Leidimų už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti klaipėdos mieste išdavimo, naudojimo ir panaikinimo tvarkos aprašas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS

MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI KLAIPĖDOS MIESTE

IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Klaipėda

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d.

sprendimo Nr. T2-356 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis

mokamomis vietomis automobiliams statyti tvarkos“ 2.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Leidimų už naudojimąsi Savivaldybės tarybos nustatytomis

mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste išdavimo, naudojimo ir panaikinimo

tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. AD1-1378 „Dėl Leidimų už naudojimąsi

savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste

išdavimo, pakeitimo, naudojimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto

savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Asta Dirgėlienė

 

 

Elektroninio dokumento nuorašas

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus

įsakymu Nr.

LEIDIMŲ UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS

MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI KLAIPĖDOS MIESTE

IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Leidimų už naudojimąsi Savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis

automobiliams statyti Klaipėdos mieste išdavimo, naudojimo ir panaikinimo tvarkos aprašas

(toliau – Tvarkos aprašas) nustato asmenis, turinčius teisę gauti Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos (toliau – savivaldybės taryba) sprendimu nustatytus leidimus naudotis mokamomis vietomis

automobiliams statyti (toliau – leidimas), jų išdavimo, naudojimo ir panaikinimo sąlygas bei

procedūras, taip pat rinkliavos mokėjimo tvarką.

2. Šio Tvarkos aprašo privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys gauti

leidimus. Leidimus išduoda VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ (toliau – Įstaiga). Leidimai

išduodami, vadovaujantis Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis

mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatais (toliau – Nuostatai),

patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-356

(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-87 redakcija) ir

šiuo Tvarkos aprašu.

II SKYRIUS

LEIDIMŲ RŪŠYS IR GALIOJIMO TERMINAI

3. Transporto priemonės statymo abonementas – terminuotas leidimas transporto priemonei

statyti pasirinktoje zonoje, išduodamas visiems asmenims, gavus jų sumokėtą nustatyto dydžio

vietinę rinkliavą.

4. Gyventojo leidimas – metinis leidimas, išduodamas transporto priemonių savininkams ar

valdytojams – fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą apmokestintoje teritorijoje

esančiose gyvenamosios paskirties patalpose (turtiniame vienete įregistruotame NT registre) ar

apmokestintoje teritorijoje valdantiems nuosavybės teise du ir daugiau gyvenamosios paskirties

objektų ir viename iš jų deklaravusiems gyvenamąją vietą.

5. Verslo leidimas – metinis leidimas, išduodamas transporto priemonių savininkams ar

valdytojams:

5.1. juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems veiklą ir valdantiems nuosavybės,

nuomos teise ar kitu teisėtu pagrindu negyvenamosios paskirties (išskyrus pagalbinio ūkio, visų tipų

kitos paskirties, taip pat laikinus pastatus) arba gyvenamosios paskirties (taikoma asmenims,

galintiems teisėtai vykdyti veiklą gyvenamosios paskirties patalpose) atskirus nekilnojamojo turto

objektus, esančius apmokestintoje teritorijoje (toliau – negyvenamosios paskirties turtas);

5.2. juridiniams ir fiziniams asmenims, valdantiems nuosavybės, nuomos teise ar kitu teisėtu

pagrindu laivą, kai laivas įregistruotas Lietuvos Respublikos laivų rejestre, jo registravimo uostas –

Klaipėda ir teisėtu pagrindu valdoma krantinės, esančios apmokestintoje teritorijoje, dalis.

6. Leidimas transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje – terminuotas

leidimas, skirtas transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje, išduodamas asmenims,

sumokėjus nustatyto dydžio rinkliavą (išskyrus Nuostatuose nustatytus atvejus) ir pateikusiems

Tvarkos apraše nurodytus dokumentus.

7. Metinis lengvatinis leidimas išduodamas:

7.1. kontroliuojančių ar vietos valdžios funkcijas apmokestintose teritorijose vykdančių

institucijų ar įstaigų transporto priemonėms;

7.2. visuomenės informavimo priemonių valdytojų, vykdančių veiklą apmokestintose

teritorijose, transporto priemonėms;

7.3. sveikatos priežiūros veiklą apmokestintose teritorijose vykdančių ir sutartis dėl asmens

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos

draudimo fondo biudžeto lėšomis su BĮ Valstybine ligonių kasa sudariusių sveikatos priežiūros

įmonių ir įstaigų transporto priemonėms, jeigu jiems netaikomas Nuostatų 8.1 papunktis;

7.4. miesto garbės piliečiams, kultūros magistrams, asmenims, apdovanotiems už metų

darbus vienai transporto priemonei;

7.5. Klaipėdos mieste gyvenamąją vietą deklaravusių šeimų, auginančių tris arba keturis

vaikus, įskaitant vaikus iki 19 metų, kurie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų

dieniniuose skyriuose, vienai transporto priemonei, naudojamai vieno iš tėvų ar globėjų;

7.6. dalijimosi automobiliais paslaugos teikėjams. Dalijimosi automobiliais paslauga apima

visus šiuos kriterijus: leidžia visą parą bet kada naudotis automobiliais, juos atsirakinant ar

užrakinant mobiliąja programėle; automobiliais galima naudotis trumpesniu nei para laikotarpiu; į

paslaugos kainą visuomet yra įskaičiuotas kuras ir draudimas; automobilį galima pasiimti ir palikti

mobiliojoje programėlėje nurodytose vietose;

7.7. seniūnaičiams, pagal priskirtas teritorijas vykdantiems veiklą apmokestintose zonose,

vienai transporto priemonei.

8. Nemokamas leidimas išduodamas:

8.1. ekologiškoms transporto priemonėms, atitinkančioms Nuostatuose nustatytus

reikalavimus;

8.2. Klaipėdos mieste gyvenamąją vietą deklaravusių šeimų, auginančių penkis ir daugiau

vaikų, įskaitant vaikus iki 19 metų, kurie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų

dieniniuose skyriuose, vienai transporto priemonei, naudojamai vieno iš tėvų ar globėjų;

8.3. kriminalinę žvalgybą ar ikiteisminį tyrimą vykdančių ar kontroliuojančių subjektų

transporto priemonėms;

8.4. transporto priemonėms prie valstybės, Savivaldybės, biudžetinių įstaigų, institucijų ir

tarnybų nekilnojamojo turto objektų, valdomų nuosavybės, nuomos teise ar kitu teisėtu pagrindu, jų

lėšomis pažymėtuose 5–15 m gatvės ruožuose.

8.5. transporto priemonėms prie nevyriausybinių organizacijų nekilnojamojo turto objektų,

valdomų nuosavybės, nuomos teise ar kitu teisėtu pagrindu, jų lėšomis pažymėtuose 5–15 m gatvės

ruožuose, jei nevyriausybinė organizacija atitinka visas šias sąlygas:

8.5.1. yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo;

8.5.2. veiklą vykdo Klaipėdos miesto vietine rinkliava už automobilių statymą

apmokestintoje zonoje;

8.5.3. ne trumpiau kaip trejus metus užsiima savanorystės veikla bei yra sudariusi

savanorystės sutartis su ne mažiau kaip 5 savanoriais.

9. Leidimų galiojimo trukmė:

9.1. Gyventojo ir verslo leidimai galioja vienus metus nuo išdavimo dienos. Šis leidimas gali

būti išduodamas dvejiems metams, jeigu yra asmens pageidavimas ir vietinė rinkliava yra sumokėta

už dvejus metus. Jeigu patalpos nuomojamos ir nuomos sutarties terminas yra trumpesnis nei

prašomo išduoti leidimo galiojimo terminas, asmeniui pageidaujant gali būti išduodamas verslo

leidimas, galiojantis iki nuomos sutarties pabaigos, tačiau patalpų nuomos sutarties galiojimo

terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai ir asmuo turi sumokėti visą nustatyto dydžio

rinkliavą už metinį verslo leidimą, kuri yra negrąžinama.

9.2. Abonementas galioja nustatytą laikotarpį, už kurį sumokėta nustatyta vietinė rinkliava.

Leidimas pradeda galioti nuo prašyme nurodytos datos ir galioja iki leidimo galiojimo termino

paskutinės dienos.

9.3. Leidimas transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje galioja

pageidaujamą mėnesių, už kuriuos sumokėta vietinė rinkliava, skaičių. Leidimas pradeda galioti

nuo prašyme nurodytos datos ir galioja iki leidimo galiojimo termino paskutinės dienos.

9.4. Metinis lengvatinis leidimas galioja vienus metus nuo išdavimo datos.

9.5. Nemokamas leidimas galioja vienus metus nuo išdavimo datos.

10. Visi leidimai pradeda galioti nuo prašyme nurodytos datos po nustatytos vietinės

rinkliavos mokėjimo gavimo, patvirtinto pranešimu.

11. Gyventojo ir verslo leidimų skaičius yra ribojamas:

11.1. apmokestintoje teritorijoje esančios gyvenamosios paskirties patalpos, kuriai suteiktas

unikalus numeris, adresu gali būti išduodami ne daugiau kaip du gyventojo leidimai;

11.2. fiziniui asmeniui, apmokestintoje teritorijoje valdančiam nuosavybės teise du ir

daugiau gyvenamosios paskirties objektų ir viename iš jų deklaravusiam gyvenamąją vietą, gali būti

išduodami gyventojo leidimai prie ne daugiau kaip 3 gyvenamosios paskirties objektų, įskaitant

gyvenamosios paskirties objektą, kuriame deklaruota fizinio asmens gyvenamoji vieta;

11.3. apmokestintoje teritorijoje esančio negyvenamosios paskirties turto, kuriame veiklą

vykdo juridinis ar fizinis asmuo, adresu veiklą vykdančiam juridiniam ar fiziniam asmeniui gali būti

išduodami ne daugiau kaip du verslo leidimai;

11.4. apmokestintoje teritorijoje esančios krantinės, prie kurios švartuojamas laivas, adresu

juridiniam ar fiziniam asmeniui gali būti išduodami ne daugiau kaip du verslo leidimai. Jei laivo

stovėjimo vieta patenka į asmens turimo kito leidimo galiojimo teritoriją, leidimai nėra išduodami;

11.5. vienam nekilnojamo turto vienetui gali būti išduodamas tik vienos rūšies leidimas.

III SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMUI PATEIKIAMI DOKUMENTAI

12. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai, pageidaujantys įsigyti leidimą, Įstaigai

pateikia pasirašytą tinkamai užpildytą nustatytos formos prašymą.

13. Asmenys, apmokestintoje teritorijoje deklaravę gyvenamąją vietą ar apmokestintoje

teritorijoje valdantys nuosavybės teise du ir daugiau objektų ir viename iš jų deklaravę gyvenamąją

vietą ir pageidaujantys įsigyti gyventojo leidimą, sumoka savivaldybės tarybos nustatyto dydžio

vietinę rinkliavą ir Įstaigai pateikia:

13.1. prašymą, kuriame nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris;

13.2. asmens tapatybės dokumentą, jei dokumentas nėra pasirašytas el. parašu.

14. Asmenys, apmokestintoje teritorijoje valdantys nuosavybės, nuomos teise ar kitu teisėtu

pagrindu negyvenamosios paskirties turtą ir pageidaujantys įsigyti verslo leidimą (-us), sumoka

savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vietinę rinkliavą ir Įstaigai pateikia:

14.1. prašymą, pasirašytą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens,

vykdančio veiklą (jei pasirašo įgaliotas asmuo, pateikiamas įgaliojimo originalas ir kopija), kuriame

nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris ir duomenys apie nuomos ar panaudos sutarties

įregistravimą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre VĮ Registrų centre, jeigu patalpos

valdomos nuomos ar panaudos teise;

14.2. asmens tapatybės dokumentą, jei dokumentas nėra pasirašytas el. parašu ir

individualios veiklos vykdymo pažymėjimą, verslo liudijimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę

užsiimti atitinkama veikla.

15. Asmenys, valdantys nuosavybės, nuomos teise ar kitu teisėtu pagrindu laivus, sumoka

savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vietinę rinkliavą ir Įstaigai pateikia:

15.1. prašymą, kuriame nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris;

15.2. asmens tapatybės dokumentą, jei dokumentas nėra pasirašytas el. parašu;

15.3. Lietuvos Respublikos laivų registro išduotą laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos

jūrų laivų registre liudijimo kopiją;

15.4. dokumentus, įrodančius teisėtą krantinės, esančios apmokestintoje teritorijoje, dalies

valdymą.

16. Asmenys, pageidaujantys įsigyti antrą gyventojo ar verslo leidimą:

16.1. jeigu antrą gyventojo ar verslo leidimą nori gauti asmuo, pateikęs prašymą pirmajam

leidimui gauti, šis asmuo sumoka savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vietinę rinkliavą ir Įstaigai

pateikia prašymą, kuriame nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris;

16.2. jeigu antrą gyventojo ar verslo leidimą nori gauti kitas, o ne pateikęs prašymą

pirmajam leidimui gauti, asmuo, šis asmuo sumoka savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vietinę

rinkliavą ir Įstaigai pateikia:

16.2.1. šio Tvarkos aprašo 13.1–13.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus (taikoma

asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą gyvenamosios paskirties patalpose apmokestintoje

teritorijoje);

16.2.2. šio Tvarkos aprašo 14.1–14.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus (taikoma

asmenims, apmokestintoje teritorijoje valdantiems nuosavybės, nuomos teise ar kitu teisėtu

pagrindu negyvenamosios paskirties turtą).

17. Asmenys, pageidaujantys įsigyti leidimą transporto priemonei statyti konkrečioje

stovėjimo vietoje, sumoka savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vietinę rinkliavą (išskyrus

Nuostatų nustatytus atvejus) ir Įstaigai pateikia:

17.1. prašymą;

17.2. asmens tapatybės dokumentą, jei dokumentas nėra pasirašytas el. parašu;

17.3. kelio ženklų ir automobilių statymo schemos, suderintos su policija, ir Savivaldybės

administracijos pritarimo kopiją, taip pat dokumentus, įrodančius konkrečios stovėjimo vietos (-ų)

įrengimą (jeigu tokie yra);

17.4. dokumentus, įrodančius pareiškėjo atitiktį šio Tvarkos aprašo 8.4–8.5 papunkčiuose

nurodytam kriterijui, kai prašoma nemokamo leidimo.

18. Asmenys, pageidaujantys įsigyti metinį lengvatinį leidimą, sumoka savivaldybės tarybos

nustatyto dydžio vietinę rinkliavą ir Įstaigai pateikia:

18.1. prašymą, kuriame nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris;

18.2. asmens tapatybės dokumentą, jei dokumentas nėra pasirašytas el. parašu;

18.3. dokumentus, įrodančius pareiškėjo atitiktį bent vienam iš šio Tvarkos aprašo 7.1–7.7

papunkčiuose nurodytų kriterijų.

19. Asmenys, pageidaujantys įsigyti nemokamą leidimą, Įstaigai pateikia:

19.1. prašymą, kuriame nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris. Tvarkos aprašo

8.3 papunktyje nurodyti subjektai gali pateikti prašymą, nurodant tik prašomų išduoti nemokamų

leidimų skaičių, nenurodant transporto priemonės valstybinio numerio;

19.2. asmens tapatybės dokumentą, jei dokumentas nėra pasirašytas el. parašu;

19.3. dokumentus, įrodančius pareiškėjo atitiktį šio Tvarkos aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose

nurodytam kriterijui.

20. Asmenys, pageidaujantys įsigyti transporto priemonės statymo abonementą, Įstaigai

pateikia prašymą, kuriame nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris.

21. Subjektai, vykdantys veiklą vandentvarkos, energetikos arba atliekų tvarkymo srityje ir

pageidaujantys įsigyti transporto priemonės statymo leidimą už Nuostatuose šiems subjektams

nustatytą kainą, įstaigai pateikia:

21.1. prašymą, pasirašytą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens, vykdančio veiklą (jei

pasirašo įgaliotas asmuo, pateikiamas įgaliojimo originalas ir kopija), kuriame nurodytas tarnybinės

transporto priemonės valstybinis numeris;

21.2. dokumentus, įrodančius subjekto, vykdančio veiklą vandentvarkos, energetikos arba

atliekų tvarkymo srityje, tarnybinės transporto priemonės valdymą nuosavybės teise ar kitu teisėtu

pagrindu;

21.3. dokumentus, suteikiančius teisę užsiimti vandentvarkos, energetikos arba atliekų

tvarkymo veikla.

22. Visoms prašymuose leidimams gauti nurodytoms transporto priemonėms turi būti

suteikta teisė dalyvauti viešajame eisme. Jei transporto priemonė nėra įregistruota Lietuvos

Respublikos kelių transporto priemonių registre VĮ „Regitra“, kartu su prašymu būtina pateikti

dokumentus, įrodančius, kad transporto priemonė gali dalyvauti eisme.

23. Pateikiamose automobilių panaudos sutartyse turi būti nurodytas sutarties galiojimo

terminas, ne trumpesnis nei prašomo išduoti leidimo galiojimo terminas.

24. Visi dokumentai turi būti pateikiami valstybine lietuvių kalba arba kartu su vertimu į

lietuvių kalbą.

25. Visos prašymuose leidimams gauti nurodytos nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitos

teisės į nekilnojamąjį turtą bei sutarčių galiojimo termino pratęsimai turi būti registruoti Lietuvos

Respublikos nekilnojamojo turto registre VĮ Registrų centre.

IV SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS, PAKEITIMAS IR PANAIKINIMAS

26. Prašymus galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją, atsiuntus

prašymą ar skundą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam

sukurtą informacinę sistemą, faksu ar elektroniniu paštu. Prašymas raštu, atsiųstas institucijai

elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas

elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

27. Įstaigos darbuotojai patikrina prašyme nurodytus duomenis, taip pat pateiktus

dokumentus ir jų turinį. Esant būtinybei, padaromos dokumentų kopijos, o originalai grąžinami

pareiškėjui. Prašymus teikiant naudojantis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma

(VIISP), taip pat, kai teikiamus duomenis yra galimybė patikrinti atskiruose duomenų registruose,

papildomai dokumentai neteikiami. Už teikiamų dokumentų ir jų duomenų tikrumą bei teisingumą

atsako pareiškėjas.

28. Visi leidimai, išskyrus nemokamus, yra išduodami gavus sumokėtą savivaldybės tarybos

nustatytą vietinę rinkliavą. Vietinę rinkliavą už leidimų išdavimą galima sumokėti pinigus

pervedant į Įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą ir Įstaigos kasose. Gautos įmokos pervedamos į

Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto surenkamąją sąskaitą.

29. Leidimai yra išduodami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų

pateikimo, jeigu yra gauta sumokėta vietinė rinkliava ir asmuo šio Tvarkos aprašo bei Nuostatų

nustatyta tvarka turi teisę gauti leidimą. Jeigu pareiškėjas nesumoka vietinės rinkliavos, netinkamai

užpildo prašymą, nepateikia visų prašomų dokumentų ar neatitinka kitų nustatytų reikalavimų

leidimui gauti, leidimas nėra išduodamas.

30. Pasikeitus asmens pateiktiems duomenims leidimui gauti, duomenis pateikęs asmuo apie

tai nedelsdamas turi informuoti leidimą išdavusią Įstaigą.

31. Asmenys, norintys pakeisti leidimo duomenis, pateikia:

31.1. prašymą, kuriame nurodomi keičiami duomenys;

31.2. asmens tapatybės dokumentą, jei dokumentas nėra pasirašytas el. parašu;

31.3. kitus dokumentus, įrodančius keičiamų duomenų teisingumą.

32. Įstaiga turi teisę leidimą panaikinti šiais atvejais:

32.1. kai nustatoma, kad leidimas naudotas netinkamai (naudojamasi ne tos transporto

priemonės leidimu, pateikti klaidingi duomenys ar pan.);

32.2. kai nustatoma, kad pasikeitė leidimui gauti pateikti duomenys ir iki leidimo

panaikinimo negautas prašymas išduoti naują leidimą ar pakeisti išduoto leidimo duomenis;

32.3. gavus leidimo turėtojo prašymą.

33. Panaikinus leidimą naudotis mokamomis vietomis automobiliams statyti, rinkliava

negrąžinama.

34. Jeigu leidimas yra panaikinamas pagal šio Tvarkos aprašo 32.1 papunktį, naujas leidimas

neišduodamas 1 (vienus) metus, terminą skaičiuojant nuo sprendimo panaikinti leidimą priėmimo

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Nustatę, kad transporto priemonės valdytojas ar naudotojas, atvykęs į mokamą stovėjimo

vietą, vietinės rinkliavos nesumokėjo nedelsdamas arba yra pasibaigęs mokėjimo laikas, arba

rinkliavą sumokėjęs, tačiau už mažiau mokamų stovėjimo vietų nei užima faktiškai, kontrolę

vykdantys pareigūnai, jeigu įmanoma, ant transporto priemonės priekinio stiklo palieka pranešimą,

kad automobilio savininkas ar valdytojas vėliau arba išvykęs iš stovėjimo vietos turi sumokėti

nurodyto dydžio vietinę rinkliavą iki kitos dienos 24 val. Nuostatų nustatyta tvarka.

36. Leidimų formas nustato Įstaiga, išduodanti leidimus.

37. Šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą kontroliuoja Savivaldybės administracija.

38. Tvarkos aprašas yra keičiamas, papildomas ar panaikinamas Klaipėdos miesto

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

________________________

 

Prašome palaukti