Korupcijos prevencijos programos ir plano įgyvendinimo ataskaita 2015 m.

VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 METŲ– 2015 METŲ PROGRAMOS

PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

Eil. nr.

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Informacija apie vykdymą

1

Asmenų, atsakingų už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, paskyrimas

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktorius

2014 metų IV ketvirtis

2014 m. kovo 10 d. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktoriaus įsakymu Nr. V1-18A paskirta korupcijos prevencijos komisija

2

Parengti ir patvirtinti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ korupcijos prevencijos programą

Atsakingas prevencijos komisijos narys

2014 metų IV ketvirtis

2014 m. kovo 10 d. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktoriaus įsakymu Nr. V1-18A paskirtas asmuo parengė ir pateikė direktoriui tvirtinti Įstaigos korupcijos prevencijos programą

3

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ prevencijos programą ir jos įgyvendinimo planą paskelbti internetinėje Įstaigos svetainėje

Korupcijos prevencijos komisija

2014 metų IV ketvirtis

Programa ir įgyvendinimo planas paskelbti Įstaigos interneto svetainėje

4

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojų supažindinimas su  Įstaigos 

korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo pagrindais

Korupcijos prevencijos komisija

2014 metų IV ketvirtis

Darbuotojai supažindinti su Įstaigoje vykdoma korupcijos prevencijos programa, jos pagrindiniais principais

5

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojų antikorupcinės kultūros ugdymas.

 

Korupcijos prevencijos komisija

 

 

 

1 kartą per metus

 

Darbuotojai apmokomi kaip elgtis, susidūrus su korupcinėmis veikomis

 

6

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ tvirtinamų aktų tobulinimas.

Asmenys, atsakingi už aktų rengimą

Nuolat

Galimų  korupcijos prielaidų nenustatyta

7

Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas pagal teisės aktų reikalavimus.

Viešųjų pirkimų komisija.

Korupcijos prevencijos komisija

Nuolat

Vykdomi skaidrūs viešieji pirkimai, užtikrinamas kasmetinis viešųjų pirkimų plano sudarymas ir paskelbimas viešųjų pirkimų sistemoje nustatyta tvarka; didesnės vertės pirkimai vykdomi per CVP IS bei CPO sistemas.

 

8

Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nagrinėjimas.

Korupcijos prevencijos komisija

Gavus skundą

 (pareiškimą)

Skundų bei pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nuskaltimų negauta.

9

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą.

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas

Gavus pranešimą

Skundų bei pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nuskaltimų negauta.

10

Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo.

Korupcijos prevencijos komisija

Gavus pasiūlymą ar  pranešimą, informaciją teikti kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito mėn. 10 d.

 

Pasiūlymų bei pranešimų dėl Įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo plano vykdymo ar patikslinimo negauta.

11

Bendradarbiauti su STT korupcijos prevencijos klausimais

Korupcijos prevencijos komisija

Nuolat

Metodinė pagalba gaunama esant poreikiui.

 

Prašome palaukti