Korupcijos prevencijos igyvendinimo planas

PATVIRTINTA
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“
direktoriaus 2021- 04 -26 įsakymu Nr. V1-35
 
 
VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2021 -2025 METAIS PLANAS
 

Eil. nr.

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Vertinimo kriterijai

1

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ prevencijos programos įgyvendinimo 2021-2025 planą paskelbti internetinėje Įstaigos svetainėje

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktoriaus isakymu paskirta korupcijos prevencijos komisija

2021 metų II ketvirtis

Programa 2021-2025 metams įgyvendinimo skelbiama Įstaigos interneto svetainėje

2

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojų antikorupcinės kultūros ugdymas.

 

Korupcijos prevencijos komisija

 

 

 

1 kartą per metus

 

Darbuotojai apmokomi kaip elgtis, susidūrus su korupcinėmis veikomis

 

3

Organizuoti  įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos prevencijos priemones, jų taikymą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei atsakomybę)

 

Korupcijos prevencijos komisija

1 kartą per metus

Mokymus antikorupcijos tema išklausiusių VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojų skaičius

4

Teikti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojams

informaciją, reglamentuojančią elgesį susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

 

Korupcijos prevencijos komisija

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus

Susipažinusių su atitinkama informacija darbuotojų skaičius

5

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ tvirtinamų aktų tobulinimas.

Asmenys, atsakingi už aktų rengimą

Nuolat

Nustatyti galimas korupcijos prielaidas

6

Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas pagal teisės aktų reikalavimus.

Viešųjų pirkimų komisija.

Korupcijos prevencijos komisija

Nuolat

Užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, užtikrinant skaidrumą ir viešumą vykdant viešuosius pirkimus

7

CVP IS informacinėje sistemoje skelbti viešųjų pirkimų planus, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktoriaus patvirtintas supaprastintų pirkimų taisykles bei jų pakeitimus, taip pat viešųjų pirkimų skelbimus 

Viešųjų pirkimų komisija.

Korupcijos prevencijos komisija

Nuolat

Užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, užtikrinant skaidrumą ir viešumą vykdant viešuosius pirkimus

8

Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nagrinėjimas.

Korupcijos prevencijos komisija

Gavus skundą

 (pareiškimą)

Išnagrinėti skundų, pareiškimų atsiradimo priežastis ir nustatyti jų pašalinimo priemones

9

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą.

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas

Gavus pranešimą

Informuoti Įstaigos vadovą

10

Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo.

Korupcijos prevencijos komisija

Gavus pasiūlymą ar  pranešimą, informaciją teikti kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito mėn. 10 d.

 

Informuoti Įstaigos vadovą

11

Bendradarbiauti su STT korupcijos prevencijos klausimais

Korupcijos prevencijos komisija

Nuolat

Metodinės pagalbos gavimui

12

Įmonės darbuotojus, naujai priimamus į užimamas pareigas, supažindinti Įstaigos  įgyvendinamomis korupcijos prevencijos priemonėmis bei viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos priemonėmis

Korupcijos prevencijos komisija  skiria atsakingą asmenį

Priimant į darbą

Darbuotojas supažindinamas su  Įstaigoje patvirtinta korupcijos prevencijos programa.

 

13

Siekiant užtikrinti priemonių plano įgyvendinimą, pažeidimų prevenciją, skaidrumą Įstaigoje, sukurti elektroninį paštą ir pasitikėjimo liniją.

Korupcijos prevencijos komisija  skiria atsakingą asmenį

2021 metų II ketvirtis

Užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, užtikrinant skaidrumą ir viešumą suteikiant anonimiškumą.

14

 Įstaigos darbuotojų tolerancijos korupcijai ir neetiškam elgesiui nustatymas (anonimines apklausos būdu).

Korupcijos prevencijos komisija  skiria atsakingą asmenį

Kasmet

Bus nustatytas įstaigos darbuotojų požiūris į korupciją ir išsiaiškinta

15

Skatinti gyventojus naudotis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis

 VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ tinklalapis bei kiti informacijos sklaidos būdai

Nuolat

Padidėjęs administracinių paslaugų teikimo skaidrumas, kai paslaugos gavėjui nereikia atvykti į paslaugos teikimo vietą.

Gerėja teikiamų paslaugų kokybė, efektyvumas.

 

 
Prašome palaukti