Sprendimas dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti ir leidimų išdavimo tvarkos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-356

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS

 

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-356

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 12 straipsnio 2 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

  1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoti:

2.1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti Leidimų už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste išdavimo, pakeitimo, naudojimo ir panaikinimo tvarkos aprašą;

2.2. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ administruoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Leidimų už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste išdavimo, pakeitimo, naudojimo ir panaikinimo tvarkos apraše nustatytas leidimų rūšis.

3. Pripažinti netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimą Nr. T2‑196 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti tvarkos“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Nustatyti, kad:

4.1. šio sprendimo 1 punktas, 2.2 papunktis ir 3 punktas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.;

4.2. šio sprendimo 1 punktu patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatų priedo „Savivaldybės tarybos nustatytų mokamų vietų automobiliams statyti Klaipėdos mieste zonų ribos“ dalies – automobilių statymo vietų, esančių Kooperacijos gatvėje ir zonoje nuo Kooperacijos g. iki sankirtos su Butsargių g., Butsargių gatvėje iki sankirtos su Tilžės g., Tilžės gatvėje iki sankirtos su Kooperacijos g. – apmokestinimas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

5. Pavesti šio sprendimo įgyvendinimą kontroliuoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai.

6. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grubliauskas

______________

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2015 m. gruodžio 22 d.

sprendimu Nr. T2-356

 

 

VIETINĖS Rinkliavos už naudojimąsi SAVIVALDYBĖS TARYBOS nustatytomis mokamomis VIETOMIS automobiliams STATYTI KLAIPĖDOS MIESTE NUOSTATAI

 

I skyrius

BendrOSIOS nuostatOS

 

1. Vietinė rinkliava už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste (toliau – rinkliava) yra Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu nustatyta privaloma įmoka visų kategorijų ir klasių motorinių transporto priemonių, priekabų, laivų, išskyrus dviračius motociklus, dviračius motorolerius ir dviračius mopedus (toliau – transporto priemonių), savininkams ar valdytojams.

2. Visos vietos automobiliams statyti Klaipėdos mieste, kurios suskirstytos į zonas, yra apmokestinamos, išskyrus vietas, esančias nuosavybės teise priklausančiuose, nuomojamuose ar kitais pagrindais valdomuose žemės sklypuose, taip pat gyvenamosios paskirties žemės sklypuose, kurie suformuoti pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Už naudojimąsi mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste mokama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava. Rinkliavos dydis diferencijuojamas pagal Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatų (toliau – Nuostatai) priede nustatytas zonas (priedas pridedamas) ir mokėjimo būdą, nustatytą Savivaldybės tarybos sprendimu.

3. Šia rinkliava siekiama pagerinti miesto ekologinę būklę, sumažinti automobilių srautus raudonojoje, geltonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose, surinkti lėšų, kurios bus naudojamos mokamoms vietoms automobiliams statyti Klaipėdos mieste įrengti ir eksploatuoti, rinkliavai administruoti, viešojo transporto nuostoliams dengti ir viešajai transporto infrastruktūrai vystyti bei prižiūrėti, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nenumatytomsviešojo transporto lengvatoms finansuoti.

2016 m. gruodžio 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-302 redakcija

 

4. Šiuos Nuostatus tvirtina, keičia ir papildo Savivaldybės taryba.

 

II SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖTOJAI IR MOKĖJIMO TVARKA

 

5. Rinkliavos mokėtojai yra transporto priemonių savininkai ar valdytojai, kurie naudojasi mokamomis vietomis automobiliams statyti.

6. Rinkliava netaikoma:

6.1. transporto priemonėms, pažymėtoms specialiais šviesos (mėlynos arba mėlynos ir raudonos spalvos) ir garso signalais arba tik specialiais šviesos signalais, kriminalinę žvalgybą ar ikiteisminį tyrimą vykdančių ar kontroliuojančių subjektų transporto priemonėms, maršrutiniam transportui, aptarnaujant nustatytą maršrutą;

6.2. transporto priemonėms, pažymėtoms neįgalių asmenų automobilių statymo kortele;

6.3. transporto priemonėms prie valstybės, biudžetinių įstaigų, institucijų ir tarnybų jų lėšomis pažymėtuose 5–15 m gatvės ruožuose;

6.4. ekologiškoms transporto priemonėms (elektros varikliais ar vandeniliu varomiems automobiliams), registruotoms Lietuvos Respublikoje, kurioms VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ yra išdavusi nemokamą leidimą, arba pažymėtoms valstybinių numerių ženklais, skirtais elektros energija ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms.

2017 m. balandžio 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-90 redakcija

 

7. Nustatomos šios leidimų rūšys:

7.1. Transporto priemonės statymo abonementas – terminuotas leidimas naudotis geltonosios, raudonosios, žaliosios ar mėlynosios zonos mokamomis vietomis (išskyrus vietas, kuriose įsigyti leidimai transporto priemonėms statyti konkrečioje stovėjimo vietoje) automobiliams statyti.

7.2. Gyventojo leidimas – metinis leidimas, suteikiantis teisę geltonojoje, mėlynojoje ar žaliojoje zonoje naudotis vietomis automobiliams statyti, esančiomis ne didesniu nei 200 metrų, o raudonojoje zonoje – 500 metrų spinduliu nuo nekilnojamojo turto objekto, nurodyto gyventojo leidime.

7.3. Verslo leidimas – metinis leidimas, suteikiantis teisę geltonojoje, mėlynojoje ar žaliojoje zonoje naudotis vietomis automobiliams statyti, esančiomis ne didesniu nei 200 metrų, o raudonojoje zonoje – 500 metrų spinduliu nuo nekilnojamojo turto objekto, nurodyto verslo leidime.

7.4. Leidimas transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje – terminuotas leidimas naudotis konkrečia mokama vieta automobiliams statyti, esančia raudonojoje, geltonojoje, baltojoje, mėlynojoje ar žaliojoje zonoje.

2017 m. balandžio 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-90 redakcija

 

7.5. Metinis lengvatinis leidimas – metinis leidimas, suteikiantis teisę naudotis bet kuria geltonosios, raudonosios, mėlynosios ar žaliosios zonos mokama vieta (išskyrus vietas, kuriose įsigyti leidimai transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje) automobiliams statyti.

7.6. Nemokamas leidimas – leidimas, suteikiantis teisę nemokamai naudotis bet kuria apmokestintoje teritorijoje esančia vieta automobiliams statyti (išskyrus vietas, kuriose įsigyti leidimai transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje).

8. Nustatyto dydžio rinkliava mokama:

8.1. mokamose vietose įrengtuose bilietų automatuose grynaisiais pinigais. Mažiausia apyvartinė moneta – 10 centų;

8.2. naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis;

8.3. banko, pašto ar kitose mokėjimo vietose.

9. Rinkliavos rinkimo laikas:

9.1. Geltonojoje zonoje rinkliava renkama darbo dienomis nuo 8.00 iki 18.00 val., išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybinių švenčių dienas.

9.2. Raudonojoje zonoje rinkliava renkama:

9.2.1. darbo dienomis nuo 8.00 iki 18.00 val., išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybinių švenčių dienas;

9.2.2. Šiaurinio ir Pietinio rago teritorijose laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. – kiekvieną dieną nuo 8.00 iki 22.00 val., o laikotarpiu nuo rugsėjo 16 d. iki balandžio 30 d. – kiekvieną dieną nuo 8.00 iki 18.00 val.;

9.2.3. Smiltynės teritorijoje laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. – kiekvieną dieną nuo 8.00 iki 22.00 val.

9.3. Žaliojoje zonoje rinkliava renkama laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. kiekvieną dieną nuo 10.00 iki 20.00 val.

9.4. Mėlynojoje zonoje rinkliava renkama darbo dienomis nuo 8.00 iki 18.00 val., išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybinių švenčių dienas.

10. Rinkliava renkama tik nacionaline valiuta – eurais.

11. Rinkliavos dydis nustatomas ir keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

12. Rinkliavos dydžiai skirstomi:

12.1. pagal Savivaldybės tarybos nustatytų vietų automobiliams statyti suskirstymą į zonas (žalioji, geltonoji, raudonoji, baltoji ir mėlynoji);

12.2. pagal rinkliavos sumokėjimo laiką:

12.2.1. sumokant nedelsiant, pastačius transporto priemonę;

12.2.2. sumokant vėliau ar išvykus iš nustatytos mokėjimo vietos, iki kitos dienos 24 val., nepriklausomai nuo tą dieną stovėto laiko.

13. Nustatomi šie rinkliavos dydžiai:

13.1. Žaliojoje zonoje:

13.1.1. už transporto priemonės stovėjimą 60 minučių – 0,30 Eur, sumokant 12.2.1 papunktyje nustatytu būdu;

13.1.2. už transporto priemonės stovėjimą, sumokant 12.2.2 papunktyje nustatytu būdu, – 3,00 Eur;

13.1.3. už pirmą gyventojo leidimą – 2,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.1.4. už antrą gyventojo leidimą – 29,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.1.5. už pirmą verslo leidimą – 20,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.1.6. už antrą verslo leidimą – 40,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.1.7. už transporto priemonės statymo abonemento leidimą:

13.1.7.1. 14,00 Eur mėnesiui už 1 transporto priemonę;

13.1.7.2. 13,00 Eur mėnesiui už 1 transporto priemonę, turint galiojantį elektroninį terminuotą bilietą be nuolaidos;

13.1.8. už mėnesio leidimą transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje – 14,00 Eur už 1 stovėjimo vietą;

13.1.9. už mėnesio leidimą transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje – 7,00 Eur už 1 stovėjimo vietą. Ši kaina taikoma asmenims, apmokestinamoje zonoje savo lėšomis įrengusiems savivaldybės automobilių stovėjimo vietas arba suteikusiems paramą savivaldybės automobilių stovėjimo vietoms įrengti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus nustatyta tvarka.

13.2. Geltonojoje zonoje:

13.2.1. už transporto priemonės stovėjimą 30 minučių – 0,30 Eur, sumokant 12.2.1 papunktyje nustatytu būdu;

13.2.2. už transporto priemonės stovėjimą, sumokant 12.2.2 papunktyje nustatytu būdu, – 6,00 Eur;

13.2.3. už pirmą gyventojo leidimą – 2,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.2.4. už antrą gyventojo leidimą – 72,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.2.5. už pirmą verslo leidimą – 20,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.2.6. už antrą verslo leidimą – 80,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.2.7. už transporto priemonės statymo abonemento leidimą:

13.2.7.1. 8,70 Eur penkioms dienoms už 1 transporto priemonę;

13.2.7.2. 14,00 Eur dešimčiai dienų už 1 transporto priemonę;

13.2.7.3. 29,00 Eur mėnesiui už 1 transporto priemonę;

13.2.7.4. 28,00 Eur mėnesiui už 1 transporto priemonę, turint galiojantį elektroninį terminuotą bilietą be nuolaidos;

13.2.7.5. 290,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.2.7.6. 275,00 Eur metams už 1 transporto priemonę, turint galiojantį elektroninį terminuotą bilietą be nuolaidos;

13.2.8. už mėnesio leidimą transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje – 29,00 Eur už 1 stovėjimo vietą;

13.2.9. už mėnesio leidimą transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje – 14,00 Eur už 1 stovėjimo vietą. Ši kaina taikoma asmenims, apmokestinamoje zonoje savo lėšomis įrengusiems savivaldybės automobilių stovėjimo vietas arba suteikusiems paramą savivaldybės automobilių stovėjimo vietoms įrengti Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

13.3. Raudonojoje zonoje:

13.3.1. už transporto priemonės stovėjimą 20 minučių – 0,30 Eur, sumokant 12.2.1 papunktyje nustatytu būdu;

13.3.2. už transporto priemonės stovėjimą, sumokant 12.2.2 papunktyje nustatytu būdu, laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. – 12,60 Eur, laikotarpiu nuo rugsėjo 16 d. iki balandžio 30 d. – 9,00 Eur;

13.3.3. už pirmą gyventojo leidimą – 2,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.3.4. už antrą gyventojo leidimą – 72,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.3.5. už pirmą verslo leidimą – 20,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.3.6. už antrą verslo leidimą – 80,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.3.7. už transporto priemonės statymo abonemento leidimą:

13.3.7.1. 20,00 Eur penkioms dienoms už 1 transporto priemonę;

13.3.7.2. 30,00 Eur dešimčiai dienų už 1 transporto priemonę;

13.3.7.3. 60,00 Eur mėnesiui už 1 transporto priemonę;

13.3.7.4. 55,00 Eur mėnesiui už 1 transporto priemonę, turint galiojantį elektroninį terminuotą bilietą be nuolaidos;

13.3.7.5. 600,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.3.7.6. 550,00 Eur metams už 1 transporto priemonę, turint galiojantį elektroninį terminuotą bilietą be nuolaidos;

13.3.7.7. 87,00 Eur metams už 1 tarnybinę transporto priemonę, valdomą nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu subjekto, vykdančio veiklą vandentvarkos, energetikos arba atliekų tvarkymo srityje;

13.3.8. už mėnesio leidimą transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje – 60,00 Eur už 1 stovėjimo vietą;

13.3.9. už mėnesio leidimą transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje – 30,00 Eur už 1 stovėjimo vietą. Ši kaina taikoma asmenims, apmokestinamoje zonoje savo lėšomis įrengusiems savivaldybės automobilių stovėjimo vietas arba suteikusiems paramą savivaldybės automobilių stovėjimo vietoms įrengti Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

13.4. Baltojoje zonoje mėnesio leidimas transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje kainuoja 14,00 Eur už 1 stovėjimo vietą.

13.5. Mėlynojoje zonoje:

13.5.1. už transporto priemonės stovėjimą 2 valandas, sumokant 12.2.1 papunktyje  nustatytu būdu, – 0,30 Eur;

13.5.2. už transporto priemonės stovėjimą, sumokant 12.2.2 papunktyje nustatytu būdu, – 1,50 Eur;

13.5.3. už pirmą gyventojo leidimą – 2,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.5.4. už antrą gyventojo leidimą – 72,00 Eur už 1 transporto priemonę;

13.5.5. už pirmą verslo leidimą – 20,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.5.6. už antrą verslo leidimą – 80,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.5.7. už transporto priemonės statymo abonemento leidimą:

13.5.7.1. 14,00 Eur mėnesiui už 1 transporto priemonę;

13.5.7.2. 13,00 Eur mėnesiui už 1 transporto priemonę, turint galiojantį elektroninį terminuotą bilietą be nuolaidos;

13.5.7.3. 145,00 Eur metams už 1 transporto priemonę;

13.5.7.4. 139,00 Eur metams už 1 transporto priemonę, turint galiojantį elektroninį terminuotą bilietą be nuolaidos;

13.5.8. už mėnesio leidimą transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje – 14,00 Eur už 1 stovėjimo vietą;

13.5.9. už mėnesio leidimą transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje – 7,00 Eur už 1 stovėjimo vietą. Ši kaina taikoma asmenims, apmokestinamoje zonoje savo lėšomis įrengusiems savivaldybės automobilių stovėjimo vietas arba suteikusiems paramą savivaldybės automobilių stovėjimo vietoms įrengti Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

13.6. Metinio lengvatinio leidimo kaina – 29,00 Eur už 1 transporto priemonę.

14. Rinkliava mokama laikantis šios tvarkos:

14.1. Transporto priemonės savininkas ar valdytojas, pastatęs transporto priemonę, privalo:

14.1.1. nedelsdamas įsigyti bilietą arba sumokėti už transporto priemonės stovėjimą nustatytais tarifais mobiliuoju ryšiu arba nustatyta tvarka pateikti leidimą statyti automobilį mokamoje vietoje;

14.1.2. sumokėti už transporto priemonės stovėjimą nustatytais tarifais  vėliau ar išvykus iš nustatytos mokamos vietos banko, pašto ar kitose mokėjimo vietose iki kitos dienos 24 val.

14.2. Bilieto originalą būtina palikti transporto priemonėje už priekinio stiklo (salono viduje, vairuotojo pusės apatinėje dalyje), iš lauko gerai matomoje vietoje, kad būtų aiškiai matomi jame nurodyti visi duomenys.

14.3. Pasibaigus transporto priemonių apmokėtam stovėjimo laikui, rinkliavos mokėtojai per 10 minučių privalo papildomai sumokėti nustatytą rinkliavą, išvykti iš apmokestintos vietos arba nustatyto dydžio rinkliavą sumokėti vėliau ar išvykus iš nustatytos mokamos vietos, iki kitos dienos 24 val., šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.

14.4. Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę būtina palikti už priekinio stiklo (salono viduje, vairuotojo pusės apatinėje dalyje), iš lauko gerai matomoje vietoje, ta puse, kurioje matomas kortelės galiojimo terminas ir numeris.

14.5. Leidimo originalą būtina palikti transporto priemonėje už priekinio stiklo (transporto priemonės statymo abonementas yra priklijuojamas ant priekinio stiklo), salono viduje, iš lauko gerai matomoje vietoje, kad būtų aiškiai matomi jame nurodyti visi duomenys, ta puse, kurioje nurodyti transporto priemonės rekvizitai (modelis, valstybinis numeris, gyvenamoji vieta ir leidimo numeris). Leidimo kopija negalioja. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ ar atsakingiems už kontrolę Savivaldybės administracijos darbuotojams paprašius, automobilių savininkai ar valdytojai privalo nedelsdami pateikti leidimo originalą.

14.6. Suteikiant elektroninius leidimus, prievolė palikti (užklijuoti) leidimus už automobilio priekinio stiklo negalioja.

15. Mažiausia mokama rinkliavos suma yra 30 centų, išskyrus baltąją zoną.

16. Asmenis, turinčius teisę gauti šiuose Nuostatuose nustatytus leidimus, leidimų rūšis, jų išdavimo, keitimo, pratęsimo, naudojimo ir panaikinimo sąlygas bei procedūras nustato Savivaldybės administracijos direktorius.

17. Rinkliavos galiojimas vietose, esančiose skirtingose zonose:

17.1. Rinkliava, sumokėta už transporto priemonės stovėjimą vietoje, esančioje žaliojoje zonoje, galioja tik šioje zonoje.

17.2. Rinkliava, sumokėta už transporto priemonės stovėjimą vietoje, esančioje mėlynojoje zonoje, galioja tik šioje zonoje.

17.3. Rinkliava, sumokėta už transporto priemonės stovėjimą vietoje, esančioje geltonojoje zonoje, galioja geltonojoje ir mėlynojoje zonose.

17.4. Rinkliava, sumokėta už transporto priemonės stovėjimą vietoje, esančioje raudonojoje zonoje, galioja raudonojoje, geltonojoje ir mėlynojoje zonose.

18. Už šiuose Nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimą taikoma atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.

 

iii SKYRIUS

RINKLIAVOS ĮMOKŲ APSKAITA

 

19. Rinkliavos įmokos yra įskaitomos ir pervedamos į Savivaldybės administracijos surenkamąją pajamų sąskaitą.

20. Rinkliavos įmokos yra kaupiamos Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto sąskaitoje.

 

IV SKYRIUS

RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

 

21. Rinkliava, surinkta pažeidžiant šiuos Nuostatus, grąžinama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

22. Panaikinus leidimą naudotis mokamomis vietomis automobiliams statyti, rinkliava negrąžinama.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Rinkliavos rinkimą ir surinktų lėšų panaudojimą pagal šių Nuostatų 3 punktu nustatytą paskirtį kontroliuoja vietos mokesčio administratorius, Valstybės kontrolė ir savivaldybės kontrolierius.

24. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose Nuostatose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais vietinių rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

 

____________________________

 

 

 

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatų

priedas

 

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTŲ MOKAMŲ VIETŲ AUTOMOBILIAMS STATYTI KLAIPĖDOS MIESTE ZONŲ RIBOS

 

  1. Raudonosios zonos ribos (schema pridedama):

1.1. Prasideda nuo Pilies g. ir Danės upės sankirtos, tęsiasi Danės upe iki vakarinės Jono kalnelio vandens kanalo ribos, iki pietinio Jono kalnelio kampo, iki Bangų g. ir Kūlių Vartų g. sankirtos, Kūlių Vartų gatve iki Kūlių Vartų ir Tiltų g. sankirtos, Tiltų gatve iki Tiltų ir Galinio Pylimo g. sankirtos, Galinio Pylimo gatve iki Galinio Pylimo ir Pilies g. sankirtos, Pilies gatve iki sankirtos su Danės upe (išskyrus mėlynąją zoną) (Kūlių Vartų, Galinio Pylimo ir Pilies gatvės priskiriamos geltonajai zonai);

1.2. Šiaurinio rago teritorija, kurios ribos prasideda nuo Naujosios Uosto g. sankirtos su Danės upe, tęsiasi Danės upe iki sankirtos su Kuršių marių riba, Kuršių mariomis iki sankirtos su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teritorijos riba, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teritorijos riba iki sankirtos su Naująja Uosto g.;

1.3. Pietinio rago teritorija, kurios ribos prasideda nuo Priešpilio g. 4  sklypo pradžios ir tęsiasi iki Kuršių marių.

1.4. Smiltynės teritorija – Kuršių nerijos pusiasalio smaigalys – jos ribos prasideda nuo pietinės ribos – Klaipėdos miesto administracinės ribos linijos, ir tęsiasi vakarine riba – Baltijos jūros krantu ir rytine riba – Kuršių marių krantu iki Neringos miesto administracinės ribos.

  1. Geltonosios zonos ribos (schema pridedama):

2.1. Prasideda nuo Naujosios Uosto g. sankirtos su Danės upe, tęsiasi Naująja Uosto gatve, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teritorijos rytine riba iki Naujosios Uosto ir J. Janonio g. sankirtos, J. Janonio gatve iki sankirtos su Dariaus ir Girėno g., Dariaus ir Girėno gatve iki sankirtos su Priestočio g., Priestočio gatve iki sankirtos su Trilapio g, Trilapio gatve iki sankirtos su Liepų g., Liepų gatve iki sankirtos su Mokyklos g., Mokyklos gatve iki sankirtos su Joniškės g., Joniškės gatve iki sankirtos su Bangų g., Bangų gatve iki sankirtos su Kooperacijos g., Kooperacijos gatve iki sankirtos su Tilžės g., Tilžės gatve iki sankirtos su Sausio 15-osios g., Sausio 15-osios gatve iki sankirtos su Pilies g., Pilies gatve iki sankirtos su Danės upe (išskyrus raudonąją ir mėlynąją zonas) (Priestočio, Trilapio, Mokyklos, Joniškės ir Sausio 15‑osios gatvės nėra apmokestinamos);

  1. 2. Nemuno g. 2 esanti automobilių stovėjimo aikštelė, kurios ribos prasideda nuo  Nemuno ir Minijos g. sankirtos, tęsiasi Minijos gatve iki jungiamojo kelio su Nemuno g., jungiamuoju keliu iki Nemuno g., Nemuno gatve iki Nemuno ir Minijos g. sankirtos (aikštelę ribojančios gatvės nėra apmokestinamos).
  2. Žaliosios zonos ribos (schema pridedama):

Prasideda nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teritorijos ribos ir tęsiasi iki sankirtos su Baltijos jūros pakrante, Baltijos jūros pakrante iki šiaurinės Klaipėdos miesto ribos, iki sankirtos su Pamario g., Pamario gatve (įskaitant visas automobilių stovėjimo aikšteles) iki sankirtos su Burių g., Burių gatve iki sankirtos su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teritorijos rytine riba.

  1. Mėlynosios zonos ribos (schema pridedama):

4.1. Teritorija tarp Šiaurinio rago, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teritorijos rytinės ribos, Sankryžos ir Naujojo Uosto g. (įskaitant Sankryžos g.);

4.2. Kruizinių laivų terminalo teritorija, kurios ribos prasideda nuo įvažiuojamojo kelio į Kruizinių laivų terminalą vartų, tęsiasi iki Pietinio rago ir iki Danės upės;

4.3. Aikštelė J. Janonio g. 21;

4.4. Aikštelė prieš J. Janonio g. 19, tarp Dariaus ir Girėno ir J. Janonio g.;

4.5. Aikštelė Sportininkų g. 3;

4.6. Aikštelė Herkaus Manto g. 43 ir Herkaus Manto g. 49;

4.7. Bangų g. 3;

4.8. Aikštelė tarp S. Nėries g. ir autobusų stoties;

4.9. Gluosnių g.;

4.10. Gluosnių skg.;

4.11. Aikštelė tarp Tilžės g. 15 ir 19;

4.12. Aikštelė Rumpiškės g. 2;

4.13. Aikštelė prie sklypo Taikos pr. 5;

4.14. Didžioji Vandens g. 27;

4.15. Aikštelė prie sklypo Galinio Pylimo g. 16.

5. Baltoji zona – visa Klaipėdos miesto teritorija, išskyrus raudonosios, geltonosios, mėlynosios ir žaliosios zonų teritorijas.

 

_________________________

 

Parkavimo zonos ir kainos.

 

 

Prašome palaukti