Leidimų už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti klaipėdos mieste išdavimo, naudojimo ir panaikinimo tvarkos aprašas

Suvestinė redakcija nuo 2017-05-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11321

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI KLAIPĖDOS MIESTE IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 5 d. Nr. AD1-1378

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, įgyvendindamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T2-356 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti tvarkos“ ir atsižvelgdamas į VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 2016-04-08 raštą Nr. S5-175 „Dėl Leidimų už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste išdavimo, pakeitimo, naudojimo ir panaikinimo tvarkos aprašo pakeitimo“:

 1. Tvirtinu Leidimų už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste išdavimo, naudojimo ir panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).
 2. Pripažįstu netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. AD1-3867 „Dėl Leidimų už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste išdavimo, pakeitimo, naudojimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 9 d.
 4. Nustatau, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus                                                                                                          Aleksandr Michailov

pavaduotojas, pavaduojantis savivaldybės

administracijos direktorių

 

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d.

įsakymu Nr. AD1-1378

 

 

LEIDIMŲ UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI KLAIPĖDOS MIESTE IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Leidimų už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste išdavimo, naudojimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato asmenis, turinčius teisę gauti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba) sprendimu nustatytus leidimus naudotis mokamomis vietomis automobiliams statyti (toliau – leidimas), jų išdavimo, naudojimo ir panaikinimo sąlygas bei procedūras, taip pat rinkliavos mokėjimo tvarką.

2. Šio Tvarkos aprašo privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys gauti leidimus. Leidimus išduoda VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ (toliau – Įstaiga). Leidimai išduodami, vadovaujantis Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-356, ir šiuo Tvarkos aprašu.

 

II SKYRIUS

ASMENYS, TURINTYS TEISĘ GAUTI LEIDIMUS

 

3. Transporto priemonės statymo abonementas – terminuotas leidimas, išduodamas visiems asmenims pageidaujamam kalendorinių mėnesių ar dienų, už kuriuos sumokėta vietinė rinkliava, skaičiui. Transporto priemonės statymo abonementas, įsigytas mėnesiui arba metams, galioja kalendorinį mėnesį arba metus (12 kalendorinių mėnesių). Leidimą įsigijus po 14-tos einamojo mėnesio dienos, leidimas galioja kitą kalendorinį mėnesį. Kiti transporto priemonės statymo abonementai galioja iki leidimo galiojimo termino paskutinės dienos.

4. Gyventojo leidimas – metinis leidimas, išduodamas transporto priemonių savininkams ar valdytojams – fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą gyvenamosios paskirties patalpose apmokestintoje teritorijoje.

5. Verslo leidimas – metinis leidimas, išduodamas transporto priemonių savininkams ar valdytojams:

5.1. juridiniams ir fiziniams asmenims, valdantiems nuosavybės, nuomos teise ar kitu teisėtu pagrindu negyvenamosios paskirties (išskyrus pagalbinio ūkio, visų tipų kitos paskirties, taip pat laikinus pastatus) arba gyvenamosios paskirties (taikoma asmenims, galintiems teisėtai vykdyti veiklą gyvenamosios paskirties patalpose) atskirus nekilnojamojo turto objektus, esančius apmokestintoje teritorijoje (toliau – negyvenamosios paskirties turtas);

5.2. juridiniams ir fiziniams asmenims, valdantiems nuosavybės, nuomos teise ar kitu teisėtu pagrindu laivą, kai laivas įregistruotas Lietuvos Respublikos laivų rejestre, jo registravimo uostas – Klaipėda ir teisėtu pagrindu valdoma krantinės, esančios apmokestintoje teritorijoje, dalis.

6. Gyventojo ir verslo leidimai galioja vienus metus nuo išdavimo dienos. Šis leidimas gali būti išduodamas dvejiems metams, jeigu yra asmens pageidavimas ir vietinė rinkliava yra sumokėta už dvejus metus. Jeigu patalpos nuomojamos ir nuomos sutarties terminas yra trumpesnis nei prašomo išduoti leidimo galiojimo terminas, asmeniui pageidaujant gali būti išduodamas verslo leidimas, galiojantis iki nuomos sutarties pabaigos, tačiau patalpų nuomos sutarties galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai ir asmuo turi sumokėti visą nustatyto dydžio rinkliavą už metinį verslo leidimą, kuri yra negrąžinama.

Punkto pakeitimai:

 1. AD1-1091, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07489

 

7. Leidimas transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje išduodamas asmenims, sumokėjusiems nustatyto dydžio rinkliavą (išskyrus Nuostatuose nustatytus atvejus) ir pateikusiems Tvarkos aprašo 22.1–22.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

8. Leidimas transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje galioja pageidaujamą kalendorinių mėnesių, už kuriuos sumokėta vietinė rinkliava, skaičių. Leidimas, įsigytas mėnesiui arba metams, galioja kalendorinį mėnesį arba metus (12 kalendorinių mėnesių). Leidimą įsigijus po 14-tos einamojo mėnesio dienos, leidimas galioja kitą kalendorinį mėnesį.

9. Metinis lengvatinis leidimas išduodamas:

9.1. kontroliuojančių ar vietos valdžios funkcijas apmokestintose teritorijose vykdančių institucijų ar įstaigų transporto priemonėms;

9.2. informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojų, vykdančių veiklą apmokestintose teritorijose, transporto priemonėms;

9.3. sveikatos priežiūros veiklą apmokestintose teritorijose vykdančių ir sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis su BĮ Valstybine ligonių kasa sudariusių sveikatos priežiūros įmonių ir įstaigų transporto priemonėms, jeigu jiems netaikomas Nuostatų 6.1 papunktis;

9.4. miesto garbės piliečiams, kultūros magistrams, asmenims, apdovanotiems už metų darbus;

9.5. Klaipėdos mieste gyvenamąją vietą deklaravusių šeimų, auginančių tris arba keturis vaikus, įskaitant vaikus iki 19 metų, kurie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, vienai transporto priemonei, naudojamai vieno iš tėvų ar globėjų;

9.6. dalijimosi automobiliais paslaugos teikėjams. Dalijimosi automobiliais paslauga apima visus šiuos kriterijus: leidžia visą parą bet kada naudotis automobiliais, juos atsirakinant ar užrakinant mobiliąja programėle; automobiliais galima naudotis trumpesniu nei para laikotarpiu; į paslaugos kainą visuomet yra įskaičiuotas kuras ir draudimas; automobilį galima pasiimti ir palikti mobiliojoje programėlėje nurodytose vietose.

Papildyta papunkčiu:

 1. AD1-1091, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07489

 

10. Metinis lengvatinis leidimas galioja vienus metus nuo išdavimo datos.

11. Nemokamas leidimas išduodamas:

11.1. ekologiškoms transporto priemonėms (varomoms elektros varikliais arba vandeniliu), registruotoms Lietuvos Respublikoje;

11.2. Klaipėdos mieste gyvenamąją vietą deklaravusių šeimų, auginančių penkis ir daugiau vaikų, įskaitant vaikus iki 19 metų, kurie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, vienai transporto priemonei, naudojamai vieno iš tėvų ar globėjų;

11.3. kriminalinę žvalgybą ar ikiteisminį tyrimą vykdančių ar kontroliuojančių subjektų transporto priemonėms.

12. Nemokamas leidimas galioja vienus metus nuo išdavimo datos.

 

III SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

13. Visi leidimai, išskyrus nemokamus, yra išduodami sumokėjus savivaldybės tarybos nustatytą vietinę rinkliavą. Vietinę rinkliavą už leidimų išdavimą galima sumokėti pinigus pervedant į Įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą ir Įstaigos kasose. Gautos įmokos pervedamos į Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto surenkamąją sąskaitą. Vietinė rinkliava turi būti sumokėta pareiškėjo vardu.

14. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai, pageidaujantys įsigyti leidimą, Įstaigai pateikia tinkamai užpildytą nustatytos formos prašymą. Asmuo, pateikdamas prašymą, pateikia sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tikrinami duomenų registruose.

15. Įstaigos darbuotojai patikrina prašyme nurodytus duomenis, taip pat pateiktus dokumentus ir jų turinį. Esant būtinybei, padaromos dokumentų kopijos, o originalai grąžinami pareiškėjui. Prašymus teikiant naudojantis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP), taip pat, kai teikiamus duomenis yra galimybė patikrinti atskiruose duomenų registruose, papildomai dokumentai neteikiami. Už teikiamų dokumentų ir jų duomenų tikrumą bei teisingumą atsako pareiškėjas.

16. Gyventojo ir verslo leidimų skaičius yra ribojamas:

16.1. apmokestintoje teritorijoje esančios gyvenamosios paskirties patalpos, kuriai suteiktas unikalus numeris, adresu gali būti išduodami ne daugiau kaip du gyventojo leidimai;

16.2. apmokestintoje teritorijoje esančio negyvenamosios paskirties turto, kuriame veiklą vykdo juridinis ar fizinis asmuo, adresu veiklą vykdančiam juridiniam ar fiziniam asmeniui gali būti išduodami ne daugiau kaip du verslo leidimai;

16.3. apmokestintoje teritorijoje esančios krantinės, prie kurios švartuojamas laivas, adresu juridiniam ar fiziniam asmeniui gali būti išduodami ne daugiau kaip du verslo leidimai;

16.4. vienam nekilnojamo turto vienetui gali būti išduodamas tik vienos rūšies leidimas.

17. Esant pareiškėjo prašymui, gali būti išduodamas gyventojo leidimas, kuriame įrašomi ne daugiau kaip trys adresai, kai pareiškėjas atitinka visas šias sąlygas:

17.1. pareiškėjui apmokestintoje teritorijoje nuosavybės teise priklauso keletas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų, kuriuose nėra vykdoma ūkinė komercinė veikla;

17.2. pareiškėjas viename iš šių objektų yra deklaravęs gyvenamąją vietą (netaikoma juridiniams asmenims).

18. Asmenys, pageidaujantys įsigyti gyventojo leidimą (-us) – asmenys, apmokestintoje teritorijoje deklaravę gyvenamąją vietą ar valdantys nuosavybės teise du ir daugiau objektų ir viename iš jų deklaravę gyvenamąją vietą, sumoka savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vietinę rinkliavą ir Įstaigai pateikia:

Punkto pakeitimai:

 1. AD1-1091, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07489

18.1. prašymą, kuriame nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris;

18.2. asmens tapatybės dokumentą.

19. Asmenys, apmokestintoje teritorijoje valdantys nuosavybės, nuomos teise ar kitu teisėtu pagrindu negyvenamosios paskirties turtą ir pageidaujantys įsigyti verslo leidimą (-us), sumoka savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vietinę rinkliavą ir Įstaigai pateikia:

19.1. prašymą, pasirašytą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens, vykdančio veiklą (jei pasirašo įgaliotas asmuo, pateikiamas įgaliojimo originalas ir kopija), kuriame nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris ir duomenys apie nuomos ar panaudos sutarties įregistravimą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre VĮ Registrų centre, jeigu patalpos valdomos nuomos ar panaudos teise;

19.2. asmens tapatybės dokumentą ir individualios veiklos vykdymo pažymėjimą, verslo liudijimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę užsiimti atitinkama veikla.

20. Asmenys, valdantys nuosavybės, nuomos teise ar kitu teisėtu pagrindu laivus, sumoka savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vietinę rinkliavą ir Įstaigai pateikia:

20.1. prašymą, kuriame nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris;

20.2. asmens tapatybės dokumentą;

20.3. Lietuvos Respublikos laivų registro išduotą laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo kopiją;

20.4. dokumentus, įrodančius teisėtą krantinės, esančios apmokestintoje teritorijoje, dalies valdymą.

21. Asmenys, pageidaujantys įsigyti antrą gyventojo ar verslo leidimą:

21.1. jeigu antrą gyventojo ar verslo leidimą nori gauti asmuo, pateikęs prašymą pirmajam leidimui gauti, šis asmuo sumoka savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vietinę rinkliavą ir Įstaigai pateikia prašymą, kuriame nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris;

21.2. jeigu antrą gyventojo ar verslo leidimą nori gauti kitas, o ne pateikęs prašymą pirmajam leidimui gauti, asmuo, šis asmuo sumoka savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vietinę rinkliavą ir Įstaigai pateikia:

21.2.1. šio Tvarkos aprašo 18.1–18.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus (taikoma asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą gyvenamosios paskirties patalpose apmokestintoje teritorijoje);

21.2.2. šio Tvarkos aprašo 19.1–19.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus (taikoma asmenims, apmokestintoje teritorijoje valdantiems nuosavybės, nuomos teise ar kitu teisėtu pagrindu negyvenamosios paskirties turtą).

22. Asmenys, pageidaujantys įsigyti leidimą transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje, sumoka savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vietinę rinkliavą (išskyrus Nuostatų nustatytus atvejus) ir Įstaigai pateikia:

22.1. prašymą;

22.2. asmens tapatybės dokumentą;

22.3. kelio ženklų ir automobilių statymo schemos, suderintos su policija, ir Savivaldybės administracijos pritarimo kopiją, taip pat dokumentus, įrodančius konkrečios stovėjimo vietos (-ų) įrengimą (jeigu tokie yra).

23. Asmenys, pageidaujantys įsigyti metinį lengvatinį leidimą, sumoka savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vietinę rinkliavą ir Įstaigai pateikia:

23.1. prašymą, kuriame nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris;

23.2. dokumentus, įrodančius pareiškėjo atitiktį bent vienam iš šio Tvarkos aprašo 9.1–9.6 papunkčiuose nurodytų kriterijų.

Punkto pakeitimai:

 1. AD1-1091, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07489

 

24. Asmenys, pageidaujantys įsigyti nemokamą leidimą, Įstaigai pateikia:

24.1. prašymą, kuriame nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris. Tvarkos aprašo 11.3 papunktyje nurodyti subjektai gali pateikti prašymą, nurodant tik prašomų išduoti nemokamų leidimų skaičių, nenurodant transporto priemonės valstybinio numerio;

24.2. asmens tapatybės dokumentą;

24.3. dokumentus, įrodančius pareiškėjo atitiktį šio Tvarkos aprašo 11.1–11.3 papunkčiuose nurodytam kriterijui.

25. Asmenys, pageidaujantys įsigyti transporto priemonės statymo abonementą, Įstaigai pateikia prašymą, kuriame nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris.

26. Subjektai, vykdantys veiklą vandentvarkos, energetikos arba atliekų tvarkymo srityje ir pageidaujantys įsigyti transporto priemonės statymo abonementą už Nuostatuose šiems subjektams nustatytą kainą, įstaigai pateikia:

26.1. prašymą, pasirašytą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens, vykdančio veiklą (jei pasirašo įgaliotas asmuo, pateikiamas įgaliojimo originalas ir kopija), kuriame nurodytas tarnybinės transporto priemonės valstybinis numeris;

26.2. dokumentus, įrodančius subjekto, vykdančio veiklą vandentvarkos, energetikos arba atliekų tvarkymo srityje, tarnybinės transporto priemonės valdymą nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu;

26.3. dokumentus, suteikiančius teisę užsiimti vandentvarkos, energetikos arba atliekų tvarkymo veikla.

27. Leidimai yra išduodami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo, jeigu yra sumokėta vietinė rinkliava ir asmuo šio Tvarkos aprašo bei Nuostatų nustatyta tvarka turi teisę gauti leidimą. Jeigu pareiškėjas nesumoka vietinės rinkliavos, netinkamai užpildo prašymą, nepateikia visų prašomų dokumentų ar neatitinka kitų nustatytų reikalavimų leidimui gauti, leidimas nėra išduodamas.

28. Visos prašymuose leidimams gauti nurodytos transporto priemonės turi būti įregistruotos Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre VĮ „Regitra“ ir joms suteikta teisė dalyvauti viešajame eisme. Pateikiamose automobilių panaudos sutartyse turi būti nurodytas sutarties galiojimo terminas, ne trumpesnis nei prašomo išduoti leidimo galiojimo terminas.

Punkto pakeitimai:

 1. AD1-1091, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07489

 

29. Visos prašymuose leidimams gauti nurodytos nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitos teisės į nekilnojamąjį turtą bei sutarčių galiojimo termino pratęsimai turi būti registruoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre VĮ Registrų centre.

Punkto pakeitimai:

 1. AD1-1091, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07489

 

IV SKYRIUS

LEIDIMŲ PAKEITIMAS IR PANAIKINIMAS

 

30. Pasikeitus asmens pateiktiems duomenims leidimui gauti, duomenis pateikęs asmuo apie tai nedelsdamas turi informuoti leidimą išdavusią Įstaigą.

Punkto pakeitimai:

 1. AD1-1091, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07489

 

31. Asmenys, norintys pakeisti leidimo duomenis, pateikia:

31.1. prašymą, kuriame nurodomi keičiami duomenys;

31.2. asmens tapatybės dokumentą;

31.3. kitus dokumentus, įrodančius keičiamų duomenų teisingumą.

32. Įstaiga turi teisę leidimą panaikinti šiais atvejais:

32.1. kai nustatoma, kad leidimas naudotas netinkamai (naudojamasi ne tos transporto priemonės leidimu, pateikti klaidingi duomenys ar pan.);

32.2. kai nustatoma, kad pasikeitė leidimui gauti pateikti duomenys ir iki leidimo panaikinimo negautas prašymas išduoti naują leidimą ar pakeisti išduoto leidimo duomenis;

Punkto pakeitimai:

 1. AD1-1091, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07489

 

32.3. gavus leidimo turėtojo prašymą.

33. Jeigu leidimas yra panaikinamas pagal šio Tvarkos aprašo 32.1 papunktį, naujas leidimas neišduodamas 1 (vienus) metus, terminą skaičiuojant nuo sprendimo panaikinti leidimą priėmimo dienos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Nustatę, kad transporto priemonės valdytojas ar naudotojas, atvykęs į mokamą stovėjimo vietą, vietinės rinkliavos nesumokėjo nedelsdamas arba yra pasibaigęs mokėjimo laikas, arba rinkliavą sumokėjęs, tačiau už mažiau mokamų stovėjimo vietų nei užima faktiškai, kontrolę vykdantys pareigūnai, jeigu įmanoma, ant transporto priemonės priekinio stiklo palieka pranešimą, kad automobilio savininkas ar valdytojas vėliau arba išvykęs iš stovėjimo vietos turi sumokėti nurodyto dydžio vietinę rinkliavą iki kitos dienos 24 val. Nuostatų nustatyta tvarka.

35. Leidimų formas nustato Įstaiga, išduodanti leidimus.

36. Šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą kontroliuoja Savivaldybės administracija.

 

________________________

 

 

Pakeitimai:

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

 1. AD1-1091, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07489

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. AD1-1378 „Dėl Leidimų už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste išdavimo, naudojimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

Prašome palaukti