrutą aptarnauti išdavusiai tarnybai.

36. Ekipažas privalo:

36.1. užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą (neleisti šiurkštaus, keleivių orumą įžeidžiančio elgesio, rūkymo salone, garso ir vaizdo aparatūros dideliu garsu naudojimo, nepriimtino bent vienam keleiviui, ir pan.);

36.2. nepriimti ir išlaipinti artimiausioje bet kurio tipo stotelėje atitinkamo bilieto neturinčius, neblaivius, trikdančius kitų keleivių ramybę ir kliudančius ekipažų darbui keleivius; įvertindamas susidariusią situaciją pristatyti į artimiausią policijos įstaigą keleivius, trikdančius kitų keleivių ramybę, jei jų elgesys kelia grėsmę saugiam keleivių vežimui, arba iškviesti policiją, saugos tarnybą, tam naudodamas mobiliojo ar kito galimo ryšio priemones;

36.3. būti rūpestingas, atidus ir paslaugus, padėti neįgaliems asmenims patekti į transporto priemonę, parduoti bilietus, informuoti apie mokėjimo už važiavimą tvarką, laikytis grafiko, pranešti apie maršruto pakeitimą, apie bilietų tikrinimą, kai keleiviai privalo pateikti pažymėtus bilietus arba terminuotus bilietus, arba galiojančius dokumentus, suteikiančius teisę naudotis transporto lengvatomis;

36.4. kelionės metu turėti privalomus ekipažo dokumentus ir pateikti juos kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus;

36.5. laikytis veikiančių maršrutų ir eismo tvarkaraščių;

36.6. nepažeisti talpumo normų;

36.7. prižiūrėti tvarką ir švarą. Galinėse stotelėse sutvarkyti bei išvėdinti saloną;

36.8. pranešti stotelių pavadinimus (autobusuose);

36.9. keleivius įlaipinti tik pro priekines (išskyrus asmenis su neįgaliųjų ar vaikiškais vežimėliais), o išlaipinti pro galines ir vidurines autobuso duris.

37. Ekipažo nariams transporto priemonėje draudžiama rūkyti, garsiai leisti muziką ar kitaip trikdyti keleivių rimtį.

38. Vežėjai ir ekipažai yra atsakingi už keleivių vežimą nuo kelionės pradžios iki jos pabaigos, šio aprašo laikymąsi.

39. Už kliudymą kontroliuojantiems pareigūnams atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų nevykdymą taikoma Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta atsakomybė.

IX. KELEIVIO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

40. Keleivis į maršrutinį taksi įlipa ir išlipa iš jo vietose, kur nedraudžia sustoti Kelių eismo taisyklės.

41. Įlipdamas į vietinio susisiekimo autobusą, keleivis privalo turėti pasiruošęs vienkartinį bilietą arba terminuotą bilietą (galiojantį biliete nustatytą terminą) ir įlipęs į autobusą nedelsdamas tinkamai jį pažymėti, taip pat turėti pasiruošęs:

41.1. galiojantį pensininko, studento ar moksleivio pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę į konkretų bilieto tipą ir lengvatą, arba

41.2. galiojantį dokumentą, suteikiantį teisę važiuoti nemokamai, arba

41.3. pinigus vienkartiniam bilietui nusipirkti ir nusipirkus tinkamai jį pažymėti.

42. Važiuodamas vietinio susisiekimo (priemiesčio) autobusu, keleivis privalo nusipirkti bilietą autobusų stoties kasoje arba sumokėti ekipažui už vežimo paslaugą bei paimti bilietą.

43. Važiuodamas maršrutiniu taksi, keleivis privalo sumokėti ekipažui už vežimo paslaugą bei paimti bilietą

44. Keleivis, įsigijęs bilietą su nuolaida, privalo turėti reikiamą dokumentą, patvirtinantį teisę į lengvatą.

45. Keleivis privalo saugoti bilietą iki kelionės pabaigos, pateikti juos ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant, išskyrus atvejus, kai buvo įgytas elektroninis keleivinio transporto bilietas ar naudojamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai.

46. Keleivis privalo pasirūpinti savo saugumu, jei yra laisvų sėdimų vietų – atsisėsti ir užsisegti saugos diržą, jeigu jis yra įrengtas, o stovint – laikytis už turėklų.

47. Keleivis privalo kelionės metu turėti ir pateikti kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant elektroninio keleivinio transporto bilieto identifikavimo priemonę.

48. Keleivis, neturintis dokumento, patvirtinančio teisę naudotis bilietu su nuolaida, privalo pirkti bilietą už visą kainą.

49. Pažymėtas vienkartinis bilietas suteikia teisę važiuoti viena transporto priemone viena maršruto kryptimi iki galinės maršruto stotelės. Terminuotas bilietas suteikia teisę važiuoti autobusais biliete nurodytomis sąlygomis.

50. Autobuse draudžiama šiukšlinti, spjaudyti, keiktis, rūkyti, triukšmauti, atlikinėti iškrypėliškus veiksmus, smurtauti. Autobusui važiuojant, keleiviams draudžiama atidaryti kabinos duris ir kalbinti vairuotoją ar kitaip jam trukdyti. Taip pat draudžiama važiuoti ne transporto priemonės salone (kabinoje), stovint ant autobuso laiptelių, neleidžiant vairuotojui uždaryti durų, apsirengus nešvariais drabužiais, tepti ir gadinti sėdynes, dėti ant jų bagažą bei lipti.

51. Už apgadintą autobuso ar maršrutinio taksi išorę, vidų, sulaužytą inventorių, išdaužytus langus kaltininkas baudžiamas įstatymo nustatyta tvarka ir jis turi atlyginti materialinę žalą.

52. Galinėje maršruto stotelėje keleiviai privalo išlipti.

53. Draudžiama vežti miesto viešuoju transportu gyvūnus, išskyrus tuos, kurie vežami specialioje taroje (krepšyje, pintinėje, narvelyje ir kt.) ir neužima atskiros stovimos ar sėdimos vietos.

54. Už šio Aprašo pažeidimą keleiviai atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

X. REKOMENDACIJOS KELEIVIAMS

55. Pirmumo teisę į autobusą ir maršrutinį taksi suteikti neįgaliesiems, keleiviams su mažamečiais vaikais, nėščioms moterims. Sėdimas vietas, virš kurių yra užrašas „Keleiviams su vaikais ir neįgaliesiems“ arba atitinkamas simbolis, užleisti minėtiems asmenims.

56. Keleiviui, perkančiam bilietą autobuse ar maršrutiniame taksi, atsiskaityti ne didesniu kaip 5 Eur banknotu.

57. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenims bilietus su lengvata įsigyti iš anksto, prieš įlipant į transporto priemonę.

 XI. VEŽĖJŲ, EKIPAŽŲ IR KELEIVIŲ KONTROLĖ

 58. Vežėjų ir ekipažų darbą kontroliuoja Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliota įstaiga, taip pat kiti asmenys, kuriems įstatymai suteikia teisę kontroliuoti keleivius (toliau – kontrolierius), turintys specialius pažymėjimus.

59. Kontrolierius turi teisę sustabdyti transporto priemonę signaliniu disku vietose, kur nedraudžia Kelių eismo taisyklės, įlipti į ją prieš išlipant ir įlipant keleiviams, nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus transporto priemonėje. Ekipažas privalo sustabdyti transporto priemonę, pranešti keleiviams apie būsimą kontrolę ir būtinumą pateikti bilietus ar kitus atitinkamus dokumentus, pateikti reikalaujamus ekipažo dokumentus ir vykdyti kitus teisėtus pareigūnų reikalavimus. Ekipažui ir keleiviams draudžiama trukdyti atlikti kontrolę arba jos vengti.

60. Kontrolierius tikrina:

60.1. kaip vežėjai, ekipažai, keleiviai laikosi Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių bei šio Aprašo;

60.2. kaip vežėjai ir ekipažai laikosi veikiančių maršrutų ir eismo tvarkaraščių;

60.3. ar ekipažai teisingai parduoda, išduoda ir įformina bilietus bei kelionės dokumentus.

  1. Reguliarių reisų metu autobusų bei maršrutinių taksi ekipažas privalo turėti ir pateikti kontrolieriui paprašius:

61.1. vairuotojo pažymėjimą;

61.2. transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);

61.3. transporto priemonės registracijos liudijimą arba naudotojo pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną;

61.4. patvirtintą transporto priemonės eismo tvarkaraštį;

61.5. leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu arba, jeigu tarp vežėjų yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis, – Savivaldybės patvirtintos sutarties ir leidimo vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu kopijas;

61.6. licencijos kopiją arba Europos Bendrijos licencijos kopiją;

61.7. kasos aparatą, jo techninį pasą, kontrolines juostas (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai kasos aparatų naudoti nereikia), bilietus ir bilietų kontrolės lapą;

61.8. bilietų kainoraštį (išskyrus vietinio susisiekimo (miesto) maršrutuose);

61.9. ekipažo narių darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;

61.10. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.

62. Nustatę, kad vežėjas ar ekipažas pažeidžia šio Aprašo reikalavimus, kontrolierius surašo atitinkamą aktą arba administracinio teisės pažeidimo protokolą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu.

63. Vietinio susisiekimo (miesto) autobusuose keleivis privalo pateikti kontrolieriui:

63.1. pažymėtą vienkartinį bilietą arba

63.2. pažymėtą vienkartinį bilietą su nuolaida ar vardinį terminuotą bilietą ir dokumentą, suteikiantį teisę į lengvatą, arba

63.3. galiojantį terminuotą bilietą, arba

63.4. galiojantį dokumentą, suteikiantį teisę važiuoti nemokamai.

64. Jeigu kontrolės metu keleivis neturi pažymėto vienkartinio bilieto arba pažymi bilietą kontrolės metu, arba turi bilietą, kurio žymės neatitinka komposterio žymių, arba parodo du kartus žymėtą bilietą, arba turi bilietą su nuolaida, bet neturi dokumento, suteikiančio teisę į transporto lengvatą, taip pat jeigu paima pažymėtą bilietą iš išlipančio iš autobuso keleivio, tai jis laikomas važiuojančiu be bilieto.

65. Neturintis bilieto vietinio susisiekimo (priemiesčio) autobuso arba maršrutinio taksi keleivis nėra laikomas važiuojančiu be bilieto, jeigu jis sumokėjo už važiavimą, bilietas jam nebuvo įteiktas dėl ekipažo kaltės ir kontrolės metu keleivis raštu patvirtino apie sumokėjimą už vežimo paslaugas.

66. Jeigu maršrutinio taksi ekipažas išduoda bilietus keleiviams kontrolės metu arba išduoda ankstesnių reisų bilietus, tai yra laikoma keleivių vežimu be bilietų. Ekipažas, vežantis keleivius be bilietų, yra traukiamas administracinėn atsakomybėn įstatymo nustatyta tvarka.

67. Kontrolierius turi teisę pristatyti į policijos įstaigą be bilietų važiavusius keleivius, kurie atsisako juos įsigyti ir (arba) neturi jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, reikalingų administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti.

68. Kontrolierius turi teisę paimti suklastotus bilietus iš keleivio ir pristatyti jį į policiją.

69. Kontrolierius paima negaliojančius dokumentus, nesuteikiančius teisės važiuoti lengvatinėmis sąlygomis, ir persiunčia juos išdavusiai įstaigai arba organizacijai, o keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto ir traukiamas administracinėn atsakomybėn.

70. Už šio Aprašo pažeidimus vežėjai, ekipažai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas keleivio neatleidžia nuo pareigos įsigyti bilietą, t. y. sumokėti už vežimą.

 

Prašome palaukti