PARAMOS SKYRIMO TVARKA

 

PATVIRTINTA
Valdybos posėdžio
2013 m. balandžio 17 d.
Protokolu Nr.2
Pakeista
Valdybos posėdžio
2022 m. kovo 10 d.
Protokolu Nr. 1
 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS" PARAMOS SKYRIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šia Paramos skyrimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuojama paramos skyrimo tvarka juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie kreipiasi į VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“.
2. Parama gali būti skiriama – juridiniams asmenims, kurių veiklos tikslas nesusijęs su pelnu, fiziniams asmenims, turintiems mokyklinio amžiaus vaikų ir gaunantiems mažas pajamas.
3. Išnagrinėjus kreipimąsi dėl paramos skyrimo, įvertinama ar yra pagrindas skirti paramą.
4. Visi sprendimai dėl paramos skyrimo priimami VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ Valdybos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
5. Dėl paramos skyrimo dydžio ir formos sprendimą priima Įstaigos Valdyba.

II. PARAMOS SKYRIMO TVARKA
6. Dėl paramos skyrimo prašymas teikiamas raštu. Kartu su prašymu pateikiami įrodymai, kad asmuo dėl lėšų trūkumo negali įsigyti viešojo transporto bilieto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis kainomis.
7. Prašymas dėl paramos skyrimo užregistruojamas Įstaigoje nustatyta tvarka.
8. Prašymas išnagrinėjamas ir priimamas sprendimas dėl paramos skyrimo VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ artimiausiame Valdybos posėdyje.
9. Apie priimtą sprendimą išsiunčiamas pranešimas prašyme nurodytu adresu, faksu arba elektroniniu paštu.
10. Parama negali būti teikiama ilgiau nei šešis mėnesius. Pasibaigus šiam terminui, pareiškėjas gali iš naujo teikti prašymą dėl paramos skyrimo.
11. Paramos dydis nustatomas individualiai, atsižvelgiant į pareiškėjo dėl paramos skyrimo materialinę padėtį, tokios paramos tikslingumą pareiškėjo atžvilgiu bei paramos davėjo – VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ finansines galimybes.

III. PARAMOS SUBJEKTAI
12. Prašymus dėl paramos skyrimo gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys:
12.1. Mažas pajamas gaunantys fiziniai asmenys, turintys mokyklinio amžiaus vaikų;
12.2. juridiniai asmenys, kurių veikla grįsta visuomeniniais tikslais, teikiant pagalbą žmonėms. Ši veikla neteikia pajamų, juridinis asmuo ją įgyvendina tik iš jam skiriamos paramos.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ Valdyba pasilieka teisę keisti kompensacijos dydį, atsižvelgdamas į savo finansines galimybes, pareiškėjo materialinės padėties pasikeitimą, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus, kuriais keičiamos viešojo transporto bilietų kainos ir kitais, Tvarkoje nenumatytais atvejais. Apie kompensacijos dydžio pakeitimą kompensacijos gavėjas informuojamas raštu.
14. Esant ypatingoms, nuo VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ veiksmų nepriklausančioms aplinkybėms (pvz. esant poreikiui suteikti humanitarinę pagalbą nuo karo ar nepaprastųjų situacijų nukentėjusiems asmenims, į Klaipėdos miestą ar rajoną atvykusiems pabėgėliams, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį ir panašiais atvejais), VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ Valdybos sprendimu parama gali būti skiriama nesilaikant šioje tvarkoje nustatytų reikalavimų, taip pat ilgesniam, nei šioje tvarkoje nustatytam terminui. Tokiais atvejais, paramos skyrimo apimtis nustato Įstaigos Valdyba, priimdama sprendimą dėl paramos skyrimo ir apie šį sprendimą nedelsiant informuoja VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ dalininką.
15. Ši Tvarka gali būti keičiama VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ Valdybos sprendimu.
 

Prašome palaukti