Korupcijos prevencijos įgyvendinimo programa

                                                                             PATVIRTINTA

                                                                            VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“                                                                                                                                                

                                                                            direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. V1-13

 

VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti nuolatinį, veiksmingą ir nuoseklų korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių planavimą ir įgyvendinimą, šalinant prielaidas korupcijai VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ atsirasti ir plisti, kontroliuoti skaidrų lėšų panaudojimą, viešųjų pirkimų organizavimą pagal teisės aktų reikalavimus, ugdyti darbuotojų bei visuomenės nepakantumą korupcijai.
 2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002 m., Nr. 57-2297; 2003 m., Nr. 38-1728; 2008 m., Nr. 71-2700, 2011, Nr. 57-2703; 81-3962, 2012, Nr. 122-6109; Nr. 126-6327), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“ (Žin., 2002 m., Nr. 10-355; Nr. 60-2346, 2003, Nr. 70-3175, 2004, Nr. 25-764, 2006, Nr. 8-283, 2007, Nr. 125-5095, 2009, Nr. 60-2346, 2011, Nr. 77-3727, 2013, Nr. 125-6372)
 3. Programoje vartojamos sąvokos:
 4. 1. Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jam suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.
 5. 2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
 6. 3. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir kiti tokio pobūdžio teisės pažeidimai, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
 7. 4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
 8. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo planą. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktoriaus įsakymu sudaryta Korupcijos prevencijos komisija.

        

 

 1. APLINKOS ANALIZĖ

 

 

 1. Išskirtinos šios probleminės korupcijos požiūriu sritys:
 2. 1. viešųjų pirkimų organizavimas. Labai svarbu išanalizuoti supaprastintas viešųjų pirkimų atlikimo taisykles, aiškiai reglamentuoti viešųjų pirkimų organizavimą VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, siekti kuo didesnio viešumo skelbiant kuo daugiau informacijos interneto svetainėje, siekti kuo daugiau pirkimų atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėse;
 3. 2. darbuotojų švietimas antikorupsijos temomis. Korupcijos apraiškas lemia žmogiškasis faktorius, todėl labai svarbu supažindinti darbuotojus su korupcijos apraiškomis, korupcijos prevencija, skatinti imtis iniciatyvų kovojant su korupcija;
 4. 3. veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas. Labai svarbu išanalizuoti ir nustatyti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, kad būtų identifikuotos probleminės veiklos sritys ir laiku būtų imtasi priemonių sumažinti didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę;
 5. 4. viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje deklaravimo svarba. Darbuotojai turi suprasti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo svarbą.

 

 1. PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

 1. Programos tikslas – šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, teikti paramą numatytoms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti, vykdyti glaudų VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.
 2. Programos strateginės kryptys yra:
 3. 1. korupcijos prevencija;
 4. 2. antikorupcinis švietimas.
 5. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.
 6. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
 7. 1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;
 8. 2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
 9. 3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą.
 10. 10. Programos paskirtis – užtikrinti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ veiklos skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi, ilgalaikėmis priemonėmis ir procedūromis užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai.
 11. Programos uždaviniai:
 12. 1. didinti viešųjų pirkimų organizavimo skaidrumą ir viešumą;
 13. 2. tobulinti darbuotojų žinias korupcijos prevencijos, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje srityse;
 14. 3. šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi;
 15. 4. skatinti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ struktūrinių padalinių veiklos sąveiką, įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones;
 16. 5. gerinti informacijos sklaidą administracinių paslaugų teikimo ir viešųjų paslaugų administravimo teikimo srityje;
 17. 6. stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencines priemones, kurios leistų nustatyti korupcijos atvejus įvairiuose viešųjų pirkimų etapuose;
 18. 7. užfiksuoti pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir viešai skelbti informaciją apie tokių gautų pranešimų skaičių ir jų pateikimą teisėsaugos institucijoms;
 19. 8. vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes ir poreikį;
 20. 9. korupcijos prevencijos priemones įgyvendinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuriuose reglamentuojama korupcijos prevencija.
 21. Kiekvienam programos uždaviniui įgyvendinti programos priemonių plane nustatomos priemonės.
 22. Programa siekiama šių rezultatų:
 23. 1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
 24. 2. padidinti nepakantumą korupcijai;
 25. 3.padidinti miestiečių pasitikėjimą viešojo transporto sistema ir jos administravimu.

          

 1. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

 

 1. Už korupcijos prevencijos kontrolę ir vykdymą, taip pat šios Programos nuostatų vykdymą pagal kompetenciją atsakingas VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktorius, Įstaigos struktūrinių padalinių vadovai bei Korupcijos prevencijos komisija. .
 2. Programos nuostatų įgyvendinimą užtikrina ir kontroliuoja Korupcijos prevencijos komisija.
 3. Už Programos ir programos priemonių plano vykdymą VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ atsiskaito suinteresuotoms institucijoms.
 4. Programai įgyvendinti kasmet sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas, kuris yra neatskiriama Programos dalis. Plane nustatomos Programos įgyvendinimo priemonės, jų vykdymo terminai ir vykdytojai.
 5. Kiekvienais metais Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas peržiūrimi ir prireikus tikslinami ir atnaujinami. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas gali būti tikslinami ir atsižvelgiant į kompetentingų institucijų rekomendacijas.

 

 1. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

 1. Programa vykdoma iš VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Programos nuostatų ir jos priemonių plane numatytų priemonių vykdymas privalomas nurodytiems vykdytojams.
 2. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimas kas dveji metai.

 

 

                          ---------------------------------------------------------------

Prašome palaukti