Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės

Suvestinė redakcija nuo 2020-01-03
 
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 16-707, i. k. 1122210ISAK00003-80
Nauja redakcija nuo 2020-01-03:
  1. 3-3, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00029
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS
 
ĮSAKYMAS
DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO UŽ ATLYGĮ LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS PAGAL UŽSAKYMĄ IR LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
 
2012 m. sausio 27 d. Nr. 3-80
Vilnius
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 181 straipsnio 1 dalimi,
t v i r t i n u Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisykles (pridedama).
 
Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis
 
 
___________________
 
 
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2020 m. sausio 2 d. įsakymo
Nr. 3-3 redakcija)
 
KELEIVIŲ VEŽIMO UŽ ATLYGĮ LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS pagal užsakymą IR LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI TAISYKLĖS
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą (toliau – keleivių vežimas pagal užsakymą) ir keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi (toliau – taksi veikla) tvarką
2. Taisyklės yra privalomos vežėjams, keleivių vežimo pagal užsakymą ir taksi veiklas vykdantiems vairuotojams (toliau – vairuotojai) bei jų keleiviams.
3. Vežėjai ir vairuotojai, teikdami keleivių vežimo už atlygį paslaugas, privalo užtikrinti vežamų keleivių saugumą ir kultūringą aptarnavimą. Darbo metu vairuotojai turi būti tvarkingai apsirengę.
4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
4.1. Spausdintuvas – įrenginys, išspausdinantis pinigų priėmimo kvitą iš karto po taksi paslaugos suteikimo ir atitinkantis taksometrų spausdintuvų techninius reikalavimus, nustatytus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“.
4.2. Taksi paslauga – keleivio vežimas lengvuoju automobiliu taksi, keleivio laukimas esant įjungtam taksometrui, važiavimas pagal taksi užsakymą, keleivių laukimas.
4.3. Taksi užsakymas – ryšio priemonėmis ar telekomunikacijų galiniais įrenginiais sudaryta taksi vežėjo ir keleivio sutartis, pagal kurią vežėjas įsipareigoja sutartomis sąlygomis suteikti taksi paslaugą, o keleivis – sumokėti už ją.
4.4. Taksometro registracijos liudijimas – dokumentas, kuriame pateikiami taksometro atpažinties ir registravimo duomenys.
5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (toliau – Kodeksas), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, ir Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“.
 
II SKYRIUS
TAKSI VEIKLOS REIKALAVIMAI
 
6. Lengvojo automobilio taksi salono priekyje keleiviams gerai matomoje vietoje turi būti įrengtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) nustatyta tvarka apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI) vežėjo vardu įregistruotas (apie tai turi būti pažymėta taksometro registracijos liudijime), techniškai tvarkingas, metrologiškai patikrintas, turintis nustatytą patikros žymenį taksometras. Šis įtaisas turi valdyti išorinę šviesos signalizaciją ženkle-plafone, kuri rodytų automobilio užimtumą: lengvasis automobilis taksi užimtas – ženklas-plafonas neapšviestas, lengvasis automobilis taksi laisvas – ženklas-plafonas apšviestas. Jeigu taksometras naudojamas su spausdintuvu, jis turi būti prijungtas taip, kad jo nesant arba jam veikiant netinkamai taksometras neveiktų.
7. Lengvojo automobilio taksi salono priekyje keleiviams gerai matomoje vietoje turi būti pritvirtinta Taisyklių 1 priede nustatytos formos taksi vairuotojo kortelė, kurioje nurodyti vežėjo nustatyti taksi tarifai, vežėjo ir vairuotojo rekvizitai, priklijuota vairuotojo nuotrauka.
8. Ženklas-plafonas su užrašu TAKSI turi būti nuimtas, kai eksploatuojant automobilį neteikiamos taksi paslaugos.
9. Taksometras gali būti naudojamas, techniškai prižiūrimas, parduodamas, įrengiamas, įregistruojamas ir (ar) išregistruojamas AVMI tik turint tinkamai užpildytą taksometro registracijos liudijimą.
10. Taksometras naudojamas tik teikiant taksi paslaugas ir yra skirtas taksi paslaugos kainai apskaičiuoti.
11. Vadovaujantis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis, turi būti pildomas kiekvieno taksometro kasos operacijų žurnalas, kurio registravimo ir pildymo tvarką nustato VMI.
12. Juridiniams asmenims, teikiantiems taksi paslaugas ir valdantiems ar naudojantiems nuosavybės, patikėjimo teise ar kitais teisėtais pagrindais bent 10 ir daugiau transporto priemonių, rekomenduojama turėti nuosavybės teise priklausantį bent 1 lengvąjį automobilį taksi, pritaikytą judėjimo negalią turinčiam asmeniui vežti.
 
III SKYRIUS
TAKSI STOTELĖS
 
13. Taksi stotelės skirtos lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vietai pažymėti. Taksi stotelėse turi būti įrengtas kelio ženklas „Taksi stotelė“, kuriame gali būti nurodytas stotelės pavadinimas. Taksi stotelės įrengiamos savivaldybių nustatyta tvarka.
14. Visi taksi vežėjai turi teisę naudotis visomis taksi stotelėmis.
15. Taksi gali stovėti ir bet kurioje miesto vietoje, jeigu to nedraudžia Kelių eismo taisyklės.
 
IV SKYRIUS
MOKėJIMAS UŽ TAKSI PASLAUGAS
 
16. Taksi tarifus, kurie turi būti nurodyti taksi vairuotojo kortelėje, nustato vežėjas ir apie tai informuoja savivaldybių, kurių teritorijoje bus vykdoma taksi veikla, vykdomąsias institucijas (toliau – savivaldybių institucijos) arba jų įgaliotas įstaigas. Nustatyti tarifai pradedami taikyti kitą darbo dieną, kai savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga yra apie tai informuojama.
17. Informacija apie taksi tarifus savivaldybės institucijai pateikiama tiesiogiai (asmeniškai) ir per atstumą (kai dokumentai siunčiami registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis), taip pat per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.
18. Vežėjai gali nustatyti šiuos taksi tarifus:
18.1. vienkartinį mokestį už įsėdimą;
18.2. už nuvažiuoto kelio 1 km;
18.3. už prastovą laukiant keleivio arba jį aptarnaujant;
18.4. už taksi iškvietimą.
19. Taksi vežėjams nustatyti tarifus tam tikram maršrutui draudžiama.
20. Taksi tarifai gali būti diferencijuojami nakties valandoms, poilsio ir švenčių dienoms (taksi vairuotojo kortelėje nurodoma, nuo kurios iki kurios valandos) ir užmiesčio kelionėms, taip pat gali būti nustatomi vežimo taksi tarifai su nuolaida.
21. Už savivaldybės ar kitų subjektų nustatytą mokamą įvažiavimą į kai kurias miesto vietas ar kelius privalo mokėti keleivis, kuris buvo informuotas apie mokestį ir sutiko su mokesčiu prieš įvažiuojant į mokamą teritoriją.
22. Taksi vairuotojai privalo taikyti vežėjo nustatytus taksi paslaugos tarifus, o užmokestį iš keleivių už taksi paslaugą turi imti tik pagal taksometro rodmenis.
23. Keleiviui įlipus į lengvąjį automobilį taksi, prieš pradedant važiuoti įjungiamas taksometras, kuris gali rodyti tik vienkartinį užmokestį už įsėdimą. Iškviesto taksi taksometras gali rodyti užmokestį už taksi iškvietimą.
24. Priėmęs užsakymą ir nuvykęs į vietą, taksi vairuotojas privalo laukti keleivio          10 min. nuo sutarto laiko. Keleivis, atsisakęs naudotis sutartu laiku atvykusiu taksi, privalo taksi vairuotojui sumokėti už taksi iškvietimą, jeigu vežėjas yra nustatęs tokį tarifą.
25. Už važiavimą taksi mieste atsiskaitoma kelionei pasibaigus. Važiuojant už miesto, orientacinę kelionės kainą keleivis turi sumokėti iš anksto, o visiškai atsiskaito nuvežus į vietą. Taksometras sustabdomas suteikus taksi paslaugą, o išjungiamas keleiviui sumokėjus taksometro rodomą sumą.
26. Jeigu dėl blogo kelio keleivio negalima nuvežti į reikiamą vietą, keleivis sumoka taksi vairuotojui pagal taksometrą tik už faktišką ridą. Už taksi prastovą dėl automobilio techninio gedimo keleivis nemoka.
27. Keleiviui sumokėjus taksometro rodomą sumą, taksi vairuotojas privalo jam išduoti pinigų priėmimo arba kasos aparato kvitą.
28. Taksi vairuotojui draudžiama vežti keleivius taksi neįjungus taksometro. Taip pat draudžiama atsisakyti vežti keleivius trumpais atstumais ar reikalauti didesnio užmokesčio, nei rodo taksometras.
 
V SKYRIUS
KELEIVIŲ VEŽIMO PAGAL UŽSAKYMĄ REIKALAVIMAI
 
29. Lengvojo automobilio, kuriuo vykdoma keleivių vežimo pagal užsakymą veikla, viduje arba išorėje dešiniajame apatiniame priekinio lango kampe ir dešiniajame viršutiniame galinio lango kampe turi būti pritvirtintas ir transporto priemonės išorėje matomas Taisyklių 3 priede nurodytas ženklas (ilgis ir plotis ne mažesni kaip 100 mm), kai juo vykdoma keleivių vežimo pagal užsakymą veikla. Ženklas gali būti atspausdintas ant popieriaus. Ženklo apačioje esančiame baltame stačiakampyje turi būti įrašytas išduotos individualios veiklos (kodas 49.39) pažymos numeris.
30. Keleiviui atsiskaitant už keleivių vežimo pagal užsakymą paslaugą, vežėjas išduoda apskaitos dokumentą, nurodytą Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“.
 
VI SKYRIUS
Vairuotojų DARBO SĄLYGOS
 
31. Vairuotojai laukti keleivių privalo sėdėdami prie transporto priemonės vairo. Pasirinkti keleivius savo nuožiūra vairuotojams draudžiama.
32. Taksi vairuotojas privalo vežti keleivį į jo pageidaujamą vietą trumpiausiu keliu arba paties keleivio nurodytu maršrutu. Savo iniciatyva imti bendrakeleivius vairuotojui draudžiama. Bendrakeleiviai į transporto priemonę gali būti paimti tik pirmajam keleiviui paprašius.
33. Transporto priemonės salone leidžiama vežtis šunis su antsnukiais, kitus gyvūnus augintinius atitinkamoje taroje, daiktus, kurie neriboja vairuotojo matomumo, išskyrus Taisyklių 34.2 papunktyje išvardytas medžiagas ar daiktus. Gyvūnų augintinių savininkai privalo turėti užtiesalą sėdynėms uždengti. Šunų savininkai privalo turėti dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos.
34. Transporto priemonėje draudžiama:
34.1.  rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, trikdyti rimtį, gadinti įrenginius;
34.2.  vežti keleivius nešvariais drabužiais, degias, sprogstamąsias, nuodingas ir dvokiančias medžiagas ir kitus daiktus, galinčius sugadinti ar suteršti įrenginius, sėdynes ar apmušalus.
35. Vairuotojas keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklos vykdymo metu privalo turėti ir valstybinę kelių transporto priežiūrą ir kelių transporto kontrolę vykdantiems pareigūnams reikalaujant pateikti:
35.1.  vairuotojo pažymėjimą;
35.2.  transporto priemonės registracijos liudijimą;
35.3.  privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitą;
35.4.  transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);
35.5.  individualios veiklos pažymą (kai tikrinamas lengvojo automobilio, kuriuo vykdoma keleivių vežimo pagal užsakymą veikla, vairuotojas);
35.6.  taksometro metrologinę patikrą patvirtinantį Valstybinės metrologijos tarnybos išduotą patikros liudijimą (kai tikrinamas taksi vairuotojas);
35.7.  Taisyklių 2 priede nustatytos formos taksometro registracijos liudijimą (kai tikrinamas taksi vairuotojas);
35.8.  pinigų priėmimo kvitus, jeigu taksometras naudojamas be spausdintuvo (kai tikrinamas taksi vairuotojas) arba jeigu buvo vykdomi atsiskaitymai grynaisiais pinigais (kai tikrinamas lengvojo automobilio, kuriuo vykdoma keleivių vežimo pagal užsakymą veikla, vairuotojas); pinigų priėmimo kvito naudojimo, išrašymo ir apskaitos ypatumus reglamentuoja Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
35.9.    užpildytą vežėjo pasirinktos formos kelionės lapą (kai tikrinamas taksi vairuotojas);
35.10.  taksometro kasos operacijų žurnalą (kai tikrinamas taksi vairuotojas);
35.11.  duomenis apie vežėjo su keleiviais sudarytas sutartis dėl keleivių vežimo už atlygį sąlygų (kai tikrinamas lengvojo automobilio, kuriuo vykdoma keleivių vežimo pagal užsakymą veikla, vairuotojas);
35.12.  dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad vežėjas transporto priemonę valdo teisėtai, jeigu transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise (kai tikrinamas lengvojo automobilio, kuriuo vykdoma keleivių vežimo pagal užsakymą veikla, vairuotojas);
35.13. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ne mažiau kaip prieš vienus metus išduotą dokumentą (pažymą arba išrašą) dėl teistumo (neteistumo);
35.14. Respublikinio priklausomybės ligų centro ne mažiau kaip prieš vienus metus išduotą medicininę pažymą;
35.15. vežėjo ir keleivių vežimo organizatoriaus sutartį dėl bendradarbiavimo (kai tikrinamas lengvojo automobilio, kuriuo vykdoma keleivių vežimo pagal užsakymą veikla, vairuotojas).
36. Vairuotojas Taisyklių 35.1–35.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų gali neturėti, jeigu atitinka Saugaus eismo automobilių kelias įstatymo 13 straipsnio 6–8 dalyse numatytus reikalavimus.
 
VII SKYRIUS
RASTI DAIKTAI
 
37. Vairuotojas, radęs transporto priemonėje paliktus daiktus, surašo laisvos formos aktą, kuriame smulkiai juos aprašo, nurodo radimo aplinkybes. Vairuotojas rastus daiktus su aktu daiktų radimo dieną, o rastus dokumentus, ginklus, šaudmenis nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per valandą nuo radimo laiko perduoda policijai.
 
VIII SKYRIUS
Baigiamosios nuostatos
 
38. Valstybinės kelių transporto priežiūros ir kelių transporto kontrolės institucijoms raštu paprašius vežėjas ar jo pavedimu keleivių vežimo organizatorius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos privalo pateikti keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu sutartis. Patikrinimo metu valstybinės kelių transporto priežiūros institucijos ar kelių transporto kontrolės pareigūnas gali patikrinti vairuotojo elektroninių ryšių priemonėje informaciją apie susitarimą dėl keleivių vežimo už atlygį sąlygų. 
39. Už Taisyklių pažeidimus vežėjai, vairuotojai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.
________________
 
 
 
_________________
 
 
 
 
 TAKSOMETRO REGISTRACIJOS LIUDIJIMO PILDYMO REIKALAVIMAI
 
1. Taksometro registracijos liudijimo titulinį lapą pirmosios taksometro registracijos metu užpildo apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) darbuotojas.
2. Taksometro registracijos liudijimo I skyriaus „Duomenys apie taksometro naudotoją, įrengimo vietą, įregistravimą ir išregistravimą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje“ 1–4 skiltis pildo vežėjas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai (toliau – vežėjas). Jose nurodomas vežėjo pavadinimas, įmonės kodas arba vardas ir pavardė, jeigu vežėjas fizinis asmuo, adresas, telefono numeris, taksi, kuriame taksometras bus naudojamas, markė ir valstybinis numeris, bendras kilometrų skaičius ir bendra pinigų suma, užregistruota taksometru jo registravimo AVMI momentu, pasirašoma. Vežėjas parašu patvirtina, kad nurodyti duomenys yra teisingi. 5 skiltį pildo taksometrą įrengusios įgaliotos įmonės specialistas, kurioje nurodo įmonės pavadinimą, įmonės kodą, taksometro konstantą, savo vardą, pavardę, datą ir pasirašo. Taksometrą įrengusios įgaliotos įmonės specialistas parašu patvirtina, kad taksometras yra techniškai tvarkingas, jo parametrai atitinka nustatytus reikalavimus, įrengimo vieta ir eksploatavimo sąlygos atitinka gamintojo reikalavimus ir naudotojo poreikius, užplombuotas pagal plombavimo planą. 6 ir 7 skiltis pildo AVMI darbuotojas, kuriose nurodo taksometro įregistravimo ar išregistravimo AVMI registracijos numerį, AVMI pavadinimą, savo vardą, pavardę, datą ir pasirašo.
3. Taksometro registracijos liudijimo II skyrių „Taksometro patikros duomenys“ pildo Lietuvos metrologijos inspekcijos paskirtosios įstaigos, atlikusios taksometro metrologinę patikrą, įgaliotas atstovas.
4. Taksometro registracijos liudijimo III skyrių „Įrašai apie taksometro remontą ir pastabos“ pildo taksometrą remontavęs asmuo, kuriame įrašo informaciją apie kiekvieną taksometro remontą, kurio metu buvo nuimtos apsauginės plombos, datą, savo vardą, pavardę ir pasirašo.
5. Taksometro registracijos liudijimo puslapiai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius. Taksometro registracijos liudijimas gali būti papildomas atitinkamo skyriaus trūkstamais lapais. Visi įrašai turi būti rašomi juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu ir patvirtinami parašais. Taisymai turi būti patvirtinti parašu ir nurodyta data.
 
_________________
3 priedas. Neteko galios nuo 2012-11-01
Priedo naikinimas:
  1. 3-604, 2012-09-13, Žin. 2012, Nr. 108-5489 (2012-09-19), i. k. 1122210ISAK0003-604
 
Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais
taksi taisyklių
3 priedas
 
(Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ženklo pavyzdys)
 
 
 
_________________
 
 
Pakeitimai:
1.  
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
3-604, 2012-09-13, Žin., 2012, Nr. 108-5489 (2012-09-19), i. k. 1122210ISAK0003-604
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3-80 "Dėl Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
 
2. 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
3-79, 2013-02-08, Žin., 2013, Nr. 17-859 (2013-02-14), i. k. 1132210ISAK00003-79
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3-80 "Dėl Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
 
3.  
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
3-460(1.5 E), 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00054
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
 
4.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
3-3, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00029
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 

 

Prašome palaukti