2012 metų veiklos ataskaita

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“

2012 METŲ VEIKLOS

A T A S K A I T A

 

1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ – viešoji įstaiga, įregistruota 2003 m. balandžio 18 d. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, registravimo pažymėjimo Nr.002016.

Įstaigos kodas 142133780
2007 m. vasario 9 d. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ suteiktas paramos gavėjo statusas.
Įstaigos adresas: S. Daukanto g. 15, LT-92235 Klaipėda.
Tel.: (8 46) 366406
Faks. (8 46) 366865
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas” administracija 2009-10-28 gavo panaudai patalpas, esančias S. Daukanto g. 15, LT-92235 Klaipėda.

Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – Klaipėdos miesto savivaldybė. Dalininkų įnašų per finansinius metus nebuvo.

Ilgalaikio turto (perleisto/įsigyto) per finansinius metus vertė –217 713 Lt, iš jų ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga –80 286 Lt, ilgalaikis materialus turtas: kita įranga, prietaisai ir įrenginiai (kompiuterinė technika) – 137 427Lt.

Išlaidos per finansinius metus –36 994 645 Lt, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui - 1 183 685Lt. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms -  817 450Lt.

1.1. Darbuotojų skaičius

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Ūkinis techninis personalas

Pastabos

8

24

-

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ valdybos sprendimu

1.2. Naudojamos patalpos

Patalpos

Plotas

Pastabos

S. Daukanto g. 15

231,28 kv.m

(nuo 2009-10-28)

Patalpos gautos panaudai, savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

1.3. Biudžetas

Skirtos ir panaudotos lėšos

2011 m.

2012 m.

Valstybės

-

-

Savivaldybės:

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

 

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

 

Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimas

 

 

12 384 010Lt

 

184 145Lt

 

1 284 520Lt

 

 

12 966 305 Lt

 

154 435Lt

 

1 171 008 Lt

Gautos lėšos: už mokamas paslaugas

 20 749 146Lt

22 409 651 Lt

 Už patalpų nuomą

-

 

Kitos lėšos (palūkanos už lėšas, laikomas bankuose ir kt.)

8 107 Lt

12 473 Lt

Iš viso:

34 609 928 Lt

36 713 872Lt

Grynasis įstaigos veiklos rezultatas 2012 metais – 785 309 Lt nuostolis.

Viešosios įstaigos vadovas – Gintaras Neniškis, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui sudarė –70 649Lt, kitų išmokų viešosios įstaigos vadovas negavo.

Viešosios įstaigos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui išlaidų nebuvo ir kitų išmokų įstaigos kolegialių organų nariams nebuvo.

Su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims viešosios įstaigos išlaidų išmokoms nebuvo.

 

2. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

2.1. Įstaigos misija, tikslai, uždaviniai.

Įstaigos tikslas yra viešai teikti visuomenės nariams kokybiškas keleivių vežimo ir aptarnavimo paslaugas socialinėje ir transporto srityse.

Įstaigos tikslai įgyvendinami vykdant šias funkcijas:

 1. Visų keleivinio transporto rūšių darbo koordinavimas;
 2. Viešojo transporto sistemos organizavimas;
 3. Maršrutų nustatymas ir tvarkaraščių sudarymas;
 4. Miesto viešojo transporto eismo informacinės sistemos stotelėse ir transporto priemonėse gerinimas ir valdymas;
 5. Keleivių vežėjų darbo kontrolė;
 6. Bilietų gamybos, platinimo ir kontrolės organizavimas;
 7. Keleivių ir vežėjų kontrolė;
 8. Konkursų organizavimas;
 9. Pajamų už parduotus bilietus, kompensacijų ir dotacijų kaupimas, atsiskaitymas su vežėjais už atliktą darbą nustatyta tvarka;
 10. Duomenų bazės apie keleivių vežimą mieste kaupimas ir analizė;
 11. Norminių aktų bei dokumentų rengimas;
 12. Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas;
 13. Automobilių stovėjimo aikštelių sistemos sukūrimas ir valdymas;
 14. Dalyvavimas transporto priemonių atnaujinimo programose;
 15. Investicinių projektų rengimas ir administravimas;
 16. Ekologiškai švarių technologijų diegimas viešajame transporte.

 

Pilną, sutrumpintos veiklos ataskaitą galite parsisiųsti čia (378.1 kb)  

Prašome palaukti