Korupcijos prevencijos igyvendinimo planas

PATVIRTINTA

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“

direktoriaus 2016-02-15 įsakymu Nr. V1-14

 

 

VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2016-2017 METAIS PLANAS

 

Eil. nr.

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Vertinimo kriterijai

1

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ prevencijos programos įgyvendinimo 2016-2017 planą paskelbti internetinėje Įstaigos svetainėje

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktoriaus isakymu paskirta korupcijos prevencijos komisija

2016 metų I ketvirtis

Programa ir įgyvendinimo planas 2016-2017 metams skelbiama Įstaigos interneto svetainėje

2

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojų antikorupcinės kultūros ugdymas.

 

Korupcijos prevencijos komisija

 

 

 

1 kartą per metus

 

Darbuotojai apmokomi kaip elgtis, susidūrus su korupcinėmis veikomis

 

3

Organizuoti  įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos prevencijos priemones, jų taikymą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei atsakomybę)

 

Korupcijos prevencijos komisija

1 kartą per metus

Mokymus antikorupcijos tema išklausiusių VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojų skaičius

4

Teikti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojams

informaciją, reglamentuojančią elgesį susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

 

Korupcijos prevencijos komisija

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus

Susipažinusių su atitinkama informacija darbuotojų skaičius

5

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ tvirtinamų aktų tobulinimas.

Asmenys, atsakingi už aktų rengimą

Nuolat

Nustatyti galimas korupcijos prielaidas

6

Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas pagal teisės aktų reikalavimus.

Viešųjų pirkimų komisija.

Korupcijos prevencijos komisija

Nuolat

Užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, užtikrinant skaidrumą ir viešumą vykdant viešuosius pirkimus

7

CVP IS informacinėje sistemoje skelbti viešųjų pirkimų planus, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktoriaus patvirtintas supaprastintų pirkimų taisykles bei jų pakeitimus, taip pat viešųjų pirkimų skelbimus 

Viešųjų pirkimų komisija.

Korupcijos prevencijos komisija

Nuolat

Užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, užtikrinant skaidrumą ir viešumą vykdant viešuosius pirkimus

8

Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nagrinėjimas.

Korupcijos prevencijos komisija

Gavus skundą

 (pareiškimą)

Išnagrinėti skundų, pareiškimų atsiradimo priežastis ir nustatyti jų pašalinimo priemones

9

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą.

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas

Gavus pranešimą

Informuoti Įstaigos vadovą

10

Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo.

Korupcijos prevencijos komisija

Gavus pasiūlymą ar  pranešimą, informaciją teikti kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito mėn. 10 d.

 

Informuoti Įstaigos vadovą

11

Bendradarbiauti su STT korupcijos prevencijos klausimais

Korupcijos prevencijos komisija

Nuolat

Metodinės pagalbos gavimui

 

Prašome palaukti